Stoppa företaget Njordr AB från att etablera vindkraftsindustri i Övertorneå kommun.

Njordr kallar sitt vindkraftsprojekt för ”Norrvind vindkraftpark” och har ett aktiekapital på 50 000 kr enligt Bolagsverket. Företaget Njordr AB ägs i sin tur av Njordr AS (Norge) som i sin tur ägs till 62,5 % av Norsk Hydro via dotterbolaget Hydro Energi. Tore Slettemoenn äger 26 % via företaget Teknovekst.

Norrvinds etableringsområde är tänkt att sträcka sig från Aapua via Pänttäjä/Ruokojärvi till Hirvijärvi och det är tänkt att det ska bli sammanlagt 95 vindkraftverk, höga som Eiffeltornet. Se karta via länken till Övertorneå kommun https://overtornea.se/naringsliv-utveckling/planerade-vindkraftsparker/

Vindkraftverk är miljöfarligt klassad verksamhet enligt miljöbalken och ska inte ske på bekostnad av de boende, rennäringen, naturen och den biologiska mångfalden.  

Vid en vindkraftsetablering påverkas hela den ekologiska balansen, natur- och kulturmiljön samt friluftslivet på ett negativt sätt.

På området finns 7 naturreservat, och Ekopark Rautiorova, det är mitt i ett Natura 2000 område och här finns mängder med fridlysta, unika, rödlistade arter. Här finns järv och här häckar bland annat backsvala, tjäder och kungsörn. Här finns också en unik öringsstam, och fladdermöss som kommer att dö när de kolliderar med vindkraftverkens vingar.

Rennäringen har unika kalvningsland och viktiga flyttleder som påverkas mycket allvarligt om byggnationerna blir av.

Sjöar, åar och bäckar är klassificerade som Natura 2000-områden och har sina avflöden ner till Torneälv, som är beviljad EU-stöd på 121 miljoner kronor för restaurering av dess tillrinningsområden.

Aktiva turist-, jakt- och fiskeföretag är etablerade och riskerar att få sina verksamheter spolierade. Förutom allt detta så kommer även de boende och de som vistas på området att drabbas.

En ständigt rörlig skuggbildning från vingarna påverkar alla i närheten. Mikroplaster släpps ut från vingarna och sprider sig i den omgivande naturen, referens Helen Karlsson, professor vid Linköpings Universitet.

Störande infraljud och höjda bullernivåer som blir mycket intensiva vid olika väderfenomen fortplantar sig långt över angivna spridningsområden. Med så höga vindkraftverk så kommer ett starkt vitt sken som blinkar 1gång/sekund att lysa upp hela himmelen och störa både människor, miljö och djurliv.

Det kommer att bli omöjligt att locka besökare som vill uppleva tystnad, urskogar med unika arter och Nordic light, Aurora Borealis eller som vi säger Norrsken när starkt konkurrerande ljus släcker ut naturfenomenet.

 

By signing this petition, you are protesting against the plans to destroy Matinlauri, Ansavaara and Kero  and the surroundings by building a huge industrial wind power park where today silence, calm, nature, wildlife and  recreation life rules by growing tourism for nature loving visitors. 
These areas are located in the northern part of Övertorneå kommun, Sweden. The company running this project is Njordr, a Norwegian owned company with a total shareholder value of 50000 Skr, approximately 5000 € (Euro).
 
En signant cette pétition, vous protestez contre les projets de destruction de Matinlauri, Ansavaara et Kero et leurs environs en construisant un immense parc éolien industriel où règnent aujourd'hui le silence, le calme, la nature, la vie sauvage et les loisirs en développant le tourisme pour les visiteurs amoureux de la nature.
Ces zones sont situées dans la partie nord de la commune d’Övertorneå, en Suède. La société qui gère ce projet est Njordr, une société norvégienne dont la valeur actionnariale totale est de 50 000 Skr, soit environ 5 000 € (euro).
.
 
 

"Motvind Tornedalen" Henry Andersson-Sunna    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att "Motvind Tornedalen" Henry Andersson-Sunna kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...