Låt oss tillsammans återigen uppmana Gävle kommun, Region Gävleborg och Trafikverket till handling; anlägg en cykel- och gångbana på Ön!

20220826_182931.jpgEfter samrådsmöte gällande förslag till detaljplan som möjliggör bostadsbyggande på Ön i Hedesunda önskas följande synpunkter framföras.

För att nå det planerade boendeområdet på Ön är bilen det absolut vanligaste förekommande transportmedlet. Anledningen till detta är avsaknad av alternativ. Inga kollektiva färdmedel trafikerar den väg som sträcker sig genom Ön och det finns heller inte några gång- eller cykelvägar som kan utgöra alternativ varken på sommaren eller vinterhalvåret. Att Gävle kommun samtidigt lyfter fram Ön i gällande översiktsplan som ett strategiskt område för utveckling av besöksnäringen samt att det aktuella LIS-området (Landsbygdsområde i strandnära lägen) finns utpekat som lämpligt för bostadsbyggande innebär ett ökat behov av att få till stånd ett alternativ till biltrafiken. Att uppmuntra till både utökad besöksnäring och byggande av nya bostäder utan att lägga grunden till en hållbar och säker infrastruktur i form av en etablering av cykel- och gångväg från Hedesunda tätort till utpekade områden på Ön är inte acceptabelt.

Kommunens uttalade mål om att gång, cykel och kollektivtrafik ska vara de vanligaste transportmedlen år 2030 bör återspeglas i deras handlingar och prioriteringar. Att förbise behovet på platser som Ön är inte bara ett misslyckande att uppfylla dessa mål utan även ett svek mot nuvarande och kommande invånare och deras rätt till en hållbar och säker livsstil. Det är dags för kommunen att agera och visa att deras mål om en klimatneutral framtid inte bara är tomma ord utan åtföljs av konkreta åtgärder för att främja hållbara transportalternativ och förbättra livskvaliteten för samtliga invånare. I den av kommunen redovisade undersökningen, om betydande miljöpåverkan (diarienummer 21SBN281) utifrån den aktuella detaljplan som lagts fram för området på Ön, står att läsa hur avsaknaden av separat gång- och cykelbana in till Hedesunda gör att blandtrafik sker längs Övägen vilket kan bidra till en otrygg miljö. Vi som redan är boende på Ön och i dess närområde kan intyga att det är en existerande otrygghet i vår vardag och har så varit så länge som vi har haft biltrafik på vår väg. Här vågar vi inte låta våra barn cykla till skolan eller promenera till närmsta granne. Att gå på promenad ensam eller i sällskap, med hund eller barnvagn, innebär i samtliga fall att behöva vara extra uppmärksam på vilket slags fordon och i vilken hastighet det tycks komma för att hinna parera på den smala vägrenen. Sikten i kurvor och vid krön är begränsad och det som skulle kunna utgöra en fantastisk sträcka för cykeltrafik och promenader är i dagsläget inte lämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt. Många är de farliga trafiksituationer som vi boende och besökande fått uppleva genom åren och ofta uttrycks förvåningen över att inte fler allvarliga incidenter har förekommit.

Det är högst förlegat att i planeringen av ett nytt bostadsområde, där kommande invånare troligtvis uppskattar och prioriterar att vistas i naturen, inte tillhandahålla en säker och tillgänglig cykelbana som ett alternativ till motorburna fordon. När vi nu står inför ett  eventuellt ökat antal bostäder på Ön så kräver vi att Gävle kommun, Region Gävleborg och i slutändan Trafikverket, skapar förutsättningar för ett mer hållbart och säkert alternativ för att transportera sig till och på Ön – anlägg en cykelbana!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Karin Lundin lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...