Stoppa Lunds kommuns förslag till bebyggelse av åkrarna i Dalby utanför Hagalundsområdet

Vi boende i bland annat Hagalundsområdet i Dalby blev via utkast till förslag till ny översiktsplan varse om att kommunen avser att de värdefulla åkrarna mellan Norrevångsvägen och Hagalundsområdet, skall hårdgöras och omvanndlas till bostäder i framtiden. Detta är något många av oss boende i direkta närområdet missat men förmodligen även många andra boende i Dalby. Att hårdgöra och bebygga åkrarna mellan Hagalundsområdet och Norrevångsvägen berör inte enbart intilliggande område utan hela Dalby.

En kort sammanfattning som ligger till grund för varför åkrarna skall bevaras och varför de är så värdefulla för oss idag men även för framtida generationer.

Åkrarna som kommunen föreslår som lämpliga för bebyggande är åkrar som producerar mat på effektivaste sätt (åkerklass 8).  Åkarna är några av få åkrar i Dalby med åkerklass 8 och uppåt, likaså är åkerklass 8-10 väldigt ovanligt i Sverige och bör bevaras. Lunds kommun beskriver i flera dokument att man skall värna om den högklassiga åkermarken och hur kan man då samtidigt föreslå att bebygga två av Dalbys bästa åkermarker. Även Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, Sveriges riksdag och FNs jordbruksorgan belyser vikten av att bevara åkermarker och framförallt åkrar med bra produktivitet vilket denna har. Sverige är enbart självförsörjande på få grödor och efterfrågan ökar för varje år, och i oroliga tider ökar vikten av ett lands självförsörjandegrad.

Föreslagna åkrar ligger även i ett riksintresse för naturvården. Samt mitt emellan och länkar samman två andra riksintressen, Dalby Söderskog och Dalby kyrka/kungsgård. Länken mellan dessa områden beskrivs som viktig i flertalet publikationer och kommer att påverkas negativt vid bebyggelse av åkrarna. Även det öppna landskapet som beskrivs som en viktig del i Dalby kyrka/kungsgårds historia och kommer bli väldigt begränsat och inbyggt från många olika håll om befintliga åkrar bebyggs. Särskilt då även området vid macken har utvidgats mycket de senaste åren, och även planeras utökas i framtiden. 

Dalby har stora kulturhistoriska värden vilket bland annat beskrivs i förslag till ny översiktsplan, som ger ett tydligt avtryck i stads- och landskapsbilden med en tydlig siluett från väster.  Den vackra siluetten av Dalby från väster som du möts av när du kommer från Lund och Malmö med böljande fält i Dalbykullens nederkant kommer försvinna och bebyggelse kommer istället vara framträdande när du närmar dig Dalby.

 Även intilliggande gångstråk är populärt att besöka av Dalbybor då det har ett unikt läge och häpnadsväckande utsikt då gångstigen ligger på en höjd med milsvid fri utsikt över åkrarna och det årstidsskiftande jordbrukslandskapet nedanför. Det finns ingen annan gångstig i Dalby eller Lunds kommun med denna utsikt, vilken kommer försvinna genom byggnation av åkrarna. Och gångstigen blir som vilken gångstig som helst i byn. Åkerkanten och intilliggande buskage används ofta som lekmiljö för hagalundområdets barn men även som undervisningsmiljö ibland för intilliggande skola och förskola då de det kan nås utan att korsa stora vägar.

Om det skulle byggas villor på åkrarna här, blir det ytterst få nya bostäder till antalet och därför måste konflikten med de allmänna intressena väga avsevärt högre än att man får ut ett par enstaka nya hus eller villatomter.  

Som ni förstår har åkrarna stora ekonomiska, historiska, miljömässiga, kulturella och framför allt känslomässiga värden för oss i Dalby.  

Vi hoppas att ni som instämmer med vad vi beskrivit ovan vill stötta vår inlaga genom att skriva under följande namninsamling. Dela gärna vidare länken till andra som eventuellt kan vilja stötta vår sak. 

Man kan även själv göra en skrivelse eller lämna synpunkter på kommunens förslag via denna länk, observera sista dagen för detta den 30/4. Denan insamling kommer skickas in till kommunen innan den 30/4.

https://lund.se/stadsutveckling-och-trafik/detaljplaner-och-oversiktlig-planering/ny-oversiktsplan---samrad 


Bevara åkrarna vid Hagalundsområdet    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Bevara åkrarna vid Hagalundsområdet kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...