Stoppa Bergtäkt Ribbingsberg

Kommentarer

#1

I sign this petition because of many reasons, here are some of the must pungent.

There seem to be no solid reasons for building a stone quarry with asphalt production; neither the need nor the location is adequately argued for, and neither is clear why a quarry of such immense size is desirable. There are quarries in the area of Götene/Mariestad that could provide stone for the renovation of the E20 highway there, just around the corner, and Vårgårda certainly does not need a yearly 500 000 tons of stone material for its expansion. This quarry seems not wanted for idealist motives to help the local area grow and expand, out of a common good or national interest; rather, it seems to serve stale economic purposes by giving the company an enormous source of material. Profit, in other words. At the expense of local inhabitants, animals, and plants. If a quarry is needed so desperately, then why choose a location where so many people live? Where there is such rich cultural heritage (of national interest!) and numerous species of endangered wildlife? There must be many locations that are more suitable.

Here are some more concerns:
- Life quality: no safe roads because of heavy truck transport (children cycling to school? no way); heightened noise from trucks, drilling, breaking of material and explosions; asphalt production is extremely smelly and polluting - how are we, humans, and animals going to live in that?; how about 'RADON', do we want to breath in radioactive material on a daily basis?; our hiking trails will become rudely disturbed and no longer places of peace and quiet.
- There are numerous species of endangered animals, plants and trees that have Ribbingsberg and its immediate surroundings as their habitat, such as 'mindre och större vattensalamander'. A judge DENIED a similar request for a stone quarry in Skeda where these animals lived.
- The prospective stone quarry would be in direct connection to an area of extremely high cultural value (kulturområde av riksintresse). In fact, it belongs to a mansion (säteri) that has roots in the 1600s, a place where kings used to visit, and one of very few surviving examples in the area. Rather than blowing up the view (the hill is located at exactly 300 m from the mansion), isn't this an integral part of the säteri's landscape? Should we not cherish and protect such a beautiful place, so that our children and grandchildren may enjoy it too? Building a quarry will bear irreversable destruction.
The area of national interest extends immediately southwards and includes Sweden's biggest 'hällkista' (dolmen), a unique monument. Surely when school children visit it they should do so safely? Without heavy trucks driving right past and without the black smoke of asphalt production in the sky?
There are also several houses and a watermill in the immediate vicinity, of which one my own, that are K-märkt. The area in which they lie, at the crossing of Nossan, still looks the same as it did in 1900, and is therefore one of very few such treasured places in the country. Will these become uninhabitable? Will we have to move out, dooming the houses to stand empty and rot away? Again, should we not cherish the beautiful heritage that we have, and make it possible for all of Sweden to enjoy it?

Should we sacrifice the beauty we are gifted for the economic profit of a single company?

For me, the choice is easy. Please, sign the petition and help us do all we can to stop these destructive plans.

Yannick de Raaff (Vårgårda, 2023-05-23)

#3

Jag bor precis bredvid och detta skulle påverka oss och kommunens invånare enormt. Samt för miljö, natur och kultur!

Linnea Blad (Lekåsa , 2023-05-23)

#4

En vansinnig idé att skapa en bergtäkt i ett så otroligt vackert område som dessutom är av riksintresse. Detta måste stoppas!

Jan Olsson (Eslöv, 2023-05-23)

#5

Jobbar själv inom branschen mark så vet hur det dammar, hur såkallad ”deponi” och farligt avfall hanteras osv, är inte det minsta intresserad utav att stora företag skall tjäna pengar på våran socken, påverka vårat grundvatten och vattendrag, våra växt och djurliv vilda som tama eller på våra barns och våran hälsa. 

Joanna Broe (Lekåsa, 2023-05-23)

#6

Bor nära

Kristina Blad (Nossebro , 2023-05-23)

#7

Min dotters boende Kvistagården kommer att störas mycket av en bergtäkt alldeles i närheten och dessutom kommet gården att tappa rejält i värde.

Karl-Erik Skåpdal (Mölnlycke, 2023-05-23)

#9

Att förstöra natur och miljö för att återigen pumpa in pengar i företagsvärlden känns ju inte helt 2023

Oskar Västfjäll (Vårgårda , 2023-05-23)

#10

Jag bor i området. Vill helst inte ha hit dem.

