Call for action STOP Margot Wallström!

Call for action STOP Margot Wallström!  

 

 ___________________ DET ÄR NOG NU __________________

 

Med anledning av Margot Wallströms totala oförmåga att sköta sitt uppdrag som utrikesminister på ett kunskapsbaserat, sansat, diplomatiskt och konfliktneutralt sätt som ligger i landets intressen, så kräver vi Margot Wallströms omedelbara avgång. Vi kräver således att av riksdagen snarat ombesörjer så att en misstroendeförklaring ställs mot henne så att hon kan entledigas från sitt regeringsuppdrag!  

Margot Wallström har på den mycket korta tid hon innehaft posten som utrikesminister lyckats skapa fler oerhört ansträngda diplomatiska förbindelser och internationella konflikter, med länder som vårt land tidigare haft goda relationer med, än vad sammantaget samtliga föregående utrikesministrar i landets långa historia någonsin gjort.          

Att hon helt egenmäktigt utan folkets mandat har lagt sina personligt illusionerade och kunskapslösa åsikter som grund för regeringens inriktning på vårt lands utrikespolitik, som resulterat i djupa motsättningar i våra relationer till flertalet andra länder, är helt oacceptabelt och kan ej få tillåtas fortgå längre.

Vart och ett av fallen enskilt är mer än laga grund för att ställa en direkt misstroendeförklaring mot utrikesministern. Dock så är det överlägset allvarligaste överskridandet av hennes mandat den personliga antisemitiska vendetta hon grundlöst bedriver mot Israel.

Utrikesminister Margot Wallström har uppenbart avsiktligt vid upprepade tillfällen både agerat och uttalat sig direkt kränkande och öppet konfliktsökande gentemot Israel och dess befolkning. Hon har vidare utan saklig grund upprepat beskyllt Israel för brott mot de mänskliga rättigheterna. Att ideligen häva ur sig ogrundade och förljugna anklagelser mot en annan stat så som ”utomrättsliga avrättningar” när det handlar om legitimt självförsvar av sitt lands befolkning mot terrorist angrepp och när hon av den anledningen ställs till svars sina utspel så förnekar hon sig ha gjort detta med motiveringen att hon blivit missförstådd, men i nästa stund så upprepar hon samma anklagelser igen.

Att hävda sig missförstådd av annat land med försök att skylla på språkförbistring det håller liksom inte när hon upprepat uttryckt sig och exakt likadant om och om igen så att även vår egen befolkning har uppfattat det på precis samma sätt. Det är således kristallklart att utrikesministern gett uttryck för sina personliga antisemitiska åsikter och sin förkärlek till våldsideologier i för regeringen förda utrikespolitik. Utrikesministerns direkt fientliga utspel gentemot Israel är något som är så tydligt så det ej längre går att varken missförstå eller ursäktas.

https://www.facebook.com/regeringsprotest/videos/451240905077941/?video_source=pages_finch_main_video&theater
http://www.svd.se/wallstrom-undersok-israeliskt-vald

Att ursprungsorsaken till denna ansträngda låsning i våra diplomatiska relation med Israel beror på regeringens oförlåtligt vansinniga och felaktiga beslut om att erkänna en fantasistat åt terrorister det vet vi alla redan, men att sedan utrikesministern då framförallt uppenbart avsiktligt i något naivt försök att försvara det misstaget efteråt har inlett någon form av fientligt propagandakrig mot Israel i ett försök att rättfärdiga regeringsbesluten genom att utmåla Israel som boven i samtliga nu rådande konflikter är än mer oförlåtligt. Att detta ensidigt från Svenska regeringen i allmänhet och utrikesministern i synnerhet är den direkta orsaken som föranlett denna förvärring av den djupa diplomatiska kris i vårt lands relation med Israel går ej längre att bortse ifrån, utan detta kräver nu att omedelbara åtgärder vidtas.

Utrikesministern har vidare i och med sina fortsatta ageranden i samma linje bevisat att hon och regeringen inte har för avsikt att förändra sitt förhållningssätt gentemot Israel utan avser att grundlöst fortsätta bedriva ett fientliga propagandakrig gentemot Israel vilket nu bara eskalerar konflikten våra länder emellan. Detta har nu igen framtvingat ett motagerande från Israels sida där man nu igen tvingas att portförbjuda alla för Sverige officiella besök och utrikesministern i synnerhet.

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/israel-sverige-ar-inte-valkommen
http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Hotovely-says-Swedish-FM-not-welcome-in-Israel-after-extrajudicial-killing-comments-441354

Det är nu bara att inse att det går bara inte att ha en utrikesminister som avsiktligt bedriver ett personligt vendetta krig mot ett land som varit och borde fortsatt vara Sveriges bästa vän. Det blir således nu ofrånkomligt att folket själva måste kliva in och av ovan orsak kräva utrikesministerns omedelbara entledigande från sitt regeringsuppdrag som utrikesminister och det INNAN hon lyckats förvärra detta till fullt krig. Vi kan helt omöjligt fortsatt ha en utrikesminister som medvetet bedriver en utrikespolitik som är i direkt skada för vårt land och intressen.

De flesta länder i världen har på något sätt en direkt tvåpartsrelation som suveräna oberoende statsmakter, där man utbyter kunskap, handel, samarbete, m.m. utifrån båda ländernas egna intressen, med andra ord en helt *normal vänskaplig relation. Så är det något utöver allting annat som Israel önskar sig så är det just en sådan normal vänskaplig relation med Sverige de vill ha. Detta är givetvis något som även vi som land och folk borde vilja, önska och eftersträva kan tyckas. Och då krävs det att vi har en utrikesminister som, om denne inte kan ställa sig på rätt sida och ta en sund ställning MOT terrorism så åtminstone en som, klarar att hålla sig uttalat neutral och inte blandar sig i den inbördeskonflikt som råder i Israel.
En som åtminstone klarar av att sätta Sveriges egna intressen i första rummet och INTE startar internationella konflikter. *https://www.facebook.com/regeringsprotest/posts/452028168332548:0

 

Vi uppmanar således med detta samtliga riksdagsledamöter och riksdagspartier att för folkets räkning ställa en misstroendeförklaring mot utrikesminister Margot Wallström.

Observera att denna begäran inte är förhandlingsbar och de riksdagsledamöter oavsett parti som av någon anledning inte ställer sig bakom detta av folket ställda krav skall vara fullt medvetna och förvarnade om att ni då inte heller kommer vara aktuella för omval vid nästa val.

 

 

För folkets röst: Vi säger NEJ till Regeringens erkännande av Palestina som stat!

 

 

Initiativtagare:

Kenth A Sjölin
Uppsala
Ansvarig utgivare: 
Vi säger NEJ till Regeringens erkännande av Palestina som stat!

 

Tobias Petersson
Malmö
Ordförande på:
Perspektiv På Israel

 

 

_____________________________________________

Hur misstroendeförklaring fungerar:
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagens-uppgifter/Kontrollerar-regeringen/Misstroendeforklaring/

Passa gärna på att om du inte redan gjort det skriva under de ursprungliga protestlistorna i detta ämne:
http://www.skrivunder.com/vi_sager_nej_till_regeringens_erkannande_av_palestina_som_stat
http://www.petitions24.com/we_the_swedish_peoples_official_apology_to_the_people_of_israel