Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Rusta upp och bevara Sturevallen.

Bevara & Rusta Sturevallen!Det finns idag beslut på att starta en detaljplan på att bygga bostäder på ytan för Sturevallen.Vi anser att centrum ska vara för alla och att Sturevallen ska vara kvar. Den smälter väl in i övrig bebyggelse i Arboga. Närheten till skolor och andra föreningar att nyttja den är mycket bra. Det här är vårt skyltfönster för besökande. Det speglar en aktiv och inspirerande stad.SKriv på listan för att hjälpa oss få till ett beslut att Sturevallen behålls och rustas upp

Skapad: 2021-11-13 Statistik

Protest mot öronmärkning som enda godkända ID-märkning på kameldjur i Sverige

Vi med erfarenhet av kameldjur ifrågasätter bestämmelsen gällande öronmärkning som enda godkända identifikationsmärkning av kameldjur. Kameldjur som slåss och leker med varandra har ofta just öronen som angreppspunkt. Detta gör att det inte är ovanligt med slitsade öron på individer som är eller har varit öronmärkta.  Skaderisken ökar markant med öronmärkning, vilket vi ser tydligt på lantbrukssidan med infekterade sår vid öronmärkningen och sönderslitna öron då djuren lätt fastnar i inredning o

Skapad: 2021-11-20 Statistik

Stäng hela Handskerydsskolan med omedelbar verkan!

KRAV: Stäng hela Handskerydsskolan med omedelbar verkan till dess att man fört i bevis att det är säkert att vistas i lokalerna.   BAKGRUND: Efter att giftiga ämnen (bl.a. cancerogena och fortplantningsstörande ämnen) påvisats i inomhusluften i flera skolsalar har en del av skolan nu ålagts med skyddsombudsstop med stöd av Arbetsmiljölagen 6 kap 7 §. Dock kommer undervisningen fortsätta som vanligt i skolans övriga lokaler trots att elever och personal upplever hälsoproblem när de vistas i dess

Skapad: 2021-11-07 Statistik

Hämta hem från Afghanistan

Till Stefan Löfvén, Ann Linde, Morgan Johansson och Migrationsverket   Med detta brev vill vi uttrycka *vårt stöd till regeringens evakueringsarbete av de som står på svensklistan samt de i deras närhet, afghanska medarbetare och tolkar och speciellt poängtera vikten av skyndsamhet. *vår önskan om att Sverige ska ta ett större ansvar för alla afghaner som finns i Sverige och de som fått ett felaktigt beslut och fått återvända.   SVTs korrespondenter var lättade när de lyckades evakueras med hjäl

Skapad: 2021-08-19 Statistik

RIV INTE PER DUBBS-HUSET FRÅN 1890-TALET

Per Dubbshuset är en byggnad som byggdes 1896 och har sedan dess fungerat som en viktig punkt i Sahlgrenska sjukhusets område. Den har idag skyddsbestämmelser men även ett kulturhistoriskt värde och är utpekat i Göteborgs stads bevarandeprogram. Nu ska stora delar av byggnaden rivas för att enbart låta kvarstå en del av fasaden, emellan det tänkta nyggda glasfasaden. Är du, precis som många andra göteborgare, trött på förfulningen av vår vackra stad så borde du skriva under den här listan!

Skapad: 2021-10-28 Statistik

Synpunkter på planerad etapp 2a Stora Sköndal, från boende i Sköndal

Vi är många som engagerat oss i utbyggnadsplanerna för Stora Sköndal. Sammantaget anser vi att exploateringen är positiv och kommer att stärka Sköndal på flera sätt, inte minst beträffande service och kommunikationer.   Denna skrivelse innehåller ett par förbättringsförslag, av vilka flera ansluter till dem som bl.a. Farsta stadsdelsnämnd framfört i tidigare skede.   Detaljplan 2a anser vi kan förbättras på följande punkter:   -          Storskaligheten behöver tonas ned genom sänkning och utgle

Skapad: 2021-10-15 Statistik

Student i operan 2022!!!!

Skriv på här för en student i operan 2022!!!!!!

Skapad: 2021-11-18 Statistik

Stoppa biltrafiken på Nordfeldts väg!

Lekande barn och bilar hör inte ihop. Trots det får vem som helst köra på Nordfeldts väg genom Sundby park och Strängnäs montessoriskolas skolgård. För alla de hundratals barn som leker, spelar boll eller cyklar till och från skolorna i området innebär trafiken på Nordfeldts väg en risk att bli påkörd och skadad. Den risken ökar vintertid när det är mörkt både vid skolstart och när skolan och fritids ringer ut på eftermiddagen.   Strängnäs kommuns Trafikstrategi 2040 slår fast att ”Kommunen ska

Skapad: 2021-11-16 Statistik

Nej till industriell vindkraft i Köpings kommun!

På en yta större än hela Köpings stad, 1900 hektar, vill företaget OX2 tillsammans med Sveaskog omvandla artrik Bergslagsskog för att bygga industriområde med 25 stycken 300 m höga vindkraftverk. Detta är tänkt i norra änden av Köpings kommun, runt Tretjärnsberget mellan Iresjön, Mellanvålen och Stora Vålen/Ljustjärn. Det finns planer på liknande områden i andra delar av kommunen. Vindkraft påverkar djur och människor i vår omnejd med hörbart swishande ljud från vindsnurror som spelar i otakt me

Skapad: 2021-08-13 Statistik

Nej till vindkraft på Björnetjärnsberget

Köla och Skillingmark är vida känt för sin vackra natur och levande bygder som inte lider av avfolkningen många andra platser i Sverige är drabbade av. Nu har vi drabbats av hotet om planerna på att etablera vindkraftpark mitt i kärnan av denna idyll.  Alla vi som värderar vår lugna hembygd och vackra natur och djurliv högt är nu i en situation där vi måste vara tydliga och säga ifrån innan det är för sent! Vi har bott här i generationer många av oss och andra har flyttat hit för att de med värd

Skapad: 2021-11-16 Statistik