reformeraVUX2012

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.127958!image/content.1.c6.02.45.72.3268c7c9.gif

 

 

 

Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

 

Med anledning av övergångsregler i Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning

Vid tidigare ändringar av förordning och kurs- respektive betygssystem har det väl alltid varit en ansats att den enskilda individen inte ska bli lidande av förändringar? Efter att ha satt oss in i ovanstående förordning samt dess övergångsregler vill vi därför påpeka att denna gång kommer många att bli lidande av förändringarna.

Vi träffar dagligen personer med avbrutna ej avslutade studier på gymnasial nivå, som vill bli klara med ett slutbetyg, eller som det heter efter 2012-07-01, en examen. Då många av de nuvarande och även äldre kurserna inte finner sin motsvarighet till i de nya ämnesplanerna, kommer många studerande inom kommunal vuxenutbildning få mycket mer att läsa in än vad deras utgångspunkt var innan förordningen kom. Detta medför då förlängda individuella studieplaner, som i sin tur leder till ökade kostnader för den kommunala vuxenutbildningen.

Det finns förvisso en skrivelse om "vid särskilda skäl", att rektor kan ta beslut om att avbrutna studier ska kunna avslutas med slutbetyg fram till 1/7 2015. Men de som inte får denna dispens på grund av särskilda skäl kommer att drabbas. Då blir effekten precis som det varit med ”8-årsregeln”, att det beror på rektors inställning till särskilda skäl, och utfärdandet av dispenser kommer att bero på vilken kommun eleven genomför sin utbildning i.
Det finns även möjligheten att för rektor bevilja "individuella kurser" som dessa kurser som inte finner sin motsvarighet i de nya ämnesplanerna skulle kunna anses vara. Även här är det beroende på rektors inställning till detta.

Detta sammantaget blir ett rättsosäkert och godtyckligt system eftersom utfärdandet av dispens, undantag genom särskilda skäl eller beviljandet av individuella kurser avgör om personen kan tillgodoräkna sig sina tidigare studier eller ej. Alltså kan skillnaden i hur samma ärende blir handlagt skilja sig markant från kommun till kommun, och är avhängigt på rektors inställning till detta. Vilket vi inte anser är ett tillfredsställande rättssäkert system för den enskilde studerande!

Övergångsreglerna borde kunna klargöras mer noggrannt samt utifrån perspektivet att enskilda individer inte ska drabbas av att makthavarna ändrar spelreglerna!
Därför ber vi er att klargöra övergångsreglerna på ett mer rättssäkert sätt, så att de som har äldre ej avslutade studier på gymnasienivå, ska kunna slutföra med ett slutbetyg utan särskilt tillstånd av rektor, om än med en tidsgräns.

 


Vägledarna i Sverige    Kontakta namninsamlingens skapare