Rädda Ryskan

Vi vill inte att fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet röstar igenom förslaget att ställa in undervisningen i ryska! Eftersom studentperspektivet uteblivit under fakultetens granskning av ämnen framför vi här vår åsikt så att ni kan ta del av den.
Det ryska språket är världens åttonde största språk och talas som modersmål av 145 miljoner människor och som andra språk av 110 miljoner. Det är ett av de sex officiella FN-språken. Ryssland har en stor roll i Europeisk historia och har en rik kultur som är en del av det gemensamma världskulturarvet. Ryssland är Sveriges största grannland kring Östersjön och kontakter mellan Sverige och Ryssland är viktiga både inom politiken och i näringslivet.

Att studera ryska är alltså sannerligen relevant och vi är många som tack vare studier i ryska vid Göteborgs universitet blivit berikade med värdefull kunskap. Våra studier har förutom kunskap i det ryska språket låtit oss möta den ryska kulturen och gett oss gedigna språkvetenskapliga kunskaper. Studierna i ryska har berikat våra liv och gett oss kunskaper vi haft användning för i arbetslivet. Ryskan vid Göteborgs universitet har dessutom fungerat som en samlingsplats kring språket och kulturen samt bidragit till möten mellan människor inom Göteborgs ryska diaspora. (Lägg där till att ryska idag är det enda slaviska språk, förutom fornkyrkoslaviskan, som undervisas vid Göteborgs universitet.)
Att ställa in undervisningen i ryska skulle innebära att Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet förlorar ett viktigt och relevant ämne, en välutvecklad studiemiljö samt går miste om de höga kompetenser i ryska som idag finns vid fakulteten.

Vi som studerar eller har studerat ryska vid Humanistiska fakulteten tycker det vore ett enormt slöseri att inte ta tillvara på dessa kompetenser, den etablerade miljön och all den kunskap som idag finns tillgänglig vid Göteborgs universitet. Vi tycker att vår utbildning håller hög kvalitet och har varit av stort värde för oss. Vi ser inga skäl till att lägga ner ryskan (förutom möjligtvis ekonomiska, och i så fall vill vi ifrågasätta varför fakulteten skulle låta ett så pass relevant ämne och en så pass stark och utvecklad miljö gå till spillo istället för att utveckla det som finns och på så sätt finna sätt att lösa ekonomin).

Vi är som sagt många som blivit berikade av den undervisning i ryska som ägt rum vid Humanistiska fakulteten och vi tänker på alla framtida studenter och vad de skulle gå miste om ifall undervisningen i ryska ställdes in.
Med denna namninsamling vill vi visa att vi ställer oss ytterst negativa till att ställa in undervisningen av ryska vid Göteborgs universitet och att vi önskar att fakulteten tog till vara på de resurser som finns och satsade på ämnet ryska och dess möjligheter till utveckling.

Peter Steen, ordförande studentgruppen ryska och Maja Filipsson, viceordförande studentgruppen ryska    Kontakta namninsamlingens skapare