Rädda Göteborg - Stoppa Västlänken!

Toppbild_VSF_sida_21_nov_18_21.jpg

Rädda Göteborg - Stoppa Västlänken!
Motståndet mot pendeltågstunneln Västlänken växer för varje år trots de omfattande skattefinansierade reklamkampanjerna. Ingen ansvarig politiker kan motivera Västlänken, men driver ändå igenom bygget. En tydlig majoritet av göteborgarna röstade nej till finansieringen av tunneln 2014 och enligt opinionsundersökningar är en majoritet negativa till projektet.  

Västlänken har hittills klarat sig igenom de juridiska processerna, trots att den inte klarar miljökraven och saknar all nytta. Enligt svensk lag får ett projekt som fått regeringens tillåtlighet automatiskt grönt ljus i de efterföljande juridiska processerna.

Idag vet vi att regeringen gav tillåtlighet baserat på ett felaktigt och 8 år gammalt beslutsunderlag. 

UNDERLAGEN VISAR VIDARE
Efter genomgång av samtliga relaterade dokument är det också bevisat att:

- Västlänken via Haga-Korsvägen var det sämsta av fyra utredningsalternativ, både i bygg- och driftskede. Beslutet var rent politiskt och inte Banverkets val.

- Behovet av kapacitetstillskott är fabricerat; säckstationen har redan mer än tillräcklig kapacitet och kan enkelt byggas ut. Tåg som ofta trafikerar Göteborg C har mycket hög punktlighet.

- Stationen i Haga ger endast marginell nytta men det är denna som skapar merparten av alla störningar och ingrepp i byggskedet.

- Effekter på biltrafik, regionförstoring och arbetsmarknad är i princip omätbar.

- Västlänken ger längre restider och kraftigt ökad störningsrisk.

- Västlänken är endast dimensionerad för dagens trafikmängd och motverkar därför sitt eget syfte; ökad turtäthet.

- Västlänken har ett gammaldags räddningskoncept som bygger på självutrymning. Resande som inte klarar att utrymma för egen maskin har därmed kraftigt nedsatt chans att överleva. Järnvägstunnel och stationer projekteras under antagande att det inte föreligger någon hotbild avseende sabotage eller terrorhändelse.

- Bygget av Västlänken beräknas pågå under 10-11 år och kan tidigast tas i drift 2028-2029. I byggskedet ger Västlänken en förödande inverkan på Göteborg. Cirka sju kilometer går i lera eller ovan jord, varför trafikstörningar och utsläpp blir mycket omfattande. 1 243 000 lastbilar krävs för transporterna och luftkvalitetsnormen överskrids i stora delar av Göteborg. 1 500 träd får fällas eller flyttas.

Ett flertal byggnader rivs inkl. delar av Liseberg och delar av Nils Ericson-terminalen varför busstrafiken flyttas till Åkareplatsen. Västlänken blir aldrig klimatneutral.

Trafikverket klarar inte att bygga tunneln helt tät, varför stora grundvattenavsänkningar är att vänta med påföljande sättningsskador på äldre centrala fastigheter. Vidare går Västlänken genom de allra känsligaste delarna av Göteborg, vad gäller gammal grundläggning, fornlämningar, gamla ledningar, kanaler mm.

Läs mer, se källor och läs utredningar här: www.folkinitiativet.se och www.stoppavastlanken.nu


MÅL MED KAMAPANJEN
- Stopp för projekt Västlänk i nuvarande utformning.
- Opartisk utredning tar fram nytt alternativ.  

SKRIV UNDER OCH DELA VIDARE

Visa att du också protesterar mot Västlänken, dess härjningar (utan nytta) och mot hur beslutet fattats genom att skriva under denna namninsamling. Glöm inte att bekräfta din namnunderskrift som skickas till din mejl. När vi nått 50.000 underskrifter mailar vi resultatet till politiker i Göteborg och Västra Götaland samt ansvariga politiker i riksdag och regering. Nu är det dags att de som bestämmer tar sitt ansvar och sätter sig in i detta projekt på samma sätt som oss andra.

För Göteborgs framtid genom samarbete och medborgardialog

Caroline Thelning
Ordförande Västsvenska Folkinitiativet


Västsvenska Folkinitiativet är en ideell och partipolitiskt obunden förening. Vi samarbetar med Facebookgruppen ”Stoppa Västlänken Nu”, som är den största motståndsgruppen. Bli gärna medlem där, så får du veta mer! 

Namninsamlingen skapades 2015 och återuppväcks 21 november 2018.


Caroline Thelning Västsvenska Folkinitiativet    Kontakta namninsamlingens skapare