Rädda Hammarö kulturskola - innan musiken tystnarRÄDDA HAMMARÖ KULTURSKOLA

innan musiken tystnar


Kulturskolan har en otroligt viktig roll i Hammarö kommun. Trots det går förslaget för budgeten 2017 mot orimliga nedskärningar i den kulturella sektorn som sätter hela kulturskolans verksamhet på spel. Kulturskolan är en plats där barn och ungdomar möts och får en chans att lära känna varandra. En plats där elever får en chans att växa på insidan. En plats där glädje och gemenskap står som en grund för verksamheten. Att kulturen är ett verktyg för barn och ungdomars välmående, hälsa, sociala utveckling samt att den förbättrar koncentration och inlärningsförmåga i skolundervisningen är något som politikerna idag inte vill se.

Men vi hoppas att DU ser. Att DU ser vad som håller på att hända med våra barn och ungdomars framtid. Att sänka kulturenhetens budget är ett medvetet val att försämra ungas utbildning och kulturella engagemang. Våra ungdomar är framtiden. Vilken framtid vill DU ha?

Bakom denna petition står Elevråd K, Hammarö kulturskolas elevråd, som består av ungdomar som representerar olika delar av kulturskolans verksamhet. Elevråd K är en självständig grupp som arbetar vid sidan av kulturskolans lärare för att främja elevernas intressen och att göra elevernas röster på kulturskolan hörda. Syftet med denna petition är att tydliggöra kulturskolans betydelse i kommunen och redogöra över konsekvenserna av en nedskärning inom kulturenheten. Vi för elevernas talan!

Budgetförslag inför 2017
Det är ett faktum att Hammarö kommun under kommande år kommer behöva spara in pengar genom olika nedskärningar i kommunen. Den totala budgetneddragningen för 2017 förväntas vara 30 miljoner kronor. Av dessa 30 miljoner kommer bildningsförvaltningen, som består av skolan och kulturenheten, behöva spara in 18 miljoner kronor vilket är nästan två tredjedelar av den totala budgetnedskärningen.  Kulturenhetens budget är idag 1,35% av bildningsförvaltningens budget. Trots det ska kulturenheten stå för 11% av bildningsförvaltningens totala sparande vilket är en orimlig fördelning.

Konsekvenser för kulturskolan
Det är lätt att se siffror utan att riktigt förstå dess betydelse. I detta fall får kulturskolan ta en otrolig smäll utan att egentligen vara anledningen till varför kommunen behöver spara pengar från första början. Priset våra barn och ungdomar får betala är mycket högt och konsekvenserna är följande:
En tredjedel av kulturskolans tjänster kommer försvinna.
• Saknad av kompetens leder till att kulturskolan inte längre kan upprätthålla den variation på instrument som kulturskolan idag erbjuder.
• Undervisningen inom trumpet, tuba, trombon, valthorn, blockflöjt, slagverk, saxofon och klarinett kommer inte kunna erbjudas.
En fjärdedel av kulturskolans elever berörs direkt av att de inte längre kan gå kvar i sitt instrument.
• De elever vars instrument fortfarande finns kvar berörs indirekt av begränsad ensemble- och orkesterundervisning.
• Musikkåren, en 120 år gammal blåsorkester, kommer så småningom att läggas ner då det inte längre kommer att finnas underlag att fylla på orkestern med blåselever.
Detta är endast ett urval av de konsekvenser som budgetförslaget faktiskt skapar. Sammanfattningsvis är det tydligt att problem uppstår från ett samhällsperspektiv ner på individnivå.

Varför kulturskolan är viktig i kommunen
Bevarandet av kulturskolan så som den ser ut idag handlar inte bara om att kunna erbjuda eleverna en variation av instrument, det handlar om mycket mer än så! Kulturskolan har en väldigt viktig roll i kommunen ur ett socialt perspektiv då det är en plats som välkomnar och förenar alla typer av människor oavsett bakgrund, ålder, kön, religion m.m. Kulturskolan är en är en trygg plats för barn och ungdomar att växa på i flera olika plan, både mentalt, socialt och fysiskt. Varje dag sprider kulturskolan glädje och gemenskap genom att arbeta med eleven i fokus med nya vänner, nya erfarenheter och ökat självförtroende som resultat. Kulturen är betydande för barn och ungdomars välmående och hälsa. Positiva effekter som minskad stress och ökad koncentrationsförmåga är bara en del av vad musiken hjälper till att bidra med. Dessutom har det blivit allt tydligare inom forskningen att musicerande har positiva effekter på hjärnans utveckling. Det finns forskning som visar att barn och ungdomar som håller på med musik förbättrar förbindelsen mellan de två hjärnhalvorna och att musicerande påverkar hjärnans inlärningsförmåga.  Detta har inte bara betydelse vid inlärning av det rent musikaliska, utan detta påverkar även förmågan till annat lärande, bland annat inom språkinlärning som är en viktig del inom skolundervisningen. Dessutom kan man dra paralleller mellan elever som håller på med musik och allmänintelligens och problemlösning (se källa). Att Hammarös skolor nästan varje år placerar sig högt i undersökningar om kvalité och resultat har mycket att tacka kulturskolan för och svårare att upprätthålla utan en aktiv kulturskola. Genom en växande kulturskola ger vi kommunen bättre förutsättningar att motverka stress och psykisk ohälsa i tidiga åldrar samtidigt som vi ger kommunens elever bättre förutsättningar att nå goda studieresultat i skolan.

Vilken framtid vill DU ha?
Så varför spara in så mycket pengar i en verksamhet som har så mycket positivt att bidra med till vår kommun? Ett kulturellt intresse och en aktiv kulturskola kommer att göra Hammarö till en attraktiv kommun att flytta till och berika våra ungdomar. Är vi beredda att ge upp allt detta? I 70 år har Hammarö kulturskola undervisat i teater, musik och sång och flertalet av de bosatta på Hammarö är själva engagerade i kulturskolan eller känner någon som är det. Så många hjärtan som fyllts med musik och kultur och fått förmånen att ta med sig det vidare i livet, både för utövare och åhörare. Detta är en förmån som snart inte kommunen kommer ha möjligheten att erbjuda den yngre generationen. Och det är just den yngre generationen som berörs mest av det här beslutet, trots att få unga har varit med och fattat det. Våra ungdomar är de som inte längre kommer kunna välja instrument. Våra ungdomar är de som inte längre kommer kunna följa sina hjärtan. Våra ungdomar är framtiden. Vilken framtid väljer du?

Gör DIN röst hörd! Hjälp oss att rädda Hammarö kulturskola innan musiken tystnar för gott!ELEVRÅD K.
Källhänvisning:
How playing an instrument benifits your brain, A. Collins. www.youtube.com/watch?v=R0JKCYZ8hng. 2016-05-24
Musik och flow på Karolinska insitutet, Kulturrådet. www.kulturradet.se/verksamhet/Kultur-och-halsa/Forskning/Hjarnforskning/. 2016-05-24