Rädda Asylenparken!

Många har blivit illa berörda av planerna på att exploatera Asylenparken i Vadstena till förmån för nya bostäder, då det finns andra alternativa ställen att bygga på där natur- och kulturvärden inte blir lika störda. Om Du vill hjälpa oss att bevara parken, tveka inte - vi behöver Ditt stöd för att kunna påverka.

Det här är en ny namninsamling, så även om du tidigare har skrivit på någon av listorna som varit utplacerade i Vadstena centrum - skriv på igen här på nätet. Då listor har förskingrats på stan gör vi nu en ny nätbaserad namninsamling. Man behöver inte vara bosatt i Vadstena för att stödja den här saken. Liknande processer pågår över hela landet, och vi måste hjälpas åt både nationellt och globalt för att bevara den natur som finns kvar. Tack för Ditt engagemang - Du behövs!

Läs mer om detta på vår hemsida: www.asylenparken.se

 

Vi säger nej till exploateringsprojektet – och kräver att Asylenparken lämnas orörd.


  • Vi ser inte ett behov av förtätning av bostadsbebyggelse i centrum överhuvudtaget, då detta skulle vara totalt förödande för det som gör Vadstena attraktivt och unikt. Vadstena är så litet att även om man bygger en bit från centrum blir det närhet till allt. Det finns ett flertal alternativa platser att bygga på, där inte natur- och kulturvärden blir lika störda.
  • Vi anser att behovet och nyttan av parkmark och närrekreation är väldigt stor, då det råder allvarlig brist på ekologisk balans och naturmiljöer i Vadstena kommun (Naturvårdsprogram för Vadstena kommun 2002, Callunas inventering).
  • Vi anser att riksintresset för kulturmiljön i Vadstena är värdefullt. Parkernas växtlighet utgör en viktig del av kulturmiljön. Kulturarvet har stor betydelse både för turister och kommuninvånare. Därför måste Asylenparken bevaras, då den utgör en del av Slottsparken som anlades på 1500-talet.
  • Vi kräver att Vadstenas befolkning ska få mer lättillgänglig information om konsekvenserna av ett sådant exploateringsprojekt, då det hittills har varit övervägande förskönande marknadsföring kring projektet. Det finns ingen anledning att pröva intressena mot varandra överhuvudtaget, då det endast är en liten minoritet som gynnas av detta projekt, och då det allvarligt kommer att skada Vadstenas profil och särart som kulturhistorisk stad.
  • Vi måste starkt värna om den natur som finns i staden, eftersom över 80% av Vadstena kommun består av åkermark. I Vadstena råder alltså ett omvänt förhållande – naturen finns i staden. Åkermark är en kraftigt störd och biologiskt fattig miljö (Callunas inventering, 2002:44). Vi ifrågasätter varför det inte finnns någon övergripande miljökonsekvensbeskrivning att ta del av nu när projektet har drivits så här långt.