Stoppa 5 vånings bostadskomplex i Österskär

Kommentarer

#4

För hög bebyggelse, passar inte in i området

Krister Franzén (Österskär, 2022-06-19)

#8

Fem våningar passar inte alls in med befintlig bebyggelse i området

Stefan Henningsson (Åkersberga , 2022-06-19)

#9

Byggnationen skall anpassas väl till övrig bebyggelse som består av villabebyggelse. Max 3 våningar är därför lämpligt i detta område. Trafiktrycket på vägarna i området är högt med en begränsning på 30 km i timmen. En hastighetsbegränsning som varken efterlevs av allmän trafik eller ersättningsbussar som ofta sätts in i detta område. Det råder redan trafikfara för barn som tar sig till skolorna i närområdet. Tänk om tänk rätt!

Anncharlotte Sjöberg Fahlstedt (Österskär 18452, 2022-06-19)

#12

Jag tycker att det förstör idyllen.

Susanna Backgård (Österskär , 2022-06-19)

#15

Som boende i Österskär och politiskt aktiv i Roslagspartiet anser jag att byggnderna skall vara max tre våningar att det skall byggas minst 1 parkeringsplats per lägenhet.

Peter Nummert (Österskär, 2022-06-19)

#18

Jag skriver under pga att det är vansinnigt med så höga hus i ett villaområde. Det blir en mycket stor belastning på Roslagsbanan o stora svårigheter med parkering. Dessutom behövs en plan för förskola o skola för alla dessa barn.

Annica Ingemarsson (Österskär , 2022-06-19)

#20

Dels så är det olyckligt att spränga in hög bebyggelse i området. Dels är infrastrukturen med vägar undermålig redan idag.

Mary o Ragnar Jensen (Ödterskär, 2022-06-19)

#22

Femvåningskomlex passar inte in denna miljö. Dessutom är det tveksamt om Tunagård klarar av den ökade belastning av trafikanter som detta skulle innebära.

Maria Olsson (Åkersberga, 2022-06-19)

#24

Att bygga 5-våningshus känns inte rimligt ,skriver på för att öka chansen till en modifierad plan. T ex 3-vånings som alternativ.

Jenny Björkquist (Åkersberga, 2022-06-19)

#26

Det måste finnas en balans i byggandet. Självklart kollektioners men anpassat för att stilmässigt komplettera redan befintlig bebyggelse.

Heidi Stapf Ekström (Österskär, 2022-06-19)

#28

Dagens plan innefattar ingen hållbar lösning på den ökade biltrafik som detta bygge skulle medföra.
Lägre byggnader medför något färre bostäder, mendet behövs även en hållar lösning på belastning av biltrafik på kringliggande vägar.

Marielle Nilsson (Österskär, 2022-06-19)

#33

Det vore förödande för bilden av Österskär med 5-våningshus i detta område!

Anders Rapp (Österskär, 2022-06-19)

#34

Jag skriver under för att jag inte tycker att ett så stort hus passar in i den befintliga bostadsmiljön, hade varit bättre med radhus i trä. Dessutom så ser jag att det kan bli stora problem med biltrafiken på en sådan liten väg som redan har problem med mycket biltrafik kring Tunagård. Bygg så det passar in. Med fina radhus i trä med inkluderad parkering smälter det bättre in i bostadsmiljön samt minskar parkeringsproblemen samt en eventuell ökad trafik.

Elenor Ortner Stoor (Åkersberga , 2022-06-19)

#35

Jag är helt emot denna byggnation pga tidigare brev, insändare mm

Christina Henneberg (Österskär , 2022-06-19)

#36

Passar inte in med 5 vånigns hus i området

Matilda Fritzon (Åkersberga , 2022-06-19)

#42

Detta byggprojekt strider mot allt vett och sans.

Niklas Andersson Steen (Österskär, 2022-06-19)

#45

Jag skriver under som medmänniska & som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande Vänsterblocket (http://common-sense-in-sweden.webnode.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2022-06-19)

#46

För många våningsplan och för högt för den miljö med omkringliggande bebyggelse.

Ann-Marie Söderberg (Åkersberga, 2022-06-19)

#50

Byggnaderna passar inte området. Trafiken in å ut i österskär är idag mkt dålig. Den mängden nya boende i österskär kräver att man ser över gång å cykelvägar till skolor, mm . Tuna vägen är inte en trygg skolväg, och korsningen vid tåget är direkt farlig.

Christofer Poijes (Österskär , 2022-06-19)

#51

Ännu ett helt galet bygge, ett 5-våningshus mitt bland villorna! Bor längs med Östra Banv mellan korsningen Margretelundsvägen och Tuna station och efter vägomläggningen där man stängde av övergången vid Smile-butiken, också en helt galen planering, har biltrafiken ökat å de grövsta och det lär inte bli mindre trafik med ett 5-våningshus i grannskapet. Och all byggtrafik som kommer med det! Jag är starkt emot denna förstörelse av området det kommer att bli med detta bygge!! Om det blir av hoppas jag att Västra Banv vid Tuna station stängs av så vi som bor längs med Östra Banv och Tunav blir skonade för än mer biltrafik.

Pia Roth (Åkersberga, 2022-06-19)

#55

Detta femvåningshus passar inte på något sätt in i villaområdet/husen som ligger i närområdet.

Björn Larsson (Österskär+, 2022-06-19)

#56

Platsen olämplig för byggnad av denna storlek, dessutom i konflikt med befintlig områdesplan och utan pafkeringsmöjlighet i lämplig mängd. Kommer att försvåra trafik och vägslitage i vägföreningsområdet

Göran Petrén (Österskär, 2022-06-19)

#57

Jag tycker att komunerna ska börja att anpassa nya byggnader så att det passar/smälter in den nuvarande miljön som finns, det gäller alla bygglov oxå! Ser förfärligt ut på vissa ställen…

Marie S-Rosenbom (Ramsele, 2022-06-19)

#59

Jag skriver under för att jag bor alldeles i närheten. 5-våningshus passar inte in i samhällsbilden där det nu endast finns villor och radhus. Dessutom skulle omkringliggande gator och vägar bli parkeringsplatser då inga eller få sådana kommer att anläggas i samband med byggnationen. Fler argument finns.

Kaisa Holm (Österskär , 2022-06-19)

#60

För det passar inte med ett så pass högt hus i området och politikerna måsta lyssna på medborgarna istället för att köra över dem

Johan Dagerhamn (Åkersberga , 2022-06-19)

#61

Trafiken i området är redan för tät och kommer att märkbart att öka i och med denna byggnation. Och var skall de parkera, på gatan?

Ett stort femvåningskomplex passar illa i ett område som enbart består av villor och radhus.

Ragnar Jensen (Österskär, 2022-06-19)

#65

Det är orimligt med dels byggnader som är så höga som 5 våningar för att dom inte alls passar in i befintlig omgivning dels kommer det bli problem med infrastruktur såsom vägar och parkeringsplatser.

Svante Johansson (ÅKERSBERGA, 2022-06-19)

#68

Jag anser att byggnationen ska anpassas till villasamhället och att utformningen ska likna den vid Österskärs station , framförallt vad gäller byggnadshöjd.

Hans Hellberg (Åkersberga, 2022-06-20)

#71

Orimlig förtätning utan tillräckligt antal parkeringsplatser. Möjligen fungerar 3 våningar där men femvåningskolosser mitt i ett villaområde strider ju även mot det ursprungliga planförslaget.

Jan Söderberg (Österskär , 2022-06-20)

#72

Var rädd om kulturmiljöerna i Tuna gård och Österskär!

Magnus Cedergren (Sollentuna, 2022-06-20)

#73

För höga hus i förhållande till omgivningen och en redan ohållbar trafiksituation.

Christian Martin (Österskär , 2022-06-20)

#74

Oro för trafiksituation, oro över förstörelse av ett av få skogsområden i Österskär/Tuna, oro över kraftigt ökad befolkning i ett lugnt villaområde, arkitektur som inte smälter in i villabebyggelse

Jeanette Wirenlind (Österskär , 2022-06-20)

#77

För att den planerade byggnationen av höghus inte passar in i villaområdet.

Carin Eklund (18450 åkersberga, 2022-06-20)

#78

9

Staffan⁷ Lundmark (Österskär, 2022-06-20)

#79

Ett så stort hus passar inte in i miljön. Se skrivelsen på tunastation.se

Ingalill Timgren (Österskär, 2022-06-20)

#81

Komplexet är för högt och dessutom kan inte området svälja en så kraftig ökning av boende.

Anders Grönlund (Österskär , 2022-06-20)

#82

Att på detta sätt bygga 5-våningshus i ett område med helt annan karaktär är ett uttryck för kommunens desperation att sälja mark och utan hänsyn till behov eller åsikter hos dagens invånare/väljare. De föreslagna byggnaderna är inte bara skrymmande utan också skymmande på ett brutalt sätt. Det finns betydligt mer sofistikerade sätt att förtäta utan att samtidigt överbelasta rådande infrastruktur. Österåker är till ytan en stor kommun vilket innebär att ytterligare bostadsbyggande kan ske på annan plats med närhet till publik transport, affärer etc och samtidigt behålla gröna lungor av stor betydelse för hälsa, välmåga och trivsel. Sålunda: gör om, gör rätt med ett förslag med lägre byggnader och adekvat hänsyn till boende och infrastrukturell kapacitet.

Carl Sundberg (Österskär, 2022-06-20)

#83

Bygg inte så högt! Å bygg inte överallt, här finns ingen bra väg heller!!

Anna Buhre (Åkersberga , 2022-06-20)

#86

inget höghus i villakvarter

Gösta Björklund (österskär, 2022-06-20)

#87

Byggnaden är alldeles för hög och kompakt.

Annika Hemberg (Österskär, 2022-06-20)

#88

Jag skriver under på de argument som lämnas i uppropet. Jag är i princip inte emot förändringar men här kommer inte förslaget att harmoniera med bebyggelsen i närområdet samt att trafiksituationen i förslaget kommer att bli ohållbar. Bygg gärna i stil med 50+boendet på andra sidan Tunavägen.

Katarina Söderberg (Åkesberga, 2022-06-20)

#91

Anser att höjden bör vara max 3 våningshus samt behålla villakaraktär på området. I grunden bra att det byggs men det behöver göras på ett bättre sätt än nuvarande förslag.

Henrik Bertmar (Österskär, 2022-06-20)

#95

För högt !
Max 2 våningar stadsradhus !

Kenneth Isberg (Österskär, 2022-06-20)

#97

Jag är less på allt tokbyggande i kommunen. Verkar som att man är allergisk mot träd och grönområden.

Patrik Kekäläinen (Åkersberga, 2022-06-20)

#99

Som boende i Österåker och politiskt aktiv i Roslagspartiet anser jag att byggnderna skall vara max tre våningar att det skall byggas minst 1 parkeringsplats per lägenhet.

Johan Agge (Åkersberga, 2022-06-20)

#100

Planerna på 5 våningshus är inte genomtänkta.Husen blir för höga för att passa,in i den befintliga miljön

Eva Dahlberg (Åkersberga, 2022-06-20)

#101

Ökad trafik och miljö-belastning i närområdet och att det förstör områdets villa/skärgårds-kataktär; bidrar till minskad trivsel.

Maria Smedberg (Österskär, 2022-06-20)

#104

Jag tycker 5 våningar blir för högt i detta område. 3 våningar skulle däremot smälta in på ett fint sätt.

Mimmi Wägerth (Österskär, 2022-06-20)

#107

Jag anser att byggnadsplanerna rimmar dåligt med befintlig bebyggelse.

Bobo Håkansson (Österskär , 2022-06-20)

#113

Att bygga ett sånt stort område inne i de fina villakvarteren skulle förstöra området helt.

Åsa Thedin (Österskär, 2022-06-20)

#121

Det passar inte med höghus mitt i ett villaområde

Milian Eklund (Åkersberga , 2022-06-20)

#132

Fem våningar passar inte in befintlig villabebyggelse. Dessutom har området runt Tuna station blivit trafikstört efter den tidigare trafikomläggningen då de flesta från Österskär numera använder Tunavägen för transport till och från Åkersberga centrum.

Magnus Eklund (Åkersberga , 2022-06-20)

#134

Jag inte vill ha femvåningskomplex i ett villaområde som inte överensstämmer med befintlig bebyggelse.

Tina Jäderberg (Österskär, 2022-06-20)

#139

Fullständigt absurt att bygga så höga hus i Österskär. Det förstör mer än det tillför. Men som vanligt så är det väl pengar som styr istället för att lyssna på de boende.

Magnus Abelsted (Åkersberga, 2022-06-20)

#141

Husen passar passar definitivt inte in i miljön kring Tuna som är ett villaområde. Att bygga ett 5-våningshus där vore ett stilbrott som förstör området.

Pierre Liljedahl (Österskär , 2022-06-21)

#143

Denna byggnad verkar orimligt hög för denna plats och passar inte alls in i omgivningen.

Niklas Denkert (Åkersberga, 2022-06-21)

#144

Trevåningshus med en parkering per lägenhet är max vad området klarar av utan att förlora sin själ som ett trivsamt villaområde. Det bästa vore att bygga radhus!

