Rädda St.Olavsleden i Undersåker!


Till lantmäteriet
Att. Lantmätare Karl Modig
Kopia till Åre Kommun

Angående fastighetsreglering berörande samfälligheten Stamgärde s:8 i Undersåker.


Samfälligheten Stamgärde s:8 har ett stort kultur- och historievärde. Under åren 1829–1833 genomfördes laga skiftet av Stamgärde by. Samfälligheten Stamgärde s:8 bildades enligt Lantmäteriet 11/8 år 1833. Handlingarna upprättades under ledning av lantmätare Tidström (Roos, 1991).


Den del av samfälligheten som nu hotas av ombildning, ligger där delar av den gamla byn Stamgärde låg. Byn som man ser spår av ännu idag, omnämns enligt Roos (1991) i handlingar redan 1351. Gamla Stamgärde by hade sin äldsta bebyggelse på åskrönet norr om byn Undersåker och den gamla landsvägen till Norge gick igenom byn (Länsstyrelsen 2021). Samfälligheten är en del av den gamla landsvägen som gick genom Stamgärde by, som senare kom att kallas Karl Johanvägen (Roos, 1993).

Den gamla vägen ligger inom ett större riksintresseområde, Undersåker Z31. Den är en del av kulturmiljön. Kulturvärden ska enligt Länsstyrelsen så långt det är möjligt tas tillvara och är ett allmänt intresse. De kan vägas mot andra intressen (Länsstyrelsen, 2021).

Leden Mittnordenleden går längs samfälligheten på den aktuella sträckan, och har på senare år även kallas St. Olavsleden. Fornlämningar finns registrerade längs leden i närområdet (Riksantikvarieämbetet, 2021). Av tradition har leden också använts (och används fortfarande) som pilgrimsled. Kors finns inristade på kungsstenen, den sten där Karl XI sägs ha spisat middag på år 1686, strax västerut på leden.


Under hundratals år har bybor, tillfälliga turister och vandrare fått nyttja och njuta av detta Jämtländska värdefulla, vackra, kulturhistoriska arv. Det finns således ett stort intresse för allmänheten att kunna gå på denna kulturhistoriska led, som just mellan Järpen och Såå är ovanligt bevarad.


Omkring år 2015 stängde en markägare av den aktuella delen av samfälligheten, med skyltar där det står att det är förbjudet att beträda marken, samt stockar och staket. Det är mycket svårt att passera avspärrningen som är rejäl. De som ändå beträtt marken, även barn, har fått utstå konflikt och grova hot från markägare med hund som upplevts mycket aggressiv.


Att den aktuella delen av samfälligheten som är en del av en kulturhistorisk gammal väg idag knappt används beror alltså på en enskild markägares olovliga utestängande av övriga delägare och allmänheten.


Detta har dessvärre inneburit att Mittnordenleden nu tillfälligt går på E14, som är en tungt trafikerad europaväg som går långt nedanför den riktiga leden. Detta innebär även att bybor boende på Romohöjden/Oppgården hindrats från att kunna nå Undersåkers by till fots utan att behöva gå på E14 och vice versa. Rent riskanalytiskt tycks en markägares olovliga utestängande av delägarna och allmänheten på en samfällighet väga svagt mot risken att bli påkörd på E14. Den risk som skolbarn, bybor, turister och övriga sedan 2015 måste ta för att undvika konflikt och/eller hot.

Det råder troligtvis en stark önskan från bybor, vandrare med flera, att den nu av en enskild fastighetsägare avstängda samfälligheten, en kulturhistorisk gammal väg som blivit en kulturled, bevaras, tydligt märks ut för alla parters skull, och åter öppnas. Eftersom den gamla vägen ligger i det som är större riksintresseområde, Undersåker Z31 och är en del av kulturmiljö, ska den enligt Länsstyrelsen så långt det är möjligt tas tillvara och är ett allmänt intresse, vilket kan vägas mot andra intressen (Länsstyrelsen, 2021).

Vi yrkar härmed att samfälligheten stamgärde s:8 bevarasmärkt ut och att den olovliga utestängningen av allmänheten tas bort.

0ADF5D9D-BA2D-4963-834C-DAB05FD87687.jpeg 

Referenser
Lantmäteriets arkiv, via telefonsamtal 20210211.


Länsstyrelsen i Jämtland. Beskrivning av riksintresset Z 31 Undersåker. Mailad från samhällsenheten 20210212.

Riksantikvarieämbetet, information från fornsök hämtad via www.app.raa.se 20210211.


Roos (1991). Från helig Olav till Karl Johan. En vandring längs Jämtlands gamla vägar. Specialarbete.


Roos (1993). Laga skiftet 1829-1833 i Stamgärde by Undersåkers socken. Högskolan i Östersund.