Pauline Billing (Nossebro, 2023-05-23)

#11

En ny bergtäkt med tillkommande miljöpåverkan av så omfattande grad i ett område av riksintresse är synnerligen olämpligt. Vid tillkomsten och utredningen av den nya omläggningen av E20 uttrycktes att den gamla sträckningen istället kunde användas som cykelväg och för lokaltrafik, området utvecklas till ett rekreationsområde där denna historiskt unika miljö kunde utvecklas i allmänhetens intresse. Som ett av många tänkbara exempel skulle skolor, föreningar, turister och liknande kunna besöka exempelvis hällkistan, kyrkoruinen, den vackra gamla bron, Nossans slingrande väg genom området osv på ett säkert och upplevelserikt sätt. Idag då E20 fortfarande går tätt förbi dessa är upplevelsen allt annat än god, men med endast lokaltrafik förändras området dramatiskt. Om idén bergtäkt realiseras är detta en omöjlighet både ur säkerhetssynpunkt och pga ökat buller.

Annette Byström (Eslöv, 2023-05-23)

#13

Jag vill inte ha buller, tung trafik på avsmalnad väg eller förlora kulturella, historiska och biologiska viktiga värden i bygden. Risken av försämrade miljökonsekvenser för vatten i närområdet och grundvatten vill jag inte ha. Varför ska en täkt här gynna bygge i norra länet om det redan finns täkter där i närheten? Låt våra barn cykla säkert och låt oss ha kvar tysta rekreationsområde i vår stressade vardag, främst ädelskog, våtmark och rödlistade arter som finns i aktuellt område!!

Martin Sandberg (Vårgårda , 2023-05-23)

#15

Jag vill inte ha massa tung trafik på lokalvägen och att vi måste värna om vår natur.

Tina Blad (Vårgårda , 2023-05-23)

#16

Detta är fel på så många plan.

Eskil Glantz (Göteborg, 2023-05-23)

#17

Min dotter med familj har på Kvistagården skapat ett harmoniskt fint hem. Att sitta i deras trädgård och se ut över åkrarna med skogen i bakgrunden, lyssna till humlorna och fåglarna skänker ro i själen. Med utsikt mot en bergstäkt som låter skulle det bli helt annorlunda. Värdet på gården, där familjen lagt ner mycket jobb och pengar skulle försämras.

Karin Skåpdal (Mölnlycke, 2023-05-23)

#18

Save nature and archelogical landscape

Hans de Raaff (Emmen, 2023-05-23)

#20

Bor nära och detta vill jag verkligen inte ha!

Malin Blad (Nossebro, 2023-05-23)

#21

Jag är orolig över naturen, kulturmiljön, djurlivet, grundvattnet, ökad tung trafik och buller. Området i Södra Härene är klassat som riksintresse. Det kommer att bli helt förstört med en stor bergtäkt, deponiområde och asfaltstillverkning. Det finns stor och liten vattensalamander i kanten av brytområdet och många rödlistade fågelarter. Inte långt från det tilltänkta brytområdet ligger 7-sjöars led. Att kunna vandra i naturen i tystnad utan att bli störd av industriellt buller är viktigt i dagens stressade samhälle. Likaså blir den nya lokalvägen ( gamla E20) osäker att använda. Utan cykelväg och mycket tung trafik från bergtäkten blir det farligt att cykla längs med vägen. Vi boende i området har sett fram emot att bli av med E20 och kunna ta oss in till Vårgårda med cykel. Något som skulle gynna miljön. Detta alternativ försvinner nu.

Anneli Sandberg (Vårgårda , 2023-05-23)

#22

Jag skriver under denna namninsamling av många olika anledningar nu vill jag lyfta några av dem.

Jag har arbetat med kulturarv och arkeologi i många år. Sverige har en fantastiskt rik historia och det är därför ett privilegium att varje dag få arbeta på en av de mest spännande platserna i Sverige: Västergötland! Nya fynd härifrån gör att vi måste skriva om historien och detta sker just nu, just här! När jag flyttade till Södra Härene blev jag förälskad i den välbevarade kulturmiljön med de många fornlämningarna, säteriet Ribbingsberg från 1600-talet och den väl sammansatta bebyggelsen från tidigt 1900-tal till vilken även mitt eget älskade hus tillhör. Med en flyttad E20 skulle området få en chans att blomstra och återigen vara en källa till kunskapshämtande om det förflutna.

Södra Härenes potential kommer dock helt tillintetgöras om en av landets största bergtäkter med ett verksamhetsområde på 95 ha byggs på säteriet Ribbingsbergs ägor. 118 tunga fordon skulle komma att dundra igenom riksintresset Södra Härene varje dag i 30 år! Denna unikt sammansatta miljö som har få eller inga motsvarigheter i regionen eller landet, och därför har beslutats vara värd att skydda ur ett nationellt perspektiv, skulle förstöras. Detta vansinne måste stoppas!

