Bevara Tingstäde träsk


Tingstäde_träsk1.jpg
Tingstäde träsk - Ett minne blott? 

Information till allmänheten

Öppen fråga till Region Gotland och Länsstyrelsen Vi som bor och lever kring Tingstäde träsk har noterat att vattennivån aldrig har varit så låg som den är nu. Källor och enskilda brunnar kring träsket sinade i somras. Sommarens torka är säkerligen en bidragande orsak till den låga vattennivån och enligt IPCC:s senaste klimatrapport är fler torra somrar att vänta.

Tillgången på vatten i Region Gotlands vattentäkter på File hajdar har minskat kraftigt, kanske t.o.m. halverats. File hajdar är en av Gotlands viktigaste grundvattenreservoarer. Regnet som faller över hällmarkerna, bildar grundvatten och fyller på träsket. För att klara av vattenförsörjningen planerar Region Gotland även i fortsättningen att ta dricksvatten ur träsket. År 2014 provpumpade Region Gotland vattentäkterna på File hajdar. Men provpumpningen avbröts eftersom vattentillgången minskat avsevärt. Region Gotlands teknikförvaltning fastlog därefter i sin slutrapport, efter byggandet av den nya och mycket dyra vattenledningen som skulle försörja delar av nordvästra Gotland från Slite till Ire och Lickershamn med dricksvatten, att förutsättningarna ändrats och att den tillgängliga vattenvolymen hade minskat drastiskt. Möjligen beroende på att den närliggande bergtäkten utökats. Vattenledningen har aldrig varit i drift och dess kostnad var drygt 40 miljoner kronor.

År 1979 försvann en annan vattentäkt när en damm byggts i anslutning till Klints i närheten av Slite. Varje år pumpar Cementa upp ca en miljon kubikmeter vatten ur Filehajdarbrottet och det vattnet släpps ut i havet via Aner å. Denna vattenmängd är lika stor som Region Gotland årligen tar ur träsket och som försörjer bland annat visbyborna med dricksvatten. Hällmarksområdet File hajdar öst och syd om träsket, är ett av Gotlands mest värdefulla naturområden och av riksintresse för naturvård.

År 2014 utsågs hällmarken till ”Gotlands pärla” av Världsnaturfonden och det svenska folket. Här finns unika och ovanliga naturtyper, värdefull biologisk mångfald, Nordens största idegransbestånd, den sällsynta väddnätfjärilen, guckoskobeståndet, nästan hela Nordens population av nipsippor samt ett flertal rödlistade arter. Tingstäde träsk rymmer även det unika tusenåriga fornminnet Bulverket som är resterna efter en stor träfästning med ca 30 tusen stockar och som bevarats tack vare vattnet som täcker och konserverar det.
Cementa ansöker nu om utökad täktverksamhet på File hajdar med brytfronten allt närmare träsket, samt att sänka grundvattennivån med 4 - 4,5 meter. Cementas täkter går allt djupare efterhand och de perforerar flera av de kända vattenförande grundvattenlagren i berggrunden som står i kontakt med Tingstäde träsk.

På grund av att träsket är grund- och regnvattenmatat och för att vi boende, besöksnäringen och Gotlands dricksvattenförsörjning är beroende av Tingstäde träsk och grundvattnet på File hajdar, ställer vi oss följande fråga: - Har Region Gotland och Länsstyrelsen en övergripande och långsiktig handlingsplan för att bevara Tingstäde träsk och de omkringliggande våtmarkerna på File hajdar för kommande generationer?


Ekonomisk förening Jordgumman    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Ekonomisk förening Jordgumman överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook