Östersjön ÄR INTE en avstjälpningsplats för batteriindustrin

Östersjön ÄR INTE en avstjälpningsplats för batteriindustrin

(Kom ihåg att bekräfta din underskrift i din e-post!)

Finlands första batterimaterialfabrik vid Finska viken i Fredrikshamn fick miljötillstånd den 12 februari 2024 från Regionförvaltningsverket (Ärende ESAVI/8206/2023). Tillståndet tillåter att över 99,5 % av produktionens avloppsvatten släpps ut i Östersjön utan rengöring.

Beslutet är ett grovt prejudikat för det gröna omställningsprojektet och den nya batteriindustrin från Östersjöns synvinkel. Batteriindustrin och den gröna omställningen måste vara föredömliga för Östersjön, inte skadliga.

Finlands största sulfatutsläpp

CNGR Finland Oy:s tillståndsvillkor möjliggör en sulfathalt på 62 000 mg/l och 290 000 kg per dag. Koncentrationen är mycket giftig för alla fiskar och bottenlevande organismer i Östersjön. Sulfatutsläppet är både i storlek (cirka 100 000 000 kg/år) och koncentration Finlands största.

De mest känsliga för sulfathaltens ökning är fiskyngel, rom och bottenlevande organismer. Den starka och tunga sulfatblandningen sjunker ner i djuphavsgraven och orsakar avlagringar, syrebrist, frigörande av fosfor och ytterligare övergödning. Det leder också till att giftig svavelväte och metylkvicksilver bildas. De mest betydande miljöskadorna vid Talvivaara berodde på sulfatutsläpp som förstörde flera sjöar i avrinningsområdena. Utsläppen motsvarade då högst en tiondel av det som skall släppas ut i Fredrikshamn.

östersjön.jpg

Hundratals påminnelser lämnades in på miljötillståndsansökan - tekniken för avfallshantering finns

Det lämnades in 489 utlåtanden och påminnelser på miljötillståndsansökan i anslutning till att bästa möjliga teknik för hantering av avfall och avloppsvatten måste användas. Dessa hundratals åsikter hade ingen inverkan på tillståndsbeslutets innehåll.

Det spelade ingen roll att liknande batterimaterialfabriker (Northvolt och Ascend Elements) i Sverige och USA har valt en annan metod. De kommer att ta till vara och återvinna natriumsulfat som råmaterial för gödsel.

I Sverige utnyttjar gödseltillverkaren Cinis Fertilizer avfallet från batterimaterialfabriken som råmaterial. Den första gödselfabriken kommer att vara klar under första kvartalet av 2024.

Det spelade inte ens någon roll att Regionförvaltningsverket tidigare krävde att sulfatet skulle tas till vara genom kristallisering i BASF:s batterimaterialfabrik i Harjavalta.

Tillståndsbeslutet påverkades inte heller av vetenskaplig forskning och fakta som tydligt visar sulfatets skadlighet i sådana enorma koncentrationer och mängder.

Vi som undertecknat kräver:  

• Man får inte tillåta utsläpp av sulfat i Östersjön med 62 g/l och 290 t/d.  

• Man får inte tillåta utsläpp av nickel i Östersjön med 200 µg/l, vilket överstiger miljökvalitetsnormen för havsvatten (8,6 µg/l) med 23 gånger.  • Kristallisering eller annan liknande teknik måste krävas.  

• Vi som har undertecknat kräver att miljötillståndet för CNGR Finland Oy upphävs beträffande tillståndsbestämmelse 23.

Vi som har undertecknat är inte emot att batteriindustrin etableras i Finland.

Vi är emot att Östersjön används som avstjälpningsplats för nästan 100 % av produktionens avfall. Tekniker och lösningar för främjande av cirkulär ekonomi finns och bör användas.

Vi som har undertecknat kräver att Finska viken inte blir en avstjälpningsplats för CNGR Finland Oy:s batterimaterialfabrik. Östersjöns tillstånd måste förbättras, inte försämras av ny belastning.

Föreningen Puhtaan Meren Puolesta samt Finlands naturskyddsförbund (Kaakkois-Kymen yhdistys) överklagar beslutet och denna namninsamling med underskrifter bifogas. Namninsamlingen kan skrivas under fram till den 17 mars 2024. Regionförvaltningsverkets beslut av miljötillståndet överklagas till Vasa förvaltningsdomstol.

KOM IHÅG ATT BEKRÄFTA DIN UNDERSKRIFT I DIN E-POST!

För mer information:

SLL Kaakkois-Kymen yhdistys ry (Raija Seppälä) https://www.sll.fi/kaakkois-kymi/

Puhtaan Meren Puolesta ry (Outi Lankia och Jooel Salo) https://puhtaanmerenpuolesta.fi/


Puhtaan Meren Puolesta ry ja SLL Kaakkois-Kymen yhdistys ry    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Puhtaan Meren Puolesta ry ja SLL Kaakkois-Kymen yhdistys ry kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...