Stoppa den förestående exploateringen av Sångarlunden i stadsdelarna Höglandet och Olovslund, Bromma.

Exploateringsnämnden i Stockholm godkände den 14 juni markanvisning till Primula Byggnads AB för uppförande av 50-70 hyresrätter i den björkdunge och det berg- och skogsparti som löper utmed övre delen av Djupdalsvägen (Sångarlunden).

Tjänstemännen på Exploateringskontoret skrev i sitt tjänsteutlåtande till ledamöterna i Exploateringsnämnden bl.a. följande:
"Kontorets bedömning är att bebyggelsen inte medför någon betydande påverkan på området.”  
"Kontoret bedömer att projektet inte får någon negativ påverkan på barn och barnens miljö.”   
”.. bidrar till en mer levande stadsmiljö...”     
”…kan öka både trivseln och säkerheten i området”.

Förslaget i sin helhet kan du läsa här.

Majoriteten i Exploateringsnämnden (S), (V) och (MP) tillsammans, röstade alla för förslaget, medan alliansen röstade emot. Ja-sidan "vann" med en rösts övervikt, och markanvisningen för Sångarlunden-Djupdalsvägen bifölls.

Nämnden beslutade även att ge markanvisning till bebyggelse vid Klöverknuten i Äppelviken, medan förslaget till omfattande exploatering av Solviksängen och Ålstensskogen avslogs (eftersom MP röstade emot detta förslag). 

Om ni är emot dessa exploateringsplaner i Bromma och istället vill bevara vår Trädgårdsstad i dess nuvarande form, rekommenderar vi er att skriva under.
Listan kommer senare att delges de beslutstagande politikerna.  

Underlaget till beslutet är knapphändigt och innehåller dessutom formuleringar som är direkt felaktiga och vilseledande, se exemplen ovan!
Bygget kommer att föranleda betydande olägenheter inte bara för de närmast boende, utan får konsekvenser även för hela närområdet.
Dessa påfrestningar består bland annat i risk för sättningsskador pga sprängnings- arbeten, tung trafik under byggtiden och ett ökat trafiktryck även efter bygget, sämre säkerhet och miljö för de barn som vistas på den förskola som ligger precis intill området.
Förslaget kräver dessutom en ändring av Stadsplanen från 1929, där framsynta politiker för snart 100 år sedan reserverade park- och grönområden för rekreation, motion och barnens lek. Sångarlunden används i stort sett dagligen, både av Höglandsskolan och Förskolan Sångarlunden!

Förslaget innebär ett fortsatt "nedmonterande" av Trädgårdsstaden och dess värden. 

Observera även att ett liknande förslag på exploatering i samma område år 2008-2009 då stoppades i ett senare skede, i Stadsbyggnadsnämnden. Några av skälen till avslag var just problemen med ökad trafikbelastning, avloppssystemets begränsade kapacitet samt svåra markförhållanden (ett djupt lager av blålera).
Dessa skäl gäller även idag!
Varför försöker staden nu ändå få igenom ett förslag på exploatering som är ännu mer omfattande?


Stoppa Exploateringen av Sångarlunden - Djupdalsvägen och Trädgårdsstaden, aktivitetsgrupp.    Kontakta namninsamlingens skapare