Sverige - Bidra till biomedicinsk forskning om ME/CFS

Sverige saknar adekvat biomedicinsk forskning avseende sjukdomen ME/CFS
Jag, som anhörig till min sjuka fru, har startat denna namninsamling på eget initiativ för att jag anser att Sverige som nation bör stödja internationell biomedicinsk forskning inom ämnesområdet.

En namninsamling är redan genomförd (1137 personer) om ökat forskningsanslag - Få forskare intresserade
Den 7 februari 2015 startade jag en namninsamling för ökad satsning på biomedicinsk forskning avseende sjukdomen ME/CFS. Namninsamlingen avslutades den 24 juni 2015. 1137 personer skrev under. Namninsamlingen överlämnades bl.a. till Socialstyrelsen och Vetenskapsrådet (som fördelar statliga forskningsanslag).

Vetenskapsrådet svarade bl.a. "Det behövs tveklöst mer forskning för att inte bara förstå de underliggande mekanismerna utan också – och framförallt – hitta adekvata behandlingsalternativ." I svaret som ni kan läsa i sin helhet här kan man enbart tolka det som att intresset att bedriva forskning inom ämnesområdet är väldigt svagt i Sverige. I Vetenskapsrådets svar kan man vidare läsa: "Alternativet är att regeringen identifierar problemet och ger någon av de statliga forskningsfinansiärerna, exv. Vetenskapsrådet eller Forte, i uppdrag att stödja ett specifikt forskningsområde."

Om regeringen skulle ge Vetenskapsrådet eller Forte i uppdrag att stödja ett specifikt forskningsområde anser jag det lämpligast att Riksföreningen för ME-patienter (RME) tillfrågas om vilket/vilka forskningsprojekt som bör stödjas. 

Exempel på ett intressant internationellt forskningsprojekt 
Stiftelsen Open Medicine Foundation (OMF) har startat ett projekt som heter End ME/CFS Project. OMF har anlitat ett stort antal världsberömda forskare som har ambitionen att arbeta för att sätta stopp för ME/CFS och det lidande sjukdomen orsakar. Vid sitt första möte i oktober 2014 fastställdes att hitta en diagnostisk biomarkör genom att studera de svårast sjuka patienterna. En stor insamling av en mängd olika data kommer att genomföras med målet att hitta känslig och särskiljande molekylära biomarkörer. Biomarkörer förväntas bli lättast att finna bland de ca 25% av ME/CFS-patienter som har en svår form av sjukdom, och är mer eller mindre sängbundna. Prover som kommer att tasDonera här.

Läs gärna mer om sjukdomen ME/CFS på RME:s hemsida. Bli medlem i RME här.

Ni som skriver på namninsamlingen, skriv gärna en kommentar om vad ni anser.Publicerad 2015-08-09 av Mats Lindström