Stoppa Krossen vid Källviksvägen Trosa!

Bild_Stoppa_Krossen_Källviksvägen_Skriv_Under.jpg

Holmen planerar för en ”Återvinningsanläggning” med bergkross för asfalt/betong/jord/sprängmassor vid Källviksvägen (väg 767) ~3 km från Källvikskorset, 700 m från Hållsviken i Trosa skärgård. Detta utan att alla berörda informerats!

Vi motsätter oss alla planer på en Återvinningsanläggning då den planeras till en mycket olämplig plats. Denna verksamhet kommer att orsaka buller, damm, trafikproblem, försämrad boendemiljö och förstörda naturvärden i ett område med känslig växtlighet och djurliv. Hela detta område är av riksintresse (enligt Miljöbalken och Trosa kommuns Översiktsplan) med högexploaterad kust viktig för det rörliga friluftslivet.

Anläggningen medför omfattande tung trafik vilket ger stora trafiksvårigheter och en farlig trafikmiljö. Holmen beräknar att 200 000 ton/år ska transporteras på Studsviksvägen (väg 219, Utflyktsvägen) och Källviksvägen (väg 767). I onödan kommer alltså tunga lastbilar/långtradare (60 ton!) köra var 4:e-12:e minut genom Vagnhärad och Västerljungsrondellen samt på smala och kurviga Källviksvägen.

Vattenfrågan är otillräckligt utredd. Fridlysta o rödlistade arter och värdefull natur riskerar påverkas. Buller, damm och vattenstörning riskerar störa Hållsviken och påverka riksintressen gällande Naturvård, Yrkesfiske och Friluftsliv. Cykellederna längs Källviksvägen och MTB-slingorna i närheten hotas.

Trosa skärgård är en av kommunens viktigaste tillgångar. Både Inre och Yttre kustzonen är viktiga för permanentboende, fritidsboende och besöksnäringen. Här finns höga natur- och kulturvärden.

Vi motsätter oss en återvinningsanläggning vid Källviksvägen i Trosa!

Läs mer om detta här: https://www.facebook.com/groups/stoppakrossenkallviksvagen/

Eller kontakta oss på vår mailadress STOPPAKROSSEN2024 at gmail.com 

Obs! Namninsamlingen fortsätter även efter att Holmens utlysta s.k. "samråd" avslutades 9/4.


Boende längs Källviksvägen och i Trosa kommun    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Boende längs Källviksvägen och i Trosa kommun kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...