Vi säger NEJ till Regeringens erkännande av Palestina som stat!

 

SVENSKA FOLKETS PROTEST MED ANLEDNING AV REGERINGENS BESLUT ATT I SIN REGERINGSFÖRKLARING ERKÄNNA PALESTINA SOM STAT!

 

Denna petition är en partipolitiskt obunden namninsamling med avsikt att protestera mot Regeringens ogenomtänkta beslut att erkänna ett terroriststyrt landområde som en suverän stat under namnet Palestina.

Detta beslut strider direkt mot folkrätten då ifrågavarande landområden styrs av olika krigförande terroristorganisationer och inte heller på långa vägar uppfyller övriga FN-krav på en demokratisk stat.

I enlighet med Montevideo-konventionen så skall följande kvalifikationer uppfyllas för att man skall kunna erkänna en stat som legal.
Den skall ha:
(A) en permanent befolkning; (B) ett fastlagt territorium; (C) en demokratisk vald regering; (D) en kapacitet att ingå relationer med andra stater.

I dagsläget kan ej något av dessa kriterier betraktas uppfyllda och förutsättningarna för att så skall ske ligger ej ens inom en överskådlig framtid.

Att erkänna en stat som styrs av krigförande terroristorganisationer som officiellt deklarerat att de ej har för avsikt att komma till en fredlig lösning i konflikten utan tvärtom uppmanar till totalutrotning av sin motpart Israel är det samma som att officiellt stödja en legalisering av terrorism.

Då detta avsiktliga förslag på ett erkännande varken innehåller några motkrav eller några konkreta lösningar på tillvägagångssätt så är detta att öppet åsidosätta världssamfundets uppmaningar om fortsatta fredsförhandlingar mellan parterna vilket även direkt motverkar en civiliserad och långsiktigt fredlig lösning av konflikten.

Erkännandet i regeringsförklaringen bryter dessutom mot EU:s gemensamma linje om att fortsätta uppmana de både parterna till förhandlingar och undvika unilaterala handlingar.

 

Av ovan anledning ställer vi därför som krav att:

  1. Regeringen omgående backar och återtar sitt avsiktliga förslag på ett erkännande av Palestina som stat;

 

  2. I händelse av att Regeringen ej uppfyller detta krav utan tvärtom avser att ändock genomdriva erkännandet så
      begär vi att övriga riksdagspartier skall ställa en misstroendeförklaring mot Statsministern och Regeringen;

 

  3. Vid ett eventuellt nyval alternativt omgående vid nästa val så skall denna av nuvarande Regering 
       erkännandeförklaring med omedelbar verkan rivas upp och förklaras som ogiltig;

 

  4.  Ett beslut skall fattas om att ett liknande förslag på erkännanden av en stat ej får göras igen av en oenig riksdag
        förrän samtliga kriterier i Montevideo-konventionen är uppfyllda.

 

Genom att skriva på denna petition så säger VI som skrivit under NEJ till Regeringens erkännande av Palestina som stat och åberopar att ovanställda krav uppfylls samt uppmanar samtidigt till att en misstroendeförklaring mot Regeringen ställs om ej protesten hörsammas!


 

Initiativtagare:

Kenth A Sjölin
Uppsala
Ansvarig utgivare: 
Vi säger NEJ till Regeringens erkännande av Palestina som stat!

 

Christina Vallsten 
Sundsvalls kommun/landstinget Västernorrlands

 

http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagens-uppgifter/Kontrollerar-regeringen/Misstroendeforklaring/