Protest mot WiFi i Finlands skolor och dagvård


STOPPA WIFI I SKOLOR OCH DAGVÅRD

Hundratals forskare, WHO och Europarrådet varnar för att både elever och lärare tar allvarlig skada av trådlös teknik, t.ex. Wifi-router, läsplattor, trådlösa datorer, mobiltelefoner och trådlösa telefoner. Orsaken till skador är att de gränsvärden som nu existerar är minst 100 000 gånger för högt satta. Upprepad forskning visar påverkan av trådlös teknik på centrala nervsystemet och på cellnivå med flerdubbelt ökad risk för autism och aggressiv hjärntumör. 
 
OBS!!! Många skriver på, men vet inte att de måste bekräfta sin e-post adress för att de skall komma med på listan. E-post adressen kommer inte att synas på listan!
 
Kom gärna med och diskutera i gruppen "Trådlös teknik och hälsa - Finland":

Fakta om hur mobiler och datorer påverkar barns hälsa. Informationsbroschyr att ladda ner: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2014/08/Uppkopplade-barn_stralskyddsstiftelsen2014webb_4.pdf

Vi undertecknade vädjar till dem som har ansvar för elevernas hälsa och välmående i skolor, förskolor och daghem att alla datorer kopplas med kabel till Internet. Eftersom Finlands lagar kräver att ansvariga skyddar både anställda och elever mot allt som kan riskera deras hälsa anser vi det vara skolans skyldighet att bevisa att teknik som används inte är skadlig för barnen. Ett säkrare alternativ är att enbart använda kabelförbindelser till Internet, stänga all trådlös teknik i skolan, stänga wifi i alla datorer i skola/daghem och se till att elever och lärare stänger sina mobiltelefoner på skolområdet samt medverka till att telefonmaster som är närmare skolområdet än 500 meter flyttas längre bort. Vissa läsplattor kan kopplas med kabel till Internet med aktiv USB-hub + adapter.

 

1) Finlands lagar kräver att barn och vuxna skyddas mot sådant som kan skada hälsa och välmående.

2) 2600 forskningsrapporter bevisar beteende- och koncentrationsproblem, neurologiska skador, demens, cancer m.m. efter exponering från trådlös teknik långt under gränsvärdena. (BioInitiative 2012)

3) WHO/IARC klassificerade 2011 all radiofrekvent strålning som möjligen cancerframkallande (klass 2B). Många läkare, forskare och organisationer från 12 länder kräver nu att WHO/IARC omedelbart ändrar klassificeringen till cancerframkallande (klass 1, högsta risknivå, liksom tobak och asbest). https://lennarthardellenglish.wordpress.com/

4) Europarådet varnade 2011 för risker med trådlös teknik i synnerhet för barn (Resolution 1815) och råder alla skolor/daghem att använda kabelburen Internet-anslutning i stället för trådlös teknik. http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1815.htm

5) Hundratals forskningsrapporter visar att även djur, ägg, fåglar, frön och växter skadas av trådlöst.

6) Nuvarande gränsvärden för mobil/läsplatta gäller endast uppvärmning 6 min. från en enda apparat. De gäller inte andra biologiska effekter än värme, inte flera apparater samtidigt eller långvarig exponering, fast den kumulativa effekten i dessa fall blir biologiskt mångdubbelt skadligare än +1 C värmestegring.

Gränsvärden för allmänheten rekommenderade av myndigheterna och ICNIRP är föråldrade och irrelevanta. Gällande gränsvärden för tillåten strålning från mobilmaster, mobiltelefoner och surfplattor saknar skydd mot cancer och andra effekter av längre tids exponering. Info om ICNIRP: stralskyddsstiftelsen.se/icnirps-rekommendationer/
 


 
FINLANDS LAGAR
 
20 § Ansvar för miljön: "Det allmänna skall verka för att alla tillförsäkras en sund miljö och att var och en har möjlighet att påverka beslut i frågor som gäller den egna livsmiljön."
 
2 § Allmänna principer: För att användning av strålning och annan verksamhet som medför exponering för strålning skall kunna godtas måste följande krav uppfyllas: 1) den nytta som nås genom verksamheten skall vara större än den skada som verksamheten orsakar (principen om berättigande), 2) verksamheten skall ordnas så att hälsovådlig exponering för strålning som den medför hålls på en så låg nivå som är praktiskt möjlig (optimeringsprincipen).
8 § Strålning: I denna lag avses med 1) strålning både joniserande och icke-joniserande strålning, 2) joniserande strålning sådan strålning som bildar joner i mediet, 3) icke-joniserande strålning ... infraröd strålning, radiofrekvent strålning, lågfrekventa och statiska elektriska och magnetiska fält...
37 § (23.12.1998/1142)
Åldersgränser: Den som är sysselsatt i strålningsarbete skall ha fyllt 18 år. Yngre personer, som dock inte får vara under 16 år, kan delta i användningen av strålkällor i den omfattning som är nödvändig för deras yrkesutbildning.

