Läkarupprop: Vi accepterar inte att ni förstör Skaraborgs akutsjukvård!

inbound6643434711156617812.jpgObs! Texten kommer att genomgå smärre revidering innan publicering. Budskapet kommer att vara detsamma. 

Till Stellan Ahlström och övriga i sjukhusledningen på SkaS:

Som medicinskt ansvariga för sjukvården i Skaraborg sätter vi nu ner foten, STÄNG INTE ner sjukhuset i Lidköping!

Bemanningssituationen på SkaS har blivit allt sämre för varje år som gått. Detta är till följd av en snål personalpolitik, ödesdigra val gällande flytt av verksamheter och en allt för pressad verksamhet på hela SkaS. Som vi alla vet kommer sommaren även i år. I det läget väljer ni i sjukhusledningen att inte ta lärdom av tidigare flytt av verksamhet där viktig personal sagt upp sig, ett scenario som upprepats gång efter annan. En blick ut i regionen visar att precis samma sak utspelat sig bl.a på NÄL, ännu en möjlighet för er att dra lärdom av tidigare erfarenheter.

Ert förslag om stängning, också bara under sommaren, kommer att få ödesdigra konsekvenser, vilka flera kollegor redan vittnat om i bl.a. NLT. Resurserna kommer inte att räcka till, patienter kommer att drabbas av ett stort lidande och flera kommer att dö som resultat av en stängning i Lidköping. Detta kommer få katastrofala följder för hela sjukvårdssystemet och spilla över på redan hårt belastade verksamheter inom primärvården samt på sjukhusen i Skövde och Trollhättan. 

Stellan, du hävdar i NLT att det inte är ett ekonomiskt beslut utan ett personalbeslut. Detta är glädjande då det måste innebära att det finns ekonomiskt utrymme för att ta in ett fåtal stafettläkare inom narkos, hyrsjuksköterskor inom IVA, narkos och akutmedicin om det är vad som krävs för att hålla verksamheten igång. Som vi ser det är det en klok investering i verksamheten för att på så vis rädda våra patienter, undvika uppsägningar och ha en verksamhet att komma tillbaka till efter semestrarna.

Med det förslag sjukhusledningen lagt fram kan vi inte stå bakom den vård som föreslås att bedrivas i Skaraborg.

Med vänliga hälsningar

Mia Jildenhed, specialistläkare kirurgi

Emma Peterson, specialistläkare akutmedicin

Lisa Önnestam, specialistläkare allmänmedicin

Annelie Söderlund specialistläkare internmedicin

Martin Johansson specialistläkare anestesi