Det tilltänkta området för bergtäkten och dess direkt angränsande omgivning inkluderar inte bara ett stort antal fornlämningar och skyddad bebyggelse, utan också ett rikt djurliv med flertalet rödlistade arter, däribland större och mindre vattensalamander. Dessa båda arter är inte bara fridlysta i hela landet utan också skyddade enligt Bernkonventionen som står för beskyddandet av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga livsmiljöer. Låt oss upprätthålla detta viktiga initiativ och föregå med gott exempel!

Vi är många som bor i nära anslutning till området för den planerade bergtäkten på Ribbingsbergs ägor. Vår livskvalitet skulle försämras avsevärt och många av oss skulle inte kunna bo kvar på de platser som vi kallar våra hem då den tunga trafiken samt den omfattande verksamhet som bedrivs i anslutning till täkten både utgör en säkerhetsrisk och en irreversibel inverkan på vårt omedelbara närområde. Detta är en fruktansvärd framtidsutsikt som orsakar enorm stress och oro.

Emelie Byström (Vårgårda, 2023-05-23)

#24

Natur och miljö skadas av detta projekt

Rosita Smok (Vårgårda , 2023-05-23)

#30

Det finns område med sådan natur som är värd att bevara för eftervärlden. Vi behöver inte exploatera överallt!

Ingemar Tågerud (Hörby , 2023-05-23)

#31

Stoppa Veidekke ABs planerade bergtäkt i Ribbingsberg. Låt naturen få växa och blomstra. Låt djur och människor få leva i frid. Det viktigaste vi har är vår natur, våra djurarter, våra kulturminnen och en plats för människor att finna lugn och trygghet. Detta utan buller, tung trafik och förstörd natur.

Julia Byström (Stockholm , 2023-05-23)

#32

Den ekologiska miljön och de historiska riksintressena måste skyddas.

Malin Löf Nyqvist (Västerås, 2023-05-23)

#33

Låt naturen, människorna och djuren i området få fortsätta finnas, spira och leva. Ta vare på det rika kulturminnesarv som finns i området, tänk på framtida generationer ur flera perspektiv.
Jag hoppas att den vansinniga idén stoppas och att det får fortsätta vara en vacker, lugn och historiskt intressant plats.

Cecilia Winroth (Lund, 2023-05-23)

#38

Vi måste bevara naturen vi har kvar och främja mångfalden av det sinande djurlivet.
Dessutom finns det människor och familjer som valt att leva i samråd med naturen och byggt upp sina liv och arbeten i det området just av detta syftet!

Roger Sjöqvist (Stockholm , 2023-05-23)

#39

Området har betydande natur- och kulturvärden. Dessutom påverkas de boendes livskvalité i mycket hög grad!

Anna Gustavsson (Gbg, 2023-05-23)

#40

Jag vurmar för djur och natur och gamla hus. Vi måste ta tillvara på det kulturarv och den jord vi har och sätta priset högt för företag som vill kapitalisera på våra gemensamma och på privata personers egen egendom.

Fredrik Swahn (Stockholm, 2023-05-23)

#43

Jag skriver under på grund av att värna den biologiska mångfalden. Vi står inför en stor utrotning av växt- och djurarter i världen. Då är det synnerligen viktigt att bevara livsmiljöer för rödlistade arter. Ekosystemet kommer att komma helt ur balans om för många arter dör ut. Vi måste göra allt vi kan.

Louise Kronander (Alingsås , 2023-05-23)

#44

Jag skriver på då jag är emot den Miljö och natur påverkan som blir av bergtäckten. Samt för ljud, lukt och den ökade trafiken som påverkar alla som bor i området.

Åsa Lindström (Nossebro, 2023-05-24)

#45

Jag vill att mina vänners hem ska bevaras så idylliskt som det är och är även orolig för en bergtäkts påverkan på miljön, djur, natur och människor.

Elin Fritzson (Floda, 2023-05-24)

#50

Nära samhälle/hus som kommer störas och all den biologiska mångfald som kommer påverkas

Evelina kjellsson (Flyinge, 2023-05-24)

#51

Vårt gudbarn bor på platsen, och har nyligen blivit husägare där.

Marie Karlsson (Färjestaden , 2023-05-24)

#56

Jag har familjer som jag känner som bor alldeles i närheten där bergtäkten planeras att öppnas

Daniel Björkqvist (Alingsås , 2023-05-24)

#57

Bevarandet av naturvärden.

