Rädda Mälarhöjdens parker

Rädda Mälarhöjdens parker

Först Kastanjeparken.
Och nu… ännu en park där grävskoporna ska rulla in.
Stockholm stads nya förslag gäller grönområdet söder om Mälarhöjdens kyrka, längs Slättgårdsvägen.
Här ska flervåningshus byggas trots att en kartläggning visar att det parkklassade området har ”påtagligt till högt naturvärde” i “skyddsvärd trädmiljö” med ”31 rödlistade arter”.

Ska vi acceptera att förtätningen av Mälarhöjden fortsätter? Att barnens utflyktsplatser och pulkabackar försvinner? Att biltrafiken ökar? Att trafiksituationen kring skolan förvärras?

Dags att sätta stopp tycker vi. Skriv under namninsamlingen.

Följs oss även på vår hemsida https://www.parkbackensvanner.se/ och Facebook: https://www.facebook.com/groups/1240256569855318

/ Mälarhöjdsföreningen, Mälarhöjdens Scoutkår, Föreningen Parkbackens Vänner

slattgardskarta.png

Bostadsrättsfastigheter ska uppföras trots att en inventering visar att naturlivet hotas:

 • 31 ”rödlistade” arter finns i parken som har ”påtagligt till högt naturvärde" i "skyddsvärd trädmiljö".
 • Ska vi acceptera att grönområdet bebyggs och att förtätningen av vårt vackra villaområde fortsätter?
 • Ska vi tillåta att förskolebarnens utflyktsplatser och ungarnas pulkabackar försvinner?
 • Att biltrafiken ökar? Att trafiksituationen kring Mälarhöjdens skola förvärras?  

Dags att sätta stopp tycker vi. 

Vi motsätter oss inte att man bygger nya bostäder.  Många unga behöver någonstans att bo. Men att uppföra rader av påkostade flervåningshus (man utesluter inte höghus) - mitt i ett naturområde klassat som skyddsvärd parkmark löser inte problemet. Beslutet är för oss obegripligt.  

Bakgrund

Det skogbeklädda bergsområdet, ”Branterna” och ”Mälarhöjdskrönet” söder om Mälarhöjdens tunnelbana, fram till Slättgårdsvägen 46 är idag klassat som "parkmark". Boverket slår fast i sina föreskrifter (2020:5) i 4 kapitlet paragraf 7 ”En park är inte avsedd för bebyggelse”.  

Trots det pågår nu processen som ska resultera i uppemot 7500 m2 ny bostadsyta. Men det är också troligt att det blir fler lägenheter än planerat (som i det nyligen beslutade bygget på Ugglemossevägen). Och i ett utvidgat område i parken. Direktivet till byggbolagen är ”preliminärt”.  

Under hösten ska Exploateringsnämnden bereda ärendet. Beslut tas i december.

Målet med nybygget, skriver Exploateringskontoret, är bland annat:

 • att ”stärka kopplingen mellan Mälarhöjden och Bredäng”. Vi frågar oss hur byggandet av dyra bostadsrätter tex mittemot Mälarhöjdens skola kan stärka banden till Bredäng?
 • Att ”öka tryggheten”. Vem tror att fler bilburna invånare leder till ökad säkerhet?
 • ”Social hållbarhet”. Vad betyder det? Hur kan tex ett höghus intill kyrkan bidra till det? Känns mer som mumbojumbo från byråkrater som vill sminka upp en obehaglig sanning; att våra parker är till salu till högstbjudande.  

Vilka konsekvenser kan vi då väntas oss?

På kort sikt: en rad olägenheter för i stort sett alla i  Mälarhöjden. 

 • Under byggtiden kommer den redan svårt belastade Slättgårdsvägen att korka igen när berg måste sprängas bort för byggandet av husens underjordiska garage.
 • Trafiken styrs över på omkringliggande smågator, och framkomligheten för våra barn & unga som ska till skolan försvåras, och för MIK-knattarna som ska träna fotboll på skolplan.
 • Risken för trafikolyckor ökar med byggtrafik som ska forsla bort schaktningsmassor.
 • Buller kommer att störa de boende och potentiellt verksamheten i Mälarhöjdens skola. 
 • Sprängningarna riskerar att utsätta omkringliggande fastigheter för sprängskador.

På längre sikt: stora konsekvenser:

 • En redan svår trafiksituation förvärras och belastningen på kollektivtrafiken blir högre.
 • Mälarhöjdens speciella karaktär av äldre villaområde naggas i kanten ännu mer. 
 • Klimateffekter: högre temperatur, ökad risk för översvämningar & hotad biologisk mångfald.
 • Skogsområdets ”ekosystemtjänster”; bullerdämpning, luftrening och rekreation försvagas.
 • Lekmöjligheterna för barn försämras, en populär utflyktsplats för förskolor rycks bort.  

Att minska lekytorna för barn går stick i stäv med stadens egen fastslagna målsättning. ”Barnperspektivet” ska integreras skriver plandirektören själv. En särskild ”resurs med kompetens kring barnfrågor ska medverka på planmöten” lovar man. Är det bara tomma ord? Dessutom visar forskning att alla blir friskare när det finns träd och grönområden omkring oss = behöver mindre vård. Det är alltså samhällsekonomiskt lönsamt att behålla gröna kilar.

Bygget ödelägger också en av de mest orörda och vilda miljöerna i Mälarhöjden - se stadens egen nypublicerade inventering:

 • ”31 rödlistade arter” har observerats + ”12 fridlysta arter” + grävling, räv, hare, rådjur, ekorrar & fladdermöss.
 • 13 "skyddsvärda" träd har dokumenterats, 1 konstaterad "spridningskorridor för barrskog ”och 1 konstaterad "spridningskorridor för ädellövskog" berörs. Området utpekas som ”värdefullt ekområde" av Länsstyrelsen.   

Sammantaget bedöms parkområdet av experterna ha ett "påtagligt till högt naturvärde".

Men ändå ska det styckas av och byggas bort.

Vi anser att det är hög tid att säga ifrån. RÄDDA MÄLARHÖJDENS PARKER!  

Stoppa utförsäljningen av vår parkmark. Skriv under namninsamlingen.

Gå med i Facebookgruppen ”Rädda Mälarhöjdens parker” - https://www.facebook.com/groups/1240256569855318

/ Mälarhöjdsföreningen, Mälarhöjdens Scoutkår, Föreningen Parkbackens Vänner, BRF Bönhasen 7


Föreningen Parkbackens vänner    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Föreningen Parkbackens vänner kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...