Giftstopp Norrort - Nej till avfallseldat kraftvärmeverk i Täby

Rätt ska vara rätt

#1 Fel fakta på er hemsida

2014-03-26 15:00

För att stärka energiproduktionen i Stockholmsregionen, planeras för en kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet i Täby kommun. Med förnybara och återvunna bränslen ska el och värme produceras. Kraftvärmeetableringen är också en del i Täby kommuns fjärrvärmesatsning med målet att kunna erbjuda fjärrvärme i de tätbebyggda delarna i Täby samt minska miljöpåverkan lokalt och globalt.

Gäst

#2

2014-03-26 21:40

Nej till import av giftiga sopor o farlig rök
Giftstopp Norrort

#3 Re: Fel fakta på er hemsida

2014-03-31 23:06

#1: Rätt ska vara rätt - Fel fakta på er hemsida 

 Hej,

Du framför en vacker tanke, som skulle vara så bra om den gällde. Men fakta är att denna anläggning inte behövs för att stärka fjärrvämetillförseln varken i Täby eller andra delar av Norrort eftersom det befintliga Bristaverket klarar att fylla de behoven. En förstäkning av fjärrvärmeproduktionen i Stockholmslän kan ske med betydligt mer miljö- och hälsovänliga alternativ.

Tyvärr är det också så att anläggningen endast bidrar till ökad miljöförstöring lokalt : (
Möjligen kan det vara bättre att bränna avfallet med den grad av rening som kommer att ske, jämfört med att det förbränns någonstans med ännu sämre reningsgrad, vilket därmed kan minska miljöbelastningen globlat. Men det är en något klen tröst för de av oss som vill ge våra barn bästa möjliga förutsättningar till en hälsosam miljö att växa upp i här.


Gäst

#4 Re: Fel fakta på er hemsida

2014-04-02 19:27

Erfaren Täbybo

#5 Kommentar från part i målet

2014-04-02 19:44

I fas 2 kommer verksamhetsavfall som specificeras som avfall att förbrännas. Avfallet är varken förnybart eller återvunnet utan verksamhetsavfall som aldrig kan benämnas miljövänligt. Helt i strid mot kommunens miljöpolicy. Till detta kommer en starkt ökande trafik för transporterna av avfallet, även detta påverkar miljön negativt. När vi talar om verksamhetsavfall i dessa volymer speciellt importerat finns det ingen praktisk möjlighet att kontrollera innehållet.
TMAB kan inte visa att kostnaderna blir lägre för fjärrvärmen eftersom detta styrs av EON. Inget energibolag dumpar priserna för enskilda brukare.
Det är även ovärdigt av en kommun eller kommunalt bolag att lura Täbybor att satsa hela sitt kapital för att skapa en trygg boendemiljö åt sina barn och sedan kallt meddela att kommunen ersätter dem om marknadsvärdet sjunker eller om villorna inte går att sälja. Själva vill representant från TMAB inte bo ii Hagby eller i närheten" Kanske dags att vi väljer politiker vi kan lita på och ha förtroende för.

Gäst

#6

2014-04-05 10:04

Hej! Hur har Ni tänkt här?! Så många barnfamiljer som bor i närheten?! Detta är inte ok! Tänk till! För barnens framtid! Med vänlig hälsning, Camilla Carlberg m familj i Lövbrunna❤️

Gäst

#7

2014-04-06 20:01

Onödigt med ytterligare utsläpp som försämrar miljön och människors hälsa i Norrort.

Gäst

#8

2014-04-06 20:10

minska inte öka
Elisabeth

#9

2014-04-07 09:44

man kan förvränga vad som helst... Betyder det att bränna avfallet (+ importera avfallet) är samma som "Med förnybara och återvunna bränslen ska el och värme produceras" (enl EON)?
När det senast brann på Hagby, så luktade det i hela Täby, nu ska vi få osynligt giftavfall på oss!
Stoppa bygget!

