Stoppa den föreslagna detaljplanen för Växthusvägen, Stockholm (diarienummer 2017-17157)

Växthusvägen_ny_detaljplan_(inringat)1.jpgStockholm stad planerar att bygga 240 lägenheter på östra delen av Växthusvägen, mellan Skälbyvägen i söder och Blomsterkungsvägen i norr.

Vi är många som på ett eller flera sätt kommer att påverkas negativt av den föreslagna detaljplanen, som visar på total hänsynslöshet för de närboende men också skapar stor påverkan i infrastrukturen för boende i såväl Skälby och Hässelby villastad. Vi vill därför protestera/framföra våra synpunkter mot Stockholms stads förslag på ny detaljplan. Detta måste göras under samrådstiden, dvs senast 28 juli. 

Vi hoppas på att du vill skriva under denna namninsamling, som kommer att lämnas in till Stadsbyggnadskontoret i slutet av samrådstiden.

  • Välj gärna alternativet att ditt namn ska visas, eftersom det är oklart om din namnunderskrift annars räknas. 
  • Glöm inte att gå in i din skräpmailbox och verifiera din mailadress efter att du skrivit under!

Stort tack på förhand!

-------------------------------------------------------

Vill du dessutom framföra synpunkter (vilket uppmuntras!), så görs detta via brev eller email senast den 28 juli. För att de ska diarieföras och ingå i samrådshandlingarna måste de lämnas skriftligt. Det behöver inte vara formellt skrivet och enligt en massa regler, utan det viktigaste är att du skriver det du vill få fram samt anger förslagets diarienummer 2017-17157 plus ditt namn och adress när du lämnar dina synpunkter. 

Via e-post:
   stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Via brev: 
   Stadsbyggnadskontoret
   Box 8314
   104 20 Stockholm

-------------------------------------------------------

Facebookgrupp

En ny facebook-grupp har startats, i vilken den nya detaljplanen diskuteras och vad vi kan göra för att få den förbättrad till vår fördel. Gå gärna med! https://www.facebook.com/groups/2838151592973492/?hc_location=ufi 

-------------------------------------------------------

Vad är ett samråd?

Mellan 19 maj 2020 – 28 juli 2020 pågår samråd. Ett samråd innebär att när kommunen tagit fram ett förslag till ny detaljplan, ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden, därför är det extra viktigt att vi går samman och tillsammans gör vad vi kan för att protestera och/eller lämna synpunkter på de föreslagna planerna. 

Alla samrådshandlingar kan ses här:  https://etjanster.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-planarbete/planarende/2017-17157/process?fbclid=IwAR0cE8CI1scWjvCa5kegDdGyluBYCtZy84pJFX0Cb-8DXCZG5HWJpsp2uyk#Planskede

-------------------------------------------------------

Visualisering från Skälby-sidan

Eftersom Stockholm stad inte har visualiserat hur den föreslagna detaljplanen kan komma att se ut från Skälbysidan, har några visualiserat hur detaljplanen kan komma att se ut när den är realiserad (före- och efterbilder).

Det ser ut som att Stockholms stads planer krockar med Järfälla kommuns riktlinjer för utveckling av Barkarby-Skälby, som kan läsas här: 
https://www.jarfalla.se/download/18.28645f5117022de9cec92c53/1581947993635/riktlinjer-for-utveckling-av-barkarby-skalby.pdf

Polarisvägen_-_vy.jpg

Polarisvägen_2_-_vy.jpg

 

Stenbockens_väg_vy.jpg

 

 

Zenitvägen_-_vy.jpg

 


Louise Gyllenswärd    Kontakta namninsamlingens skapare