Bygg inte igen Lilla Fässbergsdalen!

Lilla_fässbergsdalen.jpgBygg inte igen Lilla Fässbergsdalen!

I Lilla Fässbergsdalen i Mölndal planeras bebyggelse av 150-200 bostäder. Parallellt har man även planerat en ekodukt över Söderleden, för att binda ihop den så kallade Tremilaparken, som omfattar Slottsskogen, Botaniska trädgården, Änggårdsbergen och Sandsjöbacka naturreservat. Ekodukten skulle bli en säker passage för vilda djur som passerar Söderleden, då denna led idag är en olycksdrabbad vägsträcka, med flera viltolyckor.

Planen med ekodukt stoppades tillfälligt i januari 2018, pga finansieringsproblem. Till skillnad från ekodukten i Sandsjöbacka, där Trafikverket stod för hela kostnaden, är det tänkt att ekodukten över Söderleden ska medfinansieras av Göteborgs och Mölndals kommuner. I början av 2018 meddelade kommunerna att prislappen blir för hög, varför projektet har skjutits på framtiden. Samtidigt planläggs bostäder i Lilla Fässbergsdalen, och samråd är planerat till våren 2019.

För miljöns och djurens skull, anser vi att ekodukten och grönstråket måste prioriteras, före bostäderna. Om inte de vilda djuren fritt kan röra sig mellan Sandsjöbacka naturreservat och Änggårdsbergen, riskeras en genetisk utarmning, som sker i ett isolerat område.

Kvarvarande åkermark bör bevaras. I våtmarken samlas flertalet fåglar. I Artportalen, där bland annat fåglar rapporteras, kan man läsa att exempelvis tornfalken, samt de rödlistade arterna svarthakad buskskvätta och svart rödstjärt häckar här. Varfågel, gräshoppsångare, steglits, mindre flugsnappare och många andra arter har också observerats i denna biotop.Om bostäder byggs på denna värdefulla åkermark, slås den norra delen av grönkilen igen.

Många experter hävdar att grönstråket om 50 meter som man har föreslagit är för smalt. Enligt naturvårdsintendent Leif Lithander behövs åtminstone en bredd på 200 meter för att grönstråket ska fylla sitt syfte, och för att djur ska kunna flytta sig obehindrat mellan den norra och den södra delen av Tremilaparken. Grönstråket genom Lilla Fässbergsdalen är den enda oexploaterade förbindelsen där emellan. Vi anser därför att Mölndals stad ska tänka om: Prioritera ett brett grönstråk och ekodukt över Söderleden före bebyggelse av bostäder i Lilla Fässbergsdalen!

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Helena Ederönn överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook