Etableringen av jättedagis måste stoppas

Varje barn har rätt att växa upp med tillgång till ett tryggt daghem. Småbarnspedagogik som tar hänsyn till barnets bästa, kan bäst erbjudas i mindre enheter och därför anser vi att de beslut som nu fattas om jättedaghem i hela huvudstadsregionen och nationellt är kortsiktiga.

Vi kräver att etableringen av jättedaghem stoppas över hela Finland och att lagstiftningen ändras tillbaka till det den varit för drygt ett decennie sedan, så att det inte byggs daghem med fler än hundra vårdplatser /enhet. Början på våra barns d.v.s. kommande generationers liv får inte förändras på ett så grundläggande sätt som nu planeras, utan att tillräckligt med oberoende och kvalitativ forskning har gjorts för att studera effekterna. Effekterna av stora enheter med barn behöver undersökas på långsikt, så att beslutsfattare förstår konsekvenserna av de beslut som fattas.

Redan 1990 kunde varje daghem ha maximalt 100 vårdplatser. Den nuvarande lagen om förskoleundervisning tillåter väldigt stora daghem utan maximala platsgränser. Regelverket måste ändras för att vara barninriktat och anpassat enligt barnets bästa. Vi vill att beslutsfattarna grundligt undersöker möjligheterna att bygga för daghem utgående från och anpassade för barnens behov, där varje barn möte som enskild individ.

  • I allt beslutsfattande som berör barn skall först och främst barnets bästa beaktas. Barn är en värdefull del av vårt samhälle. De är vår framtid. Deras intresse får inte vara sekundärt till finansiell optimering, effektivitetstänkande eller underlättande av förvaltning och planering.

  • När man planerar daghem och deras geografiska placering måste man ta hänsyn till mångfacetterade faktorer som påverkar barnen. Syftet med barnkonsekvensbedömningen är att belysa för- och nackdelarna med projekt för småbarnspedagogik för att stödja beslutsfattande. I Finland deltar 59 kommuner i Unicefs barnvänliga kommunmodell, som kräver att kommuner genomför barnkonsekvensanalys (LAVA). Det är dock ännu inte implementerat systematiskt – om överhuvudtaget alls.

  • I pedagogiskt arbete ökar tiden som krävs för att planera även grundläggande aktiviteter och att den tiden är bort ifrån barnen – möten med barn betonas på att följa scheman och övergångar. På jättedaghem har de professionella för lite tid att möta barnen som individer och för själva pedagogiska arbetet.

  • Bullret och ruset på stora enheter, sk ‘jättedaghem’, är inte i barnets bästa intresse. Dagarna planeras utifrån anläggningarnas förutsättningar och inte barnen, så att verksamheten överhuvudtaget skulle vara möjlig. Till exempel måltider och utomhusvistelse är ofta strikt schemalagda. Stressnivån ökar för alla barn och tillvaron för barn som behöver specialbehov blir svårare. Detta leder till att behovet för särskilt stöd i största allmänhet ökar markant. Forskning visar att under de första två till tre åren av livet är hjärnan särskilt känslig och formbar. Barnet lär sig snabbt, men samtidigt är risken för skador stor ifall miljöfaktorerna är skadliga.

  • I diskussioner berättar anställda inom småbarnspedagogiken att de inte kan utföra sitt arbete på stora enheter med den kvalitet de önskar och eftersträvar. Förutsättningarna för personalen att utföra sitt pedagogiska arbete på bästa möjliga sätt måste utredas mera grundligt.

  • Sektorn för småbarnspedagogik lider av enorm brist på personal. Samtidigt vet vi att det är svårt att få fast personal till jättedaghem. Detta skapar otrygghet för barn och äventyrar genomförandet av pedagogiskt arbete och kvalitativ småbarnspedagogik. Yrkesverksamma inom förskolepedagogik på daghem och deras åsikter måste beaktas när man beslutar om de stora linjedragningar inom branschen.

 

Sammanfattningsvis kräver vi att etableringen av jättedaghem stoppas över hela Finland. För tillfället fattas beslut med långsiktiga konsekvenser på basis av otillräcklig information och vår oro är att konsekvenserna kommer att måsta rättas till i flera årtionden framöver.

 

Meron Heiro, Outi Härkönen, Mari Kyngäs, Päivi Ristell - päiväkoti-ikäisten vanhemmat

Päiväkoti Aleksin vanhempaintoimikunta

Päiväkoti Maston vanhemmat

Päiväkoti Wilholan vanhempainyhdistys ry.

Vironniemen päiväkodin kannatusyhdistys ry.


kontaktpersoner Mari Kyngäs och Päivi Ristell    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att kontaktpersoner Mari Kyngäs och Päivi Ristell lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...