Överklagan beslut om skolskjuts Vegby, Ulricehamns kommun

År 2022 ansökte vi om skolskjuts för våra barn, 6 år och 9 år. Vegby skola ligger ca 5 kilometer hemifrån. Någon vecka innan skolstart HT –22 fick vi besked om att barnen skall hämtas och lämnas 1 km ifrån vårat hus. Vi bor precis bredvid den aktuella vägen och ifrågasatte beslutet vid flera tillfällen hos ansvariga på Ulricehamns kommun. Därefter gjordes en trafiksäkerhetsbedömning och vägen ansågs som acceptabelt trafiksäker utifrån tre nivåer; ej trafiksäker, acceptabel och god trafiksäkerhet. 

Den aktuella vägen 1690 är en landsväg med hastighetsbegränsning på 70 km/h. Det är en förbifartsväg och det är inte enbart lokala ortsbor som kör, utan en hel del som pendlar samt yrkesfordon. Vägen går mellan Länghem och Vegby och vi bor ut med vägen strax utanför Finnekumla. 

  • Blandad trafik med personbilar, där flera kör mycket fort och inte saktar in för fotgängare. Det kör även lastbilar, timmerlastbilar, stora jordbruksmaskiner med släp. När det är säsong körs det mycket frekvent med jordbruksmaskinerna, men även vintertid periodvis. 
  • Dålig sikt, framför allt en sträcka där det dels är en svacka samt en kurva i kombination. Där kör ofta fordon med hög fart. 
  • Ingen väggren, vilket gör det svårt att hålla sig på ett säkert avstånd från fordon. 
  • På vintern när det ligger snö kommer vägen att bli ännu smalare vilket gör att avståndet till fordon krymper. 
  • Det är ingen vägbelysning.  
  • Vi upplever att trafiktätheten är som högst morgon och eftermiddag, det vill säga när våra barn skall ut på vägen till och från skola. 

Vårat hus ligger precis intill den aktuella vägen och vi har god kännedom om vilka typ av fordon som kör där. Vi upplever att beslutet om trafiksäkerhetsnivå är taget på felaktiga grunder. Det är inte en lämplig väg för barn att promenera på för att kunna ta sig till och från skolan. Att ha en säker väg till skolan är en lagstadgad rättighet och i och med detta beslut, har man inte sett till alla aspekter.

Vi upplever att argumentationen har varit att det är en låg trafiktäthet. Det stämmer att det är låg trafiktäthet i snitt, men det säger ingenting om vilka fordon/fordonsekipage som kör där, ej heller under mellan vilka tidpunkter på dygnet trafiken är som tätast. Därmed kan man inte heller förutse när ett potentiellt livsfarligt möte kan inträffa. Det är en risk vi inte vill utsätta varken våra, eller andras barn för. 

Som svar från Ulricehamns kommun har vi fått att det är vi vårdnadshavare som har ansvaret att förbereda våra barn att kunna gå på den aktuella vägen på ett säkert sätt och vid behov följa dom. Vår äldste son som blir 10 år i år kommer förmodligen inte vara på fritids så mycket längre till och behöver då kunna ta sig hem från skolan själv när vi vårdnadshavare är på våra arbeten. Oavsett hur väl vi förbereder våra barn och utrustar dom med pannlampor och reflexer kan vi inte förhindra att en bil i hög hastighet får sladd på gruset eller en lastbil får sladd på en isig vägbana. Eller att en morgontrött pendlare råkar titta i sin telefon några sekunder för länge och inte uppmärksammar barn på vägen där det normalt sett inte går några barn. 

Vi är förtvivlade över detta beslut. Våra barn har absolut inga problem att promenera 1 km till och från skolskjuts. Vi uppmuntrar all fysisk aktivitet de kan få, men det skall då göras på en trafiksäker väg, vilket så inte är fallet i detta ärende. Det är upprörande att Ulricehamns kommun inte lyssnar på oss som faktiskt bor granne med vägen och har god kännedom om vilka fordon som kör här dagligdags. Om skolskjutsen kör hela vägen hem till oss för en trygg och säker upphämtning/avlämning tar det 1 minut extra enkel väg. Hur kan man ens tänka tanken att den minuten är så viktig att spara genom att äventyra barns säkerhet?  

Vi överklagade till Förvaltningsrätten där vi fick avslag och nu har vi gått vidare och överklagat till Kammarrätten. Vi vill med denna namninsamling styrka det vi hela tiden påpekat om vägen. Alla kommentarer eller egna erfarenheter om den aktuella vägen är av intresse. Namninsamlingen kommer sedan att skickas till Domstolen digitalt som en komplettering till vår överklagan.  

 

Regler för skolskjuts i skollagen

I skollagens tionde kapitel, grundskolan, behandlar paragraf 29 och 32 villkoren för skolskjutsning.

Skollagen finns i sin helhet på Notisums webbplats. Skollag (2010:800) (Notisums webbplats) 

Följande är ett utdrag av lagtexten: 

29 § Varje kommun är skyldig att vid utformningen av sin grundskola beakta vad som är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt för eleverna. 

32 § Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.  

 

Utdrag från NTF: 

Många barn åker skolskjuts till skolan vilket är miljövänligt och trafiksäkert om vägen till och från hållplatsen är säker. Barnen har rätt till kompetenta förare, säkra fordon med egen sittplats med bälten till alla, säkra hållplatser och säkra vägar till och från skolskjutsen.

Barnens begränsningar i trafiken:

Många av barnens funktioner är inte färdigutvecklade förrän i tonåren. Barnens begränsningar gäller bland annat sådant som att identifiera varifrån ljud kommer, bedöma avstånd och hastighet på fordon, använda sitt perifera seende, skilja på höger och vänster, göra flera saker samtidigt, och bedöma risker. Barn är