Behåll de kommunala betesdjuren i Ludvika!

IMG_1020_(1).JPGSocialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har aviserat att de tänker avveckla den fina verksamheten med de kommunala betesdjuren i Ludvika kommun.

Verksamheten som byggts upp de senaste åren har många och komplexa nyttor. Djuren levererar högklassigt kött till de kommunala köken, äldreomsorgen har fått ta del av de mer ädla bitarna, medan skolorna fått mer av färs och grytbitar.  Investeringar har gjorts för att anpassa köken till att ta emot den här typen av livsmedel. Dessutom har kökspersonalen fått utbildning i hur man tar tillvara hela djuret, för att få en bättre helhetssyn kring vår livsmedelshantering.

Betesdjuren kommer flera kommundelar till del, och det finns långt gånga planer för att även fler kommundelar ska ha närhet till de kommunala betesdjuren. Näst på tur stod Grängesberg. Under året har skog avverkats på Knutsbo, och ett betesområde har stängslats in. Satsningen på Knutsbo innebär att man kunnat möta invånarnas önskemål om att öppna upp ett skogsparti, samt att man hittat ett trevligt och miljövänligt sätt att kunna fortsätta hålla marken öppen. Dessutom ligger flera skolor och förskolor i området. Sedan tidigare betar djur på Räfsnäs och i Grangärde. 

Betesdjuren bidrar till att röja sly och hålla markerna öppna. Dessutom är nötdjur bra för den biologiska mångfalden. Den aktuella ko-rasen är bland annat vald just för att kunna beta väldigt varierande marktyper och hålla landskapet öppet. Kommunen har fått statliga bidrag för att stängsla in områden, och det är medel som kommunen nu måste betala tillbaka. En av hagarna i Räfsnäs är en av Dalarnas mest artrika naturbetesmarker. Den rika floran kommer av att markerna betats under lång tid, och för att bevara denna ovanligt värdefulla mark behöver den forsätta att betas av nötkreatur.   

Personalen som arbetar inom verksamheten kommer från kommunens arbetsmarknadsenhet, och är nyanlända personer som nu fått en möjlighet att etablera sig genom att arbeta med det som de har erfarenhet av hemifrån. De har dessutom genomgått röjsågsutbildning, och har därmed kunnat arbeta rent allmänt med att hålla markerna öppna. Personerna har också kunnat rycka in inom andra områden där det behövts fler händer, som vid renhållningsinsatser. Kommunen gör mycket arbete inom området arbete och sysselsättning, så varför just verksamheten med betesdjur ska pekas ut som kostsam är obegripligt. 

Det finns en ytterligare aspekt, och det är långsiktig livsmedelsförsörjning och beredskap. Idag har Sverige en mycket låg grad av självförsörjning. Att vårda odlingsmarker och upprätthålla en infrastruktur för livsmedelsproduktion är avgörande för att Sverige ska kunna klara eventuella framtida kriser.     

Vi anser att den politiska majoriteten gör ett förhastat beslut som vill avveckla den här verksamheten. Mycket pengar har investerats i att bygga upp verksamheten, som nu raseras innan man ens hinner utvärdera nyttorna. Grundbesättningen med djur är etablerad och precis redo att vara självrekryterande, vilket innebär att satsningen precis är på väg in i en ny fas.