Folkuppropet för rättsstaten Sverige (2022-09-11)


241738447_582186439805197_4108991829044925370_n.jpg
Bilden ovan infällda i mitten: Justitieråden Ann-Christine Lindeblad (i Högsta domstolen sedan 2002), Stefan Reimer (i Högsta domstolen sedan 2019) och Kerstin Calissendorff (i Högsta domstolen sedan 2003).

Bilden ovan infällda med vita bakgrunder i ytterkanterna: Riksdagsledamöterna Sanne Lennström, S (i riksdagen sedan 2014) och Ellen Juntti, M (i riksdagen sedan 2010).


KAN SVERIGE BLI EN RÄTTSTAT EFTER 2022?
 
Med ett år kvar till riksdagsvalet 2022 ställer Johan Svensson frågan om en svensk rättsstat är möjlig efter detta.

För det framstår idag som att Sverige inte uppfyller villkoren för rättsstaten, då Sverige systematiskt kränker rätten till en rättvis rättegång (se “Orättsstatens administratörer – därför är Sverige ingen rättsstat”, Orättsstaten.se 2021-03-16, och “Därför uppfyller inte den svenska orättsstaten inte villkoren för rättsstaten”, Orättsstaten.se 2019-10-15).

Detta trots att denna rätt garanteras alla svenskar i artikel 6.1 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (se “Varför påstår Sven-Erik Alhem att rättsstaten är hotad när han vet att den aldrig har existerat?”, Orättsstaten.se 2020-07-16).

Ändå har vi domstolar och myndigheter som åsidosätter vad som gäller enligt lag när de fattar beslut och domar.

Det finns alltså i Sverige inget skydd mot statens maktmissbruk eller godtycke vid myndighetsutövning.

Fria och oberoende medier som granskar rättsväsendet är ett av villkoren som måste vara uppfyllda i en rättsstat.

Ändå finns det idag inga medier som granskar detta systemfel inom rättsstaten (se “Den svenska systemlojaliteten”, Orättsstaten.se 2020-07-11).


MEDIERNAS TYSTNAD

Att det är så framgår av fallet Sienna där Johan Svensson som ombud för henne under åren 2016 till 2020 möttes av total tystnad från medierna. Uppdrag Granskning i SVT ville till exempel 2019 inte ens ta del av objektiva bevisning för att sex hovrättsråd skapat falska bevis (rättsfakta ej bevisade i målet) för att kunna döma till nackdel för brottsoffret Sienna (se “Om uppdrag utan granskning i SVT och Aftonbladet”, Orättsstaten.se 2020-11-23).

Ett påstående om att bland annat två riksdagsledamöter, ett justitieråd och en professor i rättsvetenskap gjort sig skyldiga till brottsliga tjänstefel när de nekade Sienna statlig brottsskadeersättning på över en halv miljon kronor intresserade då inte heller Uppdrag granskning.

2018 hade Leif GW Persson först kommit att tacka ja till en granskning av dessa påståenden i hans sista säsong av “Veckans brott” i SVT (se “Leif GW Persson och medaljens baksida”, Orättsstaten.se 2020-08-07).

Men när det var dags att ta del av bevisningen för dessa brott slutade Leif GW att svara.

DE HÖGA FÖRETRÄDARNA FÖR ORÄTTSSTATEN SVERIGE

Vilka är då dessa höga företrädare för rättsstaten Sverige som Johan Svensson anser ha gjort sig skyldiga till brott i fallet Sienna?

Några av de ledamöter som fattade besluten i Nämnden för brottsskadeersättning 2018 och 2020 var:

– Ellen Juntti (M), riksdagsledamot sedan 2010.

– Sanne Lennström (S), riksdagsledamot sedan 2014.

– Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet med egen sida på Twitter samt rättsexpert i SvD och TV 3:s "Trolljägarna".

– Ann-Christine Lindeblad, ledamot av Högsta domstolen sedan 2002.

Två av de justitieråd som 2019 kom att ogilla Johan Svenssons enskilda åtal mot de höga domare som han anser har gjort sig skyldiga till brott i fallet Sienna – och därigenom själva göra sig skyldiga till grova tjänstefel – var:

– Kerstin Calissendorff, ledamot av Högsta domstolen sedan 2003.

– Stefan Reimer, Ledamot av Högsta domstolen sedan 2019.


ÄR SYSTEMFELET INOM RÄTTSSTATEN FÖR STORT FÖR ATT GRANSKA? GÖR DET FÖR STORT FÖR ATT IGNORERA!

Allting talar dock för att det systemfel som beskrivs i fallet Sienna är för stort för att granska när inte ens yrkesverksamma advokater vågar åta sig fall där staten gör sig skyldig till grova rättsliga övergrepp (se “De verkliga gangsteradvokaterna”, Orättsstaten.se 2020-09-22).

Och där Advokatsamfundet är en del av systemfelet (se “Anne Ramberg och Advokatsamfundets egen ‘Sharia-dom'”, Orättsstaten.se 2020-09-03, och “Anne Rambergs rättsstatsprinciper”, Orättsstaten.se 2020-08-23).

Det enda sättet att få systemfelet granskat är därför att skapa ett stort folkligt stöd för detta.

Johan Svensson kommer därför att opinionsbilda i sociala medier och få så många som möjligt att gilla, dela och kommentera det systematiska åsidosättandet av lag i svenska myndigheter och domstolar.

Blir vi tillräckligt många kan regeringen, riksdagen och medierna inte längre fortsätta att blunda för detta (se “En rättspolitisk opposition utan oppositionella”, Orättstaten.se 2021-04-30)!

Byggandet av en svensk rättsstat är alltså möjlig, men då måste orättsstaten Sverige först raseras.

Idag gör detta systemfel att 100 000-tals svenskar nekas sina rättigheter enligt lag i beslut från myndigheter som Polisen, Åklagarmyndigheten, Försäkringskassan, Skatteverket och Socialtjänsten.

Beslut som sedan i strid med gällande rätt fastställs i allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar, ofta utan sådana klargörande motiveringar som krävs enligt artikel 6.1 i Europakonventionen eller genom att bortse från vissa helt avgörande rättsfakta i målet eller vad som gäller enligt lag.

Enligt Johan Svensson är det endast möjligt om de som gör sig skyldiga till brott inom rättsstaten åtalas och lagförs.

Idag har de som åsidosätter vad som gäller enligt lag inom rättsväsendet i praktiken straffimmunitet (se "Systematiska lag- och grundlagsbrott i Förvaltningsrätten i Umeå", Orättsstaten.se 2021-09-09).

I rättstaten Sverige är det än så länge viktigare att klara upp cykelstölder än att ge felaktigt dömda en chans till upprättelse genom att bevilja dem resning (se "Därför framstår advokat Marko Tuhkanens kamp för rättvisa lika äkta som en lösnagel i ögat på rättsväsendet", Orättstaten.se 2021-10-16).

För att en svensk rättsstat ska vara möjlig efter riksdagsvalet den 9 september 2022 måste vi antagligen bli över en halv miljon som stödjer det här uppropet.

Det finns nämligen inget som talar för att 100 000 eller ens 300 000 underskrifter skulle räcka för att tvinga politiker och traditionella medier att börja diskutera frågan om en svensk rättsstat i samhällsdebatten.

Namninsamlingen kommer efter riksdagsvalet 2022 att överlämnas till en företrädare för det största regeringspartiet.


FOLKUPPROPET OCH ORÄTTSSTATEN.SE I FACEBOOK

Gå in och gilla och dela "Folkuppropet för en svensk rättsstat" (2022-09-11) här:
https://www.facebook.com/events/339309437974349

Gå in och gilla och dela sidan "Orättstaten.se" här:
https://www.facebook.com/orattsstaten.se

Johan Svensson - Orättsstaten.se    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Johan Svensson - Orättsstaten.se kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...