Rädda fjordlandskapet - Stoppa vindparken på Skottfjället

Det finns bara ett sammanhängande fjordlandskap i Sverige. Många menar att det är en av de vackraste platserna i världen. Detta vilda och spektakulära landskap har varit bebott i 9000 år. Trots det ger stora delar av fjordlandskapet fortfarande en känsla av att vara orört och det besitter stora kultur- och naturvärden. Möjligheten till friluftsliv är stor, med en variation som är svår att hitta någon annanstans i Sverige, med allt från klättring, havskajak och dykning till vandring, fiske och svamp- och bärplockning. Bygger vi sönder det har vi förlorat en på många sätt unik plats i Sverige. Det blir en stor förlust för oss här och nu samt för framtida generationer. 

Sotenäs_110916-1068_kopia_3.jpgÅbyfjorden-Bärfendal

Företaget Arise ansöker just nu om tillstånd att få bygga 8 st 220 meter höga vindkraftverk på Skottfjället. De verk som hamnar högst kommer att byggas uppe på en höjd som ligger 140 meter över havet. Det blir en totalhöjd på 360 meter över havet. Om det inte finns några hinder i vägen och luften är klar så kommer verken kunna synas på drygt 7 mils avstånd under dagtid. På natten kommer verken ge ifrån sig hinderljus i form av intensiva vita blixtar. Dessa kommer bli synliga på upp till 6,5 mils avstånd.

Fjordlandskapet_med_vyer._1.jpgSkottfjället är den högsta platån i området och är en samlingspunkt för alla fjordar och fjorddalar i området. Nedan listas fjordarna och fjorddalarna som löper ut från Skottfjället:

• Färlevfjorden (innersta delen av Gullmarn) 

• Brodalen-Brofjorden

• Bärfendal-Åbyfjorden

• Tosteröds vatten-Bottnadalen-Bottnafjorden

Skottefjället_201123-1931_kopia.jpgFotomontage nr 7: Åbyfjorden Bild tagen från Rödsberge. Lägg märke till lastbilen, den ger perspektiv på hur stora verken bilr.

Dessa fjorddalar och fjordar är raka, långa och ligger vid havsnivå. Denna topografi gör att vindparken kommer bli ett dominerande inslag i stora delar av fjordlandskapet. Södra delen av Skottfjället, och områden i direkt anslutning till Skottfjället, är skyddade av 12 separata riksintressen. Här beskrivs landskapsbilden som unik och att området besitter höga kultur-, natur- och rekreationsvärden.2._Bärfendal_.jpgFotomontage nr 2: Bärfendal med Kyrkan i mitten2._Bärfendal_Kyrka_.jpgFotomontage nr 2 inzoomad: Bärfendals Kyrka. Enligt fotograf Per Pixel som har gjort fotomontagen är denna vy mest rättvis för hur verken kommer att upplevas i verkligheten.

Skottfjället har en värdefull natur- och kulturmiljö. Den består av bevarade kulturlämningar som boplatser från äldsta stenåldern till torpmiljöer efter torparnas aktiviteter under 1800-talet då närmare 200 torp och backstugor uppfördes på Skottfjället. Naturen runt dessa torpmiljöer är av stor betydelse för det kulturhistoriska värdet. Fruktträd, bärbuskar och andra kulturväxter samt hag- och ängsmarker finns idag kvar i området. Kommungränsen för Munkedal och Lysekil går tvärs igenom Skottfjället. Lysekils kommun har i sitt kulturmiljöprogram utpekat sin del av Skottfjället som en kulturhistorisk värdefull miljö och som ett när-rekreationsområde. Detta är en stor anledning till att Lysekil har sagt nej till vindkraft på sin sida av Skottfjället. Bohusläns Museum anser att även Skottfjällets norra del borde bli ett kulturområde, men har blivit hindrade att genomföra detta då området är utpekat som vindbruksområde i Munkedals kommun.1._Dingle_2.jpgFotomontage nr 1: Dingle