Kritisk Täbybo

#10 Ansökan från EON till Mark o Miljödomstolen

2014-04-07 14:23

Lämnades in förra onsdagen och enligt EON ska en länk med ansökan ca 1000 sidor finnas tillgänglig på kommunens hemsida fr. om onsdag 9/4. EON uppger att anläggningen byggs på uppdrag av Täby kommun (beslut?). Anläggningen avser storskaligt kraftvärmeverk, d v s inte bara för oss Täbybor. Täby kommer med denna ansökan att riskera att förvandlas från en grön kommun till ett centrum för avfallshantering. Trafiken (inkl. import av avfall) uppskattas till 1 tung transport av ospecificerat avfall var 6:e minut till Hagby, mellan kl. 07.00-22.00, vilken kommer att påverka vår miljö negativt, stick i stäv med dagens miljöpolicy. Vi ska köra miljöbilar men det är helt ok att tillåta trafik från t ex öststaterna med orenade avgaser (tung orenad dieselolja).
Områden som direkt berörs av avfallet anges till Hagby, Vallatorp, Vallabrink, Erikslund, Lövbrunna angränsande till Ella gård. Då har man räknat med en radie av 2 km. Andra energiexperter menar att radien är minst 2 mils omkrets och då talar vi om hela Täby med kringkommuner.
Nedsläppen omfattar: koldioxid 72 ton/år, svaveldioxid 15 ton/år, Mindre partiklar (submicrona/nanopartiklar som är oerhört farliga för oss människor) 1,5 ton samt kvicksilver som inte anges.
Förutom flis har EON ansökt om att få elda 1 panna med olja (det vi skulle slippa med denna lösning) och att lagerhålla olja på Hagby i 2 cisterner. Även annat miljöfarligt avfall anges, i runda ord industriavfall. Kombinationen flis och olja minskar inte direkt brandfaran, utan tvärtom.
Det kan vara lämpligt att inte bevilja ändring i detaljplanen innan denna nya information har kommunicerats och beslutats i kommunen. Om detta går igenom lär det bli meningslöst att planera både galoppfält och bostäder i Arninge.
Detta är en av vår viktigaste valfrågor, vem bör ansvaret för dessa beslut. Vem ska betala saneringskostnader och vår förstörda miljö.
Kommer vårt underbara Täby att bli historia p g a omdömeslösa beslut. Ansvariga för dessa beslut bör ställa sina platser till förfogande.
Mr Domino

#11 Primär fråga

2014-04-07 14:56

Vad ger detta oss Täbybor som vi inte redan har alternativt kan lösa via andra anläggningar som har överkapacitet?? Nu får vi problem som kan jämföras med vår värsta mardröm. Våra politiker riskerar både vår hälsa och vår ekonomi.
Ett tips är att räkna minskade skatteintäkter från oss som kommer att välja bostad i annan kommun. Detta tillsammans med tomma bostäder blir en dyrköpt läxa.
Stanna, gör om och gör rätt innan katastrofen är ett faktum.
Vi vill folkomrösta i denna för oss viktigaste fråga!
Rätt ska vara rätt

#12 Miljöprojekt för Täby

2014-04-07 19:00

Planerna på ett kraftvärmeverk kommer bidra till en bättre miljö i Täby och globalt. Ett 50 tal skorstenar som eldas med olja kan rivas och ersättas med förnybara och återvunna bränslen. Totalt kommer koldioxid utsläppen i regionen minska med ca 80.000 ton netto. Fjärrvärmen har reducerat de totala utsläppen med en femtedel i Sverige.
Villaägare

#13 Re miljöprojekt

2014-04-07 20:27

Det är ingen som ifrågasätter fjärrvärme, det är bra. Reaktionen på Hagby är läget och storleken. Vad är incitamentet för oss Täbybor.
En total LCC analys krävs. Ska vi i Täby betala för att EON väljer Hagby för att det är det gynnar dem ekonomiskt. Vi som bor här får betala dyrt med sjunkande huspriser. Vi är inte intresserade av varken EON s vinster eller andras avfall. Detta är ett projekt för att gynna Täby centrum och de nya byggnadsprojekten. Vi villaägare får betala. Vi kommer att fortsätta protestera mot att placera anläggningen i Hagby. Det är ingen kritik mot Fjärrvärmen isig.
II samband med valet kommer vi att välja det parti som vågar stoppa den storskaliga satsningen och ta ansvar för vår närmiljö och våra barn. Alla andra frågor är just nu sekundär betydelse. Vi duger bara när vi ska betala skatt.
Giftstopp Norrort

#14 Re: Miljöprojekt för Täby

2014-04-07 23:30

#12: Rätt ska vara rätt - Miljöprojekt för Täby 

 Hej Rätt ska vara rätt,

Du påstår att kvv kommer att bidra till en bättre miljö. Vad grundar du det påståendet på? Giftstopp Norrort vill gärna ta del av de två kalkyler som måste ligga till grund för det påståendet.

