Regering och Läkemedelsverk – värna om alternativmedicinen och rätten till hälsofrihet!

https://pixabay.com/static/uploads/photo/2014/02/03/11/47/medications-257346__180.jpg

 

I Sverige har det länge bedrivits hetsjakt på alternativmedicinska utövare och alternativa läkemedel och naturprodukter. Regeringen och Läkemedelsverket kväver helt utvecklingen av Homeopatiska Läkemedel, Naturläkemedel och Traditionellt växtbaserade läkemedel samt eliminerar Antroposofiska läkemedel.  

Regeringen drar sig inte ens för att bryta mot EU-direktiv för att säkerställa att antroposofiska homeopatiska läkemedel elimineras i Sverige. Läkemedelsverket har dessutom kommit med ett nytt förslag till reviderad förordning om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel som effektivt kommer att förhindra fortsatt nyregistrering av Homeopatiska Läkemedel (homeopatika), Naturläkemedel och de Växtbaserade läkemedlen samt Antroposofiska Läkemedel.

Tillverkare uppger att de inte kommer att registrera fler medel, de har helt enkelt inte råd. Läkemedelsverket minst sagt chockhöjer avgiften för ansökan om registrering av olika läkemedel. Avgiften för Homeopatika ökar över 21 gånger eller med 2 150 %. Naturläkemedel och Traditionella växtbaserade läkemedel ökar 1,5 gånger det vill säga med 150 % medan avgiften för Läkemedel ökar endast 0,25 gånger eller med 25 %.

 

I rena kronor ser det ut så här:  

  • Homeopatiska Läkemedel höjs från 4 000 till 90 000 kr.

  • Naturläkemedel höjs från 100 000 till 250 000 kr.

  • Traditionella växtbaserade läkemedel höjs från 100 000 till 250 000 kr.

  • Vanliga Läkemedel höjs från 400 000 till 500 000 kr. (Vilket även gäller för Växtbaserade läkemedel, kategorin som till exempel antroposofiska örtmedicinen Iscador tillhör.)  

 

Regeringen tog den 30 juni det lagvidriga beslutet där Antroposofiska homeopatiska läkemedel ska registreras som vanliga läkemedel. I debatten som har förts har man kunnat utläsa att det rör sig om flera hundra produkter som omfattas av lagförslaget och att omsättningen är 6,5 miljoner. http://www.dn.se/nyheter/sverige/slutstriden-om-den-alternativa-medicinen/

Att registrera 200 Antroposofiska homeopatiska läkemedel á 500 000 kr kostar 100 000 000 kr (100 miljoner). Omsättningen av dessa produkter är dock endast 6,5 miljoner, vilket innebär ett effektivt stopp för Antroposofisk homeopatisk medicin i Sverige. Detta har regeringen röstat fram trots att de har haft kännedom om att de höga registreringskostnaderna totalt skulle strypa tillgången till dessa läkemedel.

Regeringens beslut strider dessutom mot EU-lagstiftningen som är mycket tydlig med att Antroposofiska homeopatiska läkemedel också ska registreras som just homeopatiska läkemedel (homeopatika). För att kunna registrera Antroposofiska läkemedel krävs av EU ett införlivande av en ny lag (Artikel 16:2) som ger utrymme för en lägre utspädningsgrad och en annan administreringsväg än vad nuvarande homeopatilagstiftning medger. Regeringen valde att fullkomligt strunta i EU:s regelverk och slopade Läkemedelsverkets alla fyra förslag om hur EU:s Artikel 16:2 kunde införlivas i svensk lagstiftning. Regeringen har istället tagit beslutet att alla dessa antroposofiska homeopatiska medel måste registreras enligt reglerna för vanliga läkemedel, och väljer därmed att bryta mot EU-direktivet.                  

Regeringens beslut och Läkemedelsverkets förslag är helt i strid med Världshälsoorganisationens (WHO), strategidokument WHO Traditional Medicine Strategi 2014-2023, som även Sverige har skrivit under, och som uppmanar till att tillsätta nationella expertgrupper för att öka kunskapen bland vårdgivare och beslutsfattare. Strategin syftar till att underlätta för medlemsländerna att utveckla en policy och implementering som stärker den komplementära medicinens roll för folkhälsan. Den svenska staten gör precis tvärtemot.