Åbyfjorden-Bärfendalen är Sveriges största kombination av fjord intill fjorddal och saknar motstycket i vårt avlånga land. Åbyfjorden som är ett natura-2000 område, är den minst exploaterad fjorden i området och en av de vackraste och mest spektakulära fjordarna i Sverige. Bärfendalen är Sveriges största fjorddal och unik i sin utforming med odlingsmark mitt i dalen och kantad av höga klippväggar med gamla gårdar och bebyggelse utmed dalsidorna. Bärfendals kyrka som är belägen mitt dalen är en av Sveriges äldsta fortfarande aktiva kyrkor. Landskapsbilden och kyrkan tillsammans med alla fornlämningar och hällristningar som finns i dalen gör Bärfendalen unik i Sverige. Åbyfjorden-Bärfendalen är den delen av fjordlandskapet som kommer att bli hårdast drabbat av en vindpark på Skottfjället. Bärfendal_med_Skottfjället_på_vänstersida_och_Åbyfjorden_i_bakgrunden_100526-0103.jpgBärfendalen-Åbyfjorden. Skottfjället där Aris vill bygga vindparken syns till vänster i bilden.

Fjordlandskapet med sina kala karga toppar är fjällikt till sin karaktär. Detta förstärker känslan av att komma upp på en fjälltopp när man bestiger ett berg i området, då man oftast får njuta av en 360 graders vy från toppen. Vindparken på Skottfjället kommer bli synlig från samtliga toppar i området. Västsvenska turistrådet anger att ca 60% av de turister som besöker fjordlandskapet gör det för att vandra. Det betyder att friluftslivet för mer än hälften av alla som besöker fjordlandskapet kan blir drabbat av en vindpark på Skottfjället 2._Bärfendal_1.jpgFotomontag nr 3: Utsikt från Bottnaberget

Att Sverige och världen behöver ställa om till fossilfritt samhälle är vi nog alla överens om. När det gäller vindkraft så är det i grunden något positivt. Frågan är bara vad det får kosta i anspråk av stora natur- och kulturmiljövärden och var den är lämpligast att bygga ut. Vindparken på Skottfjället blir sannolikt Sveriges dyraste vindpark i form av förlorade natur-, kultur- och rekreationsvärden. Därför vill vi att planerna för denna etablering avbryts omgående.5._Bärfendal_.jpgFotomontage nr 5: Bärfendalen. Bohusläns Klätterklubbs stuga ligger nere i vänstra hörnet. 

Den 17 maj beslutade kommunstyrelsen i Munkedal att godkänna ansökan för vindparken. Miljöpartiet och Naturskyddsföreningen som i allmänhet är för en stor utbyggnad av vindkraft i Sverige är på lokal nivå emot vindparken på Skottfjället på grund av den höga kostnaden av förlorade kultur-, natur- och rekreationsvärden. Moderaterna, Liberalerna och Centern som generellt är mer restriktiva till landbaserad vindkraft har på lokal nivå valt att rösta ja till denna vindpark. Efter djuplodande intervjuer med representanter från de partier i kommunen som röstat ja till vindparken så har det kommit fram att det finns stora kunskapsluckor bland de beslutsfattande politikerna gällande de stora kultur-, natur- och rekreationsvärden som kommer att förstöras i och med uppförandet av vindparken.6._Nordens_Ark_-_Åbyfjorden_1.jpgFotomontage nr 6: Åbyfjorden Nordens Ark

Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, lokala miljörörelser och de lokala stadsarkitekterna har i 50 år arbetat för att bevara fjordlandskapet och dess unika värden. Bland annat genom att skapa riksintressen, naturreservat och natura-2000 områden. Juridiskt sett är tyvärr de skydden ganska svaga. Därför är det viktigt för beslutsfattare att få höra vad folket tycker i frågan. Vi vill verka för att medvetandegöra de unika värden som det svenska fjordlandskapet besitter och belysa de krafter som vill exploatera sönder denna fantastiska plats.

Om det finns stor uppslutning mot vindparken på Skottfjället kan vi påverka utvecklingen så att fjordlandskapet får finnas kvar även för framtida generationer.

Tack för ert stöd!

Bärfendals Vänner

Sotenäs Naturskyddsföreningen 

Lysekil-Munkeal Naturskyddsföreningen

 


Bärfendals Vänner    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Bärfendals Vänner lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...