Det är jättebra att Täby tar bort 50 oljeeldade anläggningar! Men att samtidigt installera en, troligen i jämförelse jättestor, oljeeldad panna i kvv ger intryck av att den totala oljeeldningen och tillhörande utsläpp kommer att öka. Var vänlig redovisa en detaljerad analys från en trovärdig källa, som visar att planerna innebär en förbättring.

"Förnybara och återvunna bränslen"....?
Det är olja,
avfall med i huvudsak okänt innehåll och gifter i varierande grad samt
avfall med relativt högt träinnehåll (men även en andel okänt innehåll) som kommer att utgöra bränsle i verket. 
Att kalla avfallet förnybart och återvunnet är en förskönande beskrivning för avfall som orsakar många giftiga konsekvenser när det används som bränsle.

Vänliga hälsningar/ Giftstopp Norrort

Gäst

#15 Samråd?

2014-04-08 10:44

Samrådet igår klassas som en ren marknadsföring och presentation av leverantörens lösning och den geografiska bilden. De politiska besluten är redan träffade och koncessionsavtalet trädde ikraft redan 1 jan 2012. Det är en enkel kommunikation. Var fanns politikerna som beställt uppdraget. EON har blivit anvisade Hagby av kommunen så incitamentet att analysera andra alternativ är inte prioriterade. Närheten till Sörab och de ekonomiska fördelarna för kommunen är viktigare än de ekonomiska förluster som villaägarna drabbas av samt nedfall av speciellt mindre skadliga partiklar. Vad är incitamentet för oss i Täbybor. Ska vi betala för att lösa energikostnaderna till Täby centrum med omnejd.

Gäst

#16 Täby sopstation för Norrort och världen

2014-04-08 20:08

Det var tyvärr inte en aprilskämt, utan det ska byggas en hel anläggning med 80 m höga skorstenar och ett antal 55 m höga byggnader (förbränning, förvaring).
I Täby finns inga sådana höga byggnader, men man kan jämföra med Globen - 85 m. I etapp 2 utökas lastbilstransporter med 10 000 per år enl utredningen.

Magnus Lundberg

#17 Re: Re: Miljöprojekt för Täby

2014-04-08 21:38

#14: Giftstopp Norrort - Re: Miljöprojekt för Täby

Många kommentarer i raden innehåller tvärsäkra påståenden om överskott på produktionskapacitet, giftigt bränsle och kommande miljöeffekter. Samtidigt begär man information i detta anonyma nätforum utan att rikta det till någon mottagare ("Var vänligredovisa en detaljerad analys..." etc)

Giftstopp vet mycket väl att direkt information i alla dessa frågor fanns att få från ett flertal fackkunniga vid de offentliga samråd som hållits 7/4 och 8/4 i Tibbleskolan respektive kommunhuset.

För dem som söker bakgrundsinformation så hittar ni hela E.ONs ansökan till miljödomstolen på denna hemsidesadress:

https://www.eon.se/privatkund/Produkter-och-priser/Fjarrvarme/Fjarrvarmenat/stockholm-nordost/Aktuellt/Nyheter/Ansokan-inlamnad/

Där finns många av de svar ni efterlyser. Om ni inte tror på dessa beskrivningar och analyser kan ni kanske försöka att på ett mer faktabaserat sätt än hittills vederlägga dem.

