Rädda Åmåls Kulturliv! Rädda Kulturskolan Åmål!

Logga_Kulturskolan_Amal_svtext_vbkg_staende3.jpg 

Det nya politiska styret i Åmål planerar stora nedskärningar på kulturskolan och vill återinföra avgifterna. Det gör oss lärare väldigt bedrövade. Att börja ta betalt för verksamheten som i fem år varit gratis kommer att skapa klasskillnader och bryta ner allt som vi under lång tid stadigt byggt upp. Vill vi ha ett Åmål där kulturskolan bara är för de rikaste och i slutändan kanske inte finns kvar alls?

Avgifterna slopades för att alla barn, oavsett socioekonomisk bakgrund, skulle kunna delta. Vi såg snabbt en stor tillströmning av elever, många av dem barn som kommit under flyktingkrisen. Genom musicerandet har de kunnat hitta en meningsfull sysselsättning och en väg in i samhället. De hade aldrig fått den chansen om avgifterna funnits kvar. 

För att minska utanförskapet har vi startat flera integrerande och språkutvecklande aktiviteter i samarbete med familjecentralen och biblioteket: musiklek för småbarn och deras föräldrar, sång- och bokklubbar både för nyanlända barn och mammor samt riktade insatser i ett av kommunens utsatta bostadsområden. Det har gett goda resultat, men hade inte kunnat genomföras med deltagaravgifter. 

Sedan 2019 har vi tack vare statliga utvecklingsbidrag kunnat starta kurser i fler ämnen och därmed blivit en kulturskola. Genom de nya kurserna har vi nått fler och fångat upp nya målgrupper. Vi har kunnat göra fina samarbeten över ämnesgränserna, t ex elevutställningar i Konsthallen och en välgörenhetskonsert för Ukraina. Vår förhoppning var att få kommunala medel till dessa kurser för att säkerställa kulturskolans existens i framtiden, men möts nu istället av besked om nedskärningar. 

Varför är då kulturskolan så viktig? Jo, för att vi får unga människor att växa, utveckla sin kreativitet och hitta uttrycksformer som passar dem. De blir goda samhällsmedborgare genom de kunskaper och färdigheter de får hos oss. Vissa av dem kommer att satsa på estetiska yrken i framtiden vilket gör att landets kulturliv kan leva vidare. Vi och våra elever bidrar också i stor utsträckning till Åmåls kulturliv. Vad vore påskparaden, valborgsfirandet, nationaldagen och ljusfesten utan musik och dans? 

För en familj med flera barn i kulturskolan skulle det bli väldigt kännbart med avgifter i dessa tider när allt redan har blivit dyrare. De höga bränslekostnaderna bidrar ytterligare till att barn utanför tätorten får svårare att komma till oss. Låt oss gissa att vi efter återinförandet av avgifter endast får behålla våra elever från de mest välbärgade familjerna och att resten slutar av ekonomiska skäl. Konsekvensen blir att vi får svårare att rekrytera nya elever, lärare måste sägas upp, ensembleverksamheten raseras och kulturskolan monteras sakta men säkert ned. Med minskade resurser är det inte möjligt att bedriva ensembler där barnen träffas och spelar tillsammans. Varje lärare har sin specialistkompetens och behövs för att hålla ihop helheten. Vi kan likna det vid ett korthus där hela huset rasar om ett kort dras undan. 

Den nationella trenden sedan den statliga kulturskoleutredningen gjordes 2016 är att allt fler kommuner sänker sina kulturskoleavgifter eller tar bort dem helt. Barnkonventionen, som numera är lag, säger i paragraf 31 ”Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.” Att Åmål som varit en föregångare i detta avseende nu ska gå emot trenden och återinföra avgifterna är ett steg i fel riktning.

Att avgiftsbelägga kulturskolan med hopp om ekonomisk vinning tar bort Åmåls möjligheter att behandla kommunens barn rättvist. Det tar också bort möjligheten att ha en kulturskola med bredd, spets och kvalitet. Det kan i sin tur leda till att barnfamiljer väljer bort Åmål som bostadsort. Det finns inga vinnare i en sådan ekvation och det rimmar dåligt med kommunens nya slogan ”ett gott liv - idag och imorgon”.

Tänk om, tänk på våra barn! De är vår framtid!

Står du på vår sida? Skriv under och visa hur mycket en Kulturskola betyder!

Tack!
Kulturskolan Åmåls lärare


Kulturskolan Åmål    Kontakta namninsamlingens skapare