Om Läkemedelsverket får som de vill så kommer den nya lagen att gälla från och med 1 januari 2017.

Många fler avgifter behandlas i Läkemedelsverkets förslag, så det kostar mer än den initiala kostnad som ovan har angetts, särskilt om man ska registrera flera beredningsformer: Avgiftsförordning-2017-Förslag-till-beslut-2016-04-23-2.pdf

Tidigare EU-direktiv som Sverige har antagit har medfört att de Homeopatiska enkelmedlen har minskat från flera tusen till att förra året endast omfatta cika 190 stycken. Våra Naturmedel var från början 855 stycken. År 1993 kom en ny klassning med högre krav nämligen Naturläkemedel och 2006 hade 72 stycken klarat kraven – men då var det dags för ännu stramare regler och de örtbaserade Naturläkemedelen skulle klassas om till antingen Växtbaserade läkemedel eller Traditionellt växtbaserade läkemedel. Idag finns 76 medel kvar som kan sägas vara i kategorin att likna våra forna Naturmedel. Det är dock bara helt fri försäljning för 50 av dem (resterande 26 kan säljas receptfritt på apotek).  

 

                 

Vi som skriver under kräver härmed att staten ska verka för att utveckla en policy och implementering som stärker den komplementära medicinens roll för folkhälsan vilket inbegriper att avgifterna för Homeopatika, Naturläkemedel och Traditionella växtbaserade läkemedel och Växtbaserade Läkemedel inte ska höjas – utan snarare sänkas!

Vi kräver att Regeringen – som har fattat ett beslut där antroposofiska homeopatiska läkemedel ska kunna godkännas i Svergie – då också baserar godkännandet i enlighet med gällande EU-direktiv. Registrera de Antroposofiska homeopatiska läkemedlen som homeopatika precis så som direktivet föreskriver!

Vi kräver att Sverige antar en lagstiftning som säkerställer att branschen kan utvecklas och som möjliggör en utveckling som åter ger oss tillgång till de 855 naturmedel som en gång fanns och de tusentals homeopatiska medel som fanns, samt att branschen även kan utvecklas utöver detta. 

Vi kräver att varje svensk medborgare ska ha tillgång till homeopatika, antroposofiska mediciner, örtmediciner och naturprodukter enbart genom en enkel oskadlighetsbedömning för att säkerställa individens tillgång till ofarliga hälsoprodukter samt främja individens rätt att själv kunna bestämma över sin vård, förbyggande vård och egenbehandling.

 

Skrivelsen med bifogad namninsamling kommer att skickas till berörda myndigheter och politiker, alternativt överlämnas personligen. Emailadresser lämnas inte ut till tredje part.  

 

Vi som står bakom denna petition är:

Sara Boo, Ordförande National Health Federation Sweden

Marina Szöges, Ordförande Svenska Föreningen för Vetenskaplig Homeopati, redaktör Dagens Homeopati 

Karl E Arfors, Professor emeritus, Hedersdoktor vid Medicinska fakulteten på Uppsala Universitet 

Sanna Ehdin, PhD, immunolog och författare

Irén Svensson-Nylén, Ordförande Svenska Homeopaters Riksförbund

Ingegerd Berggren, Ordförande Nordiska Homeopatförbundet

Göte Thorén, Ordförande Homeopatiföreningen Jämtland

Margot Granvik, Ordförande Svenska Akademin för Klassisk Homeopati

Viveca Wilhelmsson, Rektor Medicaskolan

Kaarina Kasurinen, Ordförande Komplementärmedicinska Riksförbundet 

Monika Swärd Rektor, Phenixakademin AB

Shivani H E Hjertestrand, Ordförande KAM – Kommittén för Komplementär & AlternativMedicin 

Catherine Jonsson Ordförande, Svenska Naturmedicinska sällskapet 

Birgitta Williams, Rektor Arcanumskolan

Katherine Jersler, Rektor YSPO`TSKOLAN  Fysisk/Mental Reflexologi

Kaisa Frank, Föreningen Nordic Nutrition Council

Bengt-Åke Gärdlund, vd Örtagubben AB

Päivi Barsk & Carita Bramstedt, Homeopatiakuten

Michael Zazzio, Oberoende forskare, Ordförande Föreningen SARA/2000-talets Vetenskap
National Health Federation Sweden    Kontakta namninsamlingens skapare