 

Arbetarskyddslag (23.8.2002/738) kräver att arbetsmiljön ordnas så barn och lärare inte utsätts för risker. https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2002/20020738
1 § Syftet med denna lag är att förbättra arbetsmiljön...trygga och upprätthålla arbetstagarnas arbetsförmåga samt förebygga och förhindra ... yrkessjukdomar och andra sådana olägenheter för arbetstagarnas fysiska och mentala hälsa..., som beror på arbetet och arbetsmiljön.
2 § Denna lag är förpliktande för arbetsgivare och arbetstagare ...
4 § Denna lag tillämpas utöver det som avses i 2 § också på 1) elevers och studerandes arbete i samband med utbildningen,
8 § Arbetsgivarens allmänna omsorgsplikt: Arbetsgivaren är skyldig att genom nödvändiga åtgärder sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. I detta syfte skall arbetsgivaren beakta omständigheter som hänför sig till arbetet, arbetsförhållandena och arbetsmiljön i övrigt samt till arbetstagarens personliga förutsättningar... Arbetsgivaren skall planera, välja, dimensionera och genomföra de åtgärder som behövs för att förbättra arbetsförhållandena. Härvid skall i mån av möjlighet följande principer iakttas:

1) uppkomsten av risker och olägenheter förhindras, 2) risker och olägenheter undanröjs eller, om detta inte är möjligt, ersätts med sådant som är mindre farligt eller skadligt,... 4) teknikens utveckling och utvecklingen av andra tillgängliga metoder beaktas.

14 § Undervisning och handledning för arbetstagarna: Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna tillräcklig information om olägenheterna och riskerna på arbetsplatsen. (Lärare och elever bör alltså få information om trådlösa teknikens risker.)


Referenser:

1. En bråkdel (1/100 000) av nuvarande gränsvärdena skadar människor: rf-color-charts/

2. Så här testas mobilers säkerhet, ett plasthuvud fyllt med vatten: phantom.html

3. iPad-elever i Danmark klarade sig sämre i PISA-studier än elever som inte hade iPad: Indland/2013/12/03/172036.htm

4. I Danmark fruktar hjärnforskare nu att iPad orsakar en hel generation av autister.: http://www.b.dk/viden/hjerneforsker-advarer-mod-ipad-frygter-en-hel-generation-af-autister
 
5. Wifi i skolor: 30.html

6. I USA startade hälsoorganisationer kampanjen Turn It Off 4 Kids för att skydda barn mot strålning från läsplattor.: http://thefullertoninformer.com/the-turn-it-off-4-kids-initiative-2/

7. Dataspecialisten Robert Szczerba skriver i Forbes - Wifi farligare för barn än man tidigare trott:

8. Strålning från trådlöst orsakar cancer:


10. Europas ekonomiska och sociala kommitté vill förbjuda wifi i skolor: content/pdf/EESC-2014-05117-00-00-PA-TRA-SV.pdf
 
11. Microsofts f.d.VD i Kanada, Frank Clegg: "Låt inte barnen vara nära uppkopplad mobil eller surfplatta":
 
12. Kemikalieinspektionen i Sverige har  förbjudit vissa surfplattor och mobiler på grund av giftiga kemikalier:
 
13. Barn är mycket känsligare än vuxna och skadas lättare av strålning: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213879X14000583
 
 
15. Möss förlorade 2% av sin hjärnmassa efter 2 h med mobiltelefon: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1241519/
 
16. Fågelägg dog av strålning från telefonmaster visade forskaren Alfonso Balmori (2009, s. 2) som analyserat över 100 rapporter om skador på djur. http://wifiinschools.org.uk/resources/Balmori+2009.pdf
 
17. Över 20 000 vetenskapliga rapporter visar att även ytterst svaga trådlösa pulser biologiskt skadar celler t.o.m. utan värmestegring. Emeritus professor Martin L. Pall visar att minimala el-pulser öppnar kalciumkanaler i levande cellers väggar, som orsakar kalciumöverflöd i cellerna. Denna enda mekanism ger minst tretton symptom t.ex: störningar i sömn, immunförsvar, fruktsamhet samt hjärtrusning, hjärt-arytmi, plötsligt hjärtstillestånd, neurologiska störningar, DNA strängbrott och cancer. http://www.cqlpe.ca/pdf/microw-vgccnoheat.pdf
 
18. Martin L. Palls föreläsning på youtube: https://www.youtube.com/watch?v=dwWGB-eGMTw&feature=youtu.be
 
19. Elöverkänsligas riksförbund: https://eloverkanslig.org/
 
20. Vågbrytaren - riksförening mot hälsovådlig elektromagnetisk strålning: http://vagbrytaren.org/
 
 
21. "Gör som Ericsson och Telia, släng din sladdlösa telefon, du också!" http://haraldblomberg.com/sladdlostfn.htm
 
22. Lärare och skolpersonal i Canada ställs personligen ansvariga när det världsledande försäkringsbolaget Lloyd's i England tar bort ersättningsskyddet för strålningsskador av mobiltelefoni och WiFi. http://www.naturalhealth365.com/wi-fi-radiation-electromagnetic-fields-lloyds-of-london-1356.html
 
 
24. Mobiltelefonins hälsorisker - Mona Nilssons blogg: http://mobiltelefoni.tv/
 
25. Demonstration mot wifi i skolor, Tel Aviv, ISRAEL: http://norad4u.blogspot.ca/2015/01/1712015-demonstration-aginst-wifi-in.html