Cafétomten Långbropark - Bygg inte sönder Långbro Park

Utnyttja din rätt att delta i samrådet kring planarbetet för Cafétomten i Långbro Park genom att anmäla dig nedan. Alla kan delta! Sprid informationen till bekanta, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar och företag. Samrådet är en tvingande del av planprocessen och hålls troligen under hösten 2024.

Vi anser att:

  • Ytterligare bebyggelse i Långbro park saknar betydelse för bostadssituation i Stockholm och länet.
  • Mot bakgrund av den starka exploateringen i områdena i Långbro Parks omgivningar kommer behovet av Långbro park som mötes- och rekreationsområde att avsevärt öka.
  • Den i Start-PM uttryckta önskan om sociala mötesplatser måste anses redan vara uppfyllda med dagens verksamhet, kaféet Långbro bakficka.  
  • Nuvarande stadsplan ger utrymme för bibehållen kafébyggnad och vidareutveckling av nuvarande parkeringsyta till t ex växthusodling, den historiska användningen av platsen på sätt som kulturförvaltningen föreslår i sitt remissyttrande.
  • Platsen bör återskapas för odling och sociala möten tillsammans med den nyuppförda trädgårdsanläggningen i parken och utvecklas till ett kunskapscenter för närodling i tätorter.
  • En fastighetsägare har rätt att få sina önskemål prövade av kommunen, men ingen rätt att få dem bifallna om andra intressen väger tyngre. Konflikten mellan vinsten av en enskild exploatering och förlusten av ett unikt parkområde för det allmänna är oåterkalleligt men diskuteras inte i Start-PM:et.

  • Fredrik Eriksson Fastighets AB har ett privat intresse av att realisera det ekonomiska värdet av den kraftiga ökningen av byggrätten som det nu startade planarbetet skulle innebära. Det privata intresset gynnas starkt om planförslaget genomförs medan allmänintresset kommer på undantag.
  • Förslag ska utgå från tidigare beslutade dokument och program, inkludera remissutlåtanden samt fullt ut respektera lagar avsedda att skydda kulturarvet, för behov av platser för rekreation och möten, för behovet av gröna ytor i stadsrummet, och för ett långsiktigt bevarande av platsens historia. 

Arbetsgrupp från bostadsrättsföreningen Lindallén    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Arbetsgrupp från bostadsrättsföreningen Lindallén kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...