För en likvärdig skola – Reepalus krav ett steg i rätt riktning

Den 24 februari är sista dagen för att svara på remissen till SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden, betänkande av Välfärdsutredningen.

Här är en sammanfattning av remissvaret från Nätverket för en likvärdig skola. Skriv under och stöd vårt svar. Vi kommer att vidarebefordra alla namn till utredningen. 

IMG_0100_(1).jpgSammanfattning Vi instämmer i utredningens förslag om att kraftigt begränsa möjligheterna att driva skolverksamhet i vinstsyfte. Vi menar att förslagen, såväl när det gäller vinstbegränsningar som tillståndsgivning, kan utgöra viktiga steg i rätt riktning, mot att återigen få en skola utan vinstintressen.

Avsnitt 7.2 Skolväsendet När de vinstdrivna aktiebolagen släpptes in i skolan i början av 1990-talet motiverades det med att kvaliteten skulle höjas, kostnaderna skulle sänkas och det skulle ske en pedagogisk utveckling. Marknadsutsättningen skulle som ett trollspö i ett slag lösa alla skolans problem. Men efter 25 år med vinstdrivna skolaktiebolag har inga av dessa utfästelser infriats.

Enstaka rapporter visar på små positiva betygseffekter av fristående skolor. Men felkällorna är mycket stora på grund av den omfattande betygsinflationen och rapporternas resultat ligger inom felmarginalen.

Den samlade bilden av forskningsläget är att det inte finns några nämnvärda positiva effekter att visa upp av skolaktiebolagens verksamhet. När det gäller negativa effekter är bilden desto tydligare: segregation, ökade klyftor, utanförskap, sjunkande skolresultat, ökade kostnader, betygsinflation, pedagogisk likriktning, konkurser, fler skolbyten och oseriösa skolhuvudmän.

Marknadskrafterna sållar inte fram bra skolor utan de skapar segregerade skolor och det bidrar till en kvalitetssänkning för skolsystemet som helhet. Dessutom har hela den privata skolsektorn förts undan från demokratisk insyn och samhällets möjlighet till påverkan har minskat. Det är detta som aktiebolagen har tillfört det svenska skolväsendet.

I dagens unika svenska marknadssystem kan skolföretag göra stora vinster, växa och bygga upp stora koncerner med den skattefinansierade skolpeng som är till för elever och för vårt gemensamma framtida samhälle. Om utredningsförslagen om vinstbegränsning genomförs innebär det att denna överföring av pengar kommer att bromsas upp. Kan dessa företag inte fortsätta göra stora vinster är det inte så intressant för dem att verka i skolbranschen och marknadstänkandet kan därmed minska i skolan.

Skolan är en viktig grundbult i vår gemensamma välfärd. En skola för alla på lika villkor har länge varit en ledstjärna i svensk utbildning. De privata skolföretagens övervinster urholkar nu förtroendet för skolan som institution. Detta är olyckligt när medborgarnas tillit till samhällets institutioner är viktigare än någonsin.

Vinstdrivande skolaktiebolagen orsakar stora problem för samhället och skapar segregation. Det finns helt enkelt inga sakliga grunder för att behålla dagens orättvisa marknadssystem. Utredning ställer frågan på sin spets: varför ska samhället bekosta dessa företags uppbyggnad, expansion och jättelika vinster? Det självklara svaret är att pengarna behövs i skolan och i välfärden.  

 

 

  


Nätverket för en likvärdig skola    Kontakta namninsamlingens skapare