Magnus Blad (Alingsås, 2023-05-24)

#60

Miljöförstöring

Sanne Aronsson (Göteboeg, 2023-05-24)

#63

Jag inte gillar idéen och att det förstör för dom boende

Malin Hermansson (Nossebro , 2023-05-24)

#65

Respektera åsikter från boende i området och bevara naturen!!

Carolina Svensson (Ulricehamn , 2023-05-24)

#69

Jag tycker att det måste finnas en mycket bättre plats att anlägga på. Sen är det ju det där att det vi gör i dagsläget får andra kanske betala negativt för i framtiden. Tycker det vore en smärre katastrof redan nu att anlägga denna täkt.

Conny Rhedin (Vårgårda , 2023-05-24)

#72

Att jag inte vill ha en bergtäkt i södra Härene

Antoine de Leeuw (Vårgårda , 2023-05-24)

#78

så gör man inte att spränga bort skogen så

andreas böhm (Lund , 2023-05-24)

#79

Jag vill inte ha ett stort sår i vår sköna natur!

Jari Ivanoff (Nossebro, 2023-05-24)

#81

Det är inte rimligt att förlägga detta nära boningshus, där mark och område påverkas så starkt.

Therese Sönmör aznar (Mölnlycke , 2023-05-24)

#84

Detta känns som rent vansinne!!

Gerd Werner (Fåglum, 2023-05-24)

#89

Stoppa bergtäkten!

Susanne Karlsson (Göteborg , 2023-05-24)

#93

Bor i närheten och är emot en stor bergtäkt i området

Charlotte Lundqvist (Vårgårda , 2023-05-24)

#97

Bergtäktens tråkiga miljöpåverkan på området och rent generellt samt risken av förstörelse av kulturarv.

Veronica Smedbäck (Huskvarna , 2023-05-24)

#99

Vi ska inte förstöra vår vackra natur mer, vi ska ta hand om den.. det ”tjatas” om att alla måste dra sitt strå till stacken.. cykla till jobbet, bygga insektshotell, köpa ekomat, inte flyg osv. Men så gör vi i Sverige en sån här sak..på orörd mark.. asfalt, sten och förstörelse.. för vadå, pengar såklart!!

Hur kan detta vara ok?! Vem godkänner något sådant! Stoppa detta vansinne, lämna naturen med alla dess arter ifred i Ribbingsberg.. snälla, ta något ansvar för våra barn om inte något annat!

Ida Ivarsson (Partille, 2023-05-24)

#100

Jag vill värna naturen och Fornmark.

Jeanette Simonsen (Nossebro, 2023-05-25)

#101

Ett hållbart samhälle måste minimera användning av naturlig råvara och istället utöka mängden återbruk. Istället för bergkross måste användningen av återbrukat kross samt betongkross vara fokus för såväl samhälle som företag. I det här fallet kommer det gamla jordbrukssamhällets landskap, flora o fauna bli avsevärt påverkat för evigt utan möjlighet till att återställas varför denna täkt bör stoppas.

Eva Frostberger (Trelleborg, 2023-05-25)

#103

Jag skriver under pga argumenten i ovanstående text. Fruktansvärt för de boende i området!

Lisa Lilja (Göteborg , 2023-05-25)

#107

With the worldwide climate change challenges in mind, this construction plan is unacceptable.

Riemke Scharff (Hardenberg , 2023-05-25)

#113

Hjälpa mina vänner behålla sitt drömhus i den miljön och idyll det var tänkt från början.

Karoline Larsson (Stockholm, 2023-05-25)

#116

Låt djur och natur va!!

Sofia Thulin (Malmö, 2023-05-25)

#117

Mitt föräldrahem ligger nära och rädd för miljöpåverkan av nossan då mycket tillrinning till nossan kommer från mark där bergtäkt kommer ske samt oljud

Kjell Johansson (Vedum, 2023-05-25)

#118

-

Jacob Pannen (Groningen , 2023-05-25)

#121

Att jag vill bevara naturen som finns kvar i Sverige!

Louise Larsson (Partille, 2023-05-25)

#124

Vi måste värna naturen!

Johanna Garde (Mjölby, 2023-05-25)

#127

Jag har varit Härenebo hela mitt liv och jag vill inte att Södra Härenes vackra natur, och alla våra fornlämningar förstörs.