Gäst

#18 Partsinlaga

2014-04-08 22:53

Utredningen är betald av EON som leverantör dvs ingen oberoende utredning, kommunen är beställare.
Opartisk expertis finns bl à hos Naturvårdsverket och Länsstyrelsen som kommer att få ansökan på remiss.
Samrådet får väl ses som marknadsföring av de tjänster som kommunen har beställt och redan tecknat avtal om.
Många ville nog ställa frågor till de som tagit de politiska besluten, om placering av anläggningen, nyttan för Täbyborna generellt mm.
Vi vill inte ha någon storskalig kraftvärmeanläggning i Täby över huvud taget och dessa beslut har fattats utan en ordentlig LCC analys, risk och konsekvensanalys, något som aldrig skulle kunna hända, varken inom näringslivet eller i våra större myndigheter,.
En omdömeslös. Hantering av våra skattemedel och svek mot invånarna. T ex beviljar kommunen byggnadstillstånd till villor inom närområdet utan att informera om planerna på kraftvärmeanläggning, väl medvetna att man indirekt riskerar miljonförluster för alla villaägare. Vem är villig att ersätta dessa skador, ställa ut bankgarantier som kan uppgå till miljardbelopp. Dessa villaägare kommer sannolikt inte bosätta sig i Täby eller rekommendera någon att flytta hit, ännu mindre betala skatt.
Detta är inte EON s ansvar utan politikernas.
Tänk först, gör om - gör rätt! Det tar lång tid att skapa goodwill men snabbt att riva ner.
Mr X

#19 Grupptalan

2014-04-09 14:14

Villaägare har tagit en första kontakt med välrenommerad Juristfirma för att undersöka möjligheterna att väcka grupptalan och begära skadestånd mot kommunen, i de fall den storskaliga anläggningen kommer till stånd i Hagby.
Fredrik

#20 värmekraftverk Hagby

2014-04-09 19:09

Hur tänker man på kommunen egentligen. Det kommer importeras avfall då vi inte har tillräckligt inhemskt avfall att försörja värmeverken med. Importerat avfall innehåller inte alltför sällan gifter som vi inte har själva.

Gäst

#21

2014-04-09 21:17

Hoppa upp ur sofforna och rädda miljön!
Täbybo

#22 Kraftvärmeverk

2014-04-09 21:26

Vi har flyttat till Täby för att vi tycker om skog och natur, en vacker och trygg miljö, inte fen en kommun med avfallsindustri.
Vem har givit politikerna mandat att förstöra Vårt kära Täby.

Gäst

#23

2014-04-10 10:09

Hej !

Som boende och ägare av fastigheten (Täby Rättikan 89) I Vallatorp I Täby protesterar jag ert projekt (Dnr SBN 75/2014-2) att bygga ett stort fjärrvärmeverk vid Hagbytippen som skulle drabba min boendemiljö.
Jag som boende kan absolut acceptera försämring i min/våra boendemiljö pga. detta projekt.
Jag hoppas att ni ser över projektet och bygger alternativ värmekälla eller någon annan plats då detta inte kommer att skada eller drabba boendemiljö.
Tack.
Min bostadadress är :
Vallatoprsvägen 66
187 52 Täby
Samfälligheten heter Täby Rättikan 89.

Vallatorpare

#24 Vinnare och förlorare

2014-04-10 12:19

Den 8 april var jag på "samrådet" i kommunalhuset. Var fanns de tunga politikerna?
Jag sa till E.ON:s representant : men vi som bor här i våra småhus och villor, vi får ju ingen fördel alls, ingen fjärrvärme bara förstörd miljö!
Han från E.ON svarade: det finns vinnare och förlorare. Så är det här i livet.
Vad säger våra politiker om det? Är det OK att en stor del av kommuninvånarna får finna sig i att vara förlorare?
Kritiker

#25 Ansvariga

2014-04-10 14:16

Kommunstyrelsens ordf. har 2011-11-01 undertecknat avtalet med EON. Kommunstyrelsen stod bakom men jag ifrågasätter om Täbyborna med vetskap om innehållet skulle ställa sig bakom.
Kommunstyrelsens ordf. var frånvarande på samrådet, han ställde inte upp i SVT. Vi är många som ifrågasätter om han " axlar manteln " att företräda oss Täbybor.
Det är snart val, påverka era politiker, det finns idag även tveksamhet och kritiska röster, inte minst till lokaliseringen av anläggningen och storleken.
Om man släpper ut t ex 72 ton koldioxid och du renar som EON sade på samrådet 99',9 %, vilket starkt bidrar till växthuseffekten. Påverkan blir antingen i luften eller i vattnet. Ingen vill nämna utsläppet av dioxiner, nanopartiklar mm, de idag klart giftigaste ämnena, inte ens mätbara. Även EON erkänner att det är här problemen ligger. De kommer att falla ned över hela Täby, Svavelnedfall förstör våra hus och fasader.
Vi vill ha en oberoende utredning!