BO WAHLBERG (Österskär, 2022-06-21)

#147

Rita om förslaget och anpassa bebyggelsen efter naturen. Österskärshandel är ett trevligt exempel. 5 våningar är vansinne.
Hur är planeringen med parkeringar?
Idag har många familjer mer än 1 st bil / hushåll.
Var ska dessa bilar parkeras?
Gör parkeringsgarage under husen.

Anna Berggren (Österskär, 2022-06-21)

#150

Detta passar inte in. Ett antal trevåningshus liknande man kan finna i enskede eller mörby exempelvis skulle vara fint. Det är viktigt att ta detta på allvar för så fort det är byggt så står det där. Det är nu innan vi behöver tänka igenom detta, ordentligt.
Jag stödjer utvecklingen runt om i området och vill bidra till att vi alla trivs med den. Varma hälsningar, William

William Dahlberg (Österskär, 2022-06-21)

#151

Vill behålla Tuna som småhusområdet.

Sergios Mouratidis (Åkersberga, 2022-06-21)

#158

Jag är emot allt byggande av höga hus. Det förstör den vackra och lugna omgivning som det skall värnas om.

Marie Hamrén c/o Torstensson (Åkersberga+, 2022-06-21)

#159

200 m långt 5 våningshus är kraftigt avvikande från nuvarande bebyggelse

Cecilia Hillerström (Åkersberga, 2022-06-21)

#162

Boende i Tuna sedan 1933. Bebyggelsen är placerad i en grusgrop mellan järnväg, två vägar och själva grustaget. Det kan inte bli ett attraktivt bostadsområde, trångt utan morgon eller kvällssol. Det finns anledning att vänta sig att det utvecklas till ett så kallat riskområde som kräver speciella resurser av kommunens polis och socialförvaltning.

Eric Read (Österskär, 2022-06-21)

#163

Bygget kommer förstöra hela miljön med småhus, villor o radhus. Passar inte in i området.

Eva.fagerlund@live.se Fagerlund (Österskär , 2022-06-21)

#168

Flera orsaker
- som boende längs östra banvägen tycker jag att både byggteknik och boendetrafik inte fungerar då vägen är en 30 vägen med många boende längs den.
- En 5 vånings bostad i ett villaområde passar inte alls, det finns andra platser där detta kan fungera bättre, typ nordsjö tomten eller gamla premiär, närmre centrum
- bullernivån & vibrationer i omgivningen kommer även de bli betydande.

Anders Larsson (Österskär, 2022-06-21)

#169

För många lägenheter. För få parkeringsplatser. Är rädd för trafiken då den redan idag är jobbig vid tunagård station.

Markus Flodmark (Åkersberga, 2022-06-21)

#170

Följer ej målsättningarna ÖP40

Stellan Sandström (Åkersberga , 2022-06-21)

#178

Förslaget om att bygga 5-våningshus på föreslagen plats är orimligt med hänsyn till närområdet.

Lena Aaro (Åkersberga , 2022-06-21)

#181

Mycket sorgligt att förstöra ett helt område med detta bygge som inte alls smälter in i den övriga miljön. Har vuxit upp här i Österskär så det är med sorg i hjärtat man ser att man inte värnar om boendemiljön och förvaltar den på ett bättre sätt.

Eva Ström (Österskär, 2022-06-22)

#189

Som boende i Tuna tycker jag att husen skall vara max tre våningar att det skall byggas minst 1 parkeringsplats per lägenhet i anslutning till husen.

Kennet Jarméus (Österskär , 2022-06-22)

#190

För stort, fult och högt. Passar inte in i miljön

Anette Österlund (Österskär , 2022-06-22)

#191

Jag tycker det är ett okänsligt och överexploatetat förslag. Inte alls anpassat till omgivningen.

Lena Wohlström (Åkersberga, 2022-06-22)

#192

Femvåningshus passar inte in i miljön och genererar för mycket trafik. Bygg trevåningshus i stället

Stefanie Selmer (Österskär, 2022-06-22)

#196

Jag bor granne och anser att 5 våningar modern tegelbyggnad inte är förenligt med övrig bebyggelse i området. Tre våningar fungerar.
Anser även att trafiksituationen i järnvägskorsningen är osäker och dåligt fungerande redan idag. Ytterligare belastning av både gående över övergångsställe och bilar över korsningen är omöjligt utan att ta fram en säkrare lösning. Det är en tidsfråga innan en allvarlig olycka händer

Charlotta Sobéus (Österskär , 2022-06-22)

#197

Helt olämplig byggplan.

Mats Österlund (Österskär , 2022-06-22)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...