Evald Hermansson (Vårgårda, 2023-05-25)

#129

Miljöförstöring och förstör för boende i området som får sina boenden förstörda pga oljud, stank, sänkta värden på sina bostäder, hemsk utsikt.

Linn Darwish (Göteborg, 2023-05-25)

#138

Som verksam arkeolog och forskare i Västsverige sedan drygt 20 år opponerar jag mig starkt emot placeringen av bergstäkten. I området för och invid detta finns kulturhistoriska värden från så väl förhistorisk som historisk tid som förstörs eller påverkas negativt om planerna går igenom. Därtill finns stora naturvärden och miljöer för rekreation som också skulle förstöras. För kulturmiljön, naturvärdena, de boende i området och besökande i rekreationssyfte säger jag nej till bergstäkten!

Annelie Nitenberg (Lidköping , 2023-05-25)

#144

Alla behöver göra sitt yttersta för att värna om klimat och biodiversitet. Försvinner det, försvinner människor. Det finns alltså inget argument att ”vi måste offra lite rödlistade arter och viktiga habitat här för att gynna människor”. I det långa loppet, missgynnas människor av allt som inte innebär att rädda miljön.
Privatpersoner uppmanas mycket att göra skillnad genom att köpa ekologiskt, använda mindre el osv, men jag skulle vilja påstå att företag har en större påverkan än individer. Vad spelar det för roll om jag köper eko-mjölk, när Ribbningsberg ändå tänker göra Sveriges största bergtäkt?

Klara Folkeson (Mölnlycke, 2023-05-25)

#147

En gammal vän till mig blir hårt drabbad av detta samt att jag i allmänhet motsätter mig hård exploatering av natur och mark som skapar bestående sår och föroreningar i landskapet.

Ellen Korsström (Stockholm, 2023-05-25)

#149

Jag vill att mitt kusinbarn ska få en lugn miljö

Lena Steen (Borgholm, 2023-05-25)

#154

Med tanke på naturen och de rödlistade arter som finns i området.

Katarina Bredberg (Vårgårda, 2023-05-26)

#155

Detta är ett område som har naturvärden och historiska värden samt boende närheten som skulle störas av sprängningar och konstant tung trafik.

Jens Svanberg (Barne-Åsaka, 2023-05-26)

#159

För att jag tycker det är viktigt att bibehålla den biologiska mångfalden av djurlivet och ekosystemet. Och att gamla historiska och kulturella värden bevaras och tas hand om. Samt att de människor som lever och bor i området ska slippa det gissel med ökande buller, tungtrafik och riskera få ett grundvatten som blir förorenat.

Lina Wernström (Vårgårda , 2023-05-26)

#162

Stop this nonces

Sven Angenent (Järnforsen, 2023-05-26)

#164

För att bergstäckt inte är bra vid vatten

Linus Gustafsson Thor (Vårgårda, 2023-05-26)

#167

I'm helping people who live there, so their environment won't be ruined. This will be horrible for flora and fauna

Lotte Leeuw-Kroon (Veendam, 2023-05-26)

#168

Jag skriver under denna namninsamling för att jag som Södra Härenebo och bevarandebiolog är helt emot att en bergstäkt ska annläggas mitt i vår fina bygd, där ett flertal rödlistade arter finns och naturen uppskattas av många.

Magdalena Svensson (Vårgårda, 2023-05-26)

#173

Kulturen & miljön blir alltmer hotade, dags att stoppa sådana ingripande planer!

Sandor Veldman (Hallsberg, 2023-05-26)

#175

Vi måste skydda vattentäckterna vi har och se till att grodor och andra amfibier kan fortsätta överleva.

Silje Andersson (Vårgårda, 2023-05-26)

#176

Naturskyddsområde.

Birger Rikner (Göteborg, 2023-05-26)

#178

Jag är orolig för naturen som blir förstörd i och med en bergtäkt som denna, och all trafik som kommer att gå på vår lokalväg. Förstör inte vårat vackra Södra Härene!!

Inga-May Svensson (Vårgårda, 2023-05-26)

#188

Jag bryr mig om naturen och vi behöver inte mer asfaltsproduktion:)

Ronan Lussenburg (Nittorp, 2023-05-26)

#192

Viktig att värna om miljön och de djur och växter som lever där

Malena Östlund (Yngsjö , 2023-05-26)

#199

Jag skriver under pågrund av att jag spenderar många helger och somrar hos min vän som har en lägenhet här. En vacker plats med lugn och frid. Detta ska man absolut inte förstöra!

Viktoria Gustafsson Thor (Vårgårda, 2023-05-26)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...