Säkrare trafiksituation på Dragonvägen och öppna Aspvägen!

Vi kräver en säkrare trafiksituation på Dragonvägen och öppna Aspvägen! 
Barnen i 5 skolor/dagis (delvis utan staket) riskerar nu dagligen livet då en bussgata plötsligt öppnats för allmän trafik då en större väg stängdes pga tiotalet fastighetsägare upplevde störande trafikvibrationer.

 

Hjälp oss med denna namninsamling att få till stånd en förändring i området! 

karta.jpg

 

 

 

 

 

 

 


Trots hastighetsdämpande åtgärder upplever många att trafiken regelmässigt överträder hastighetsbestämmelserna, något som styrks av kommunens undersökning som påvisade en medianhastighet på 36-38 km/h på den del av Dragonvägen som är begränsad till 30 km/h. Med början från Stationsgatan fram till i höjd med Ljungvägen är Dragonvägen begränsad till 50 km/h. Därefter, från Ljungvägen bort till Norrbacka är hastighetsbegränsningen sänkt till 30 km/h.  

De hastighetsdämpande åtgärder som vidtagits de senaste åren har säkerligen genomförts i all välmening men de tycks ha haft motsatt effekt, istället för att bilisterna saktar ner inför busshållplatsen så tenderar de att öka hastigheten för att hinna före mötande trafik.

Enligt senaste trafikutredning anger man att fordon kör i mycket höga hastigheter på bussgatan, omkring 100 km/h, dessa fordon/fordonsförare utgör en mycket stor trafiksäkerhetsrisk! 
Och om bussgatan ska hållas öppen för fordonstrafik bör ytterligare trafiksäkerhetsåtgärder genomföras. Dessa fordon utgör en stor trafiksäkerhetsrisk som bör hanteras. 
Det totala antalet hastighetsöverträdelser har ökat på bussgatan, vilket verkar för en försämrad trafiksäkerhet på själva bussgatan. 

Utöver ovanstående så har dessutom trafiktrycket ökat utmed sträckan, detta beror sannolikt på det faktum att Aspvägen till del stängts för genomfartstrafik samt att Dragonvägen öppnats för detsamma.


Prioriteringen ter sig ologisk då Dragonvägen är en vägsträcka med inte mindre än fem (för)skolor.  Medan Aspvägen som man har stängt utgör 16 fastigheter. Här skall väl 500 barn prioriteras eller??
Arenberga Villaföreningen med 115 villor, föräldrar och personal från förskolan Kanonkullen samt tre HSB bostadsrättsföreningar som representerar boende i  området har i tre år påtalat att det inte känns säkert för barn att gå till skolan längs med Dragonvägen.

Trots detta vill inte kommunen åtgärda problemet och de säger sig stå fast vid att ingen ytterligare hastighetsdämpande åtgärd kommer att tillämpas.    

Hjälp oss med denna namninsamling att få till stånd en förändring i området! 

Vi (föreningarna) kräver att:

  • Kommunen åtgärdar med säkra och tydliga övergångsställen
  • Kommunen sätter upp skyltar med varning för barn och skyltar med förskola
  • Kommunen anlägger upphöjt farthinder vid det nya övergångsstället på Dragonvägen innan 30-skylten och ser över säker belysning
  • Kommunen anlägger ett tydligare och säkrare farthinder vid busshållplatsen utanför förskolan Kanonkullen
  • Kommunen överser besluten att stänga Aspvägen och öppna Dragonvägen för genomfartstrafik    övegångsställe.png    Vi anser att det är oacceptabelt att boende, barn och föräldrar skall känna oro när de vistas och går till och från skolan i sin närmiljö.

Du som tycker att en hastighetsåtgärd skall tillämpas på utanför förskolan Kanonkullen och Dragonvägen– skriv under namninsamlingen så överlämnar vi listorna till Bygg och trafiknämnden samt till chef för Bygg och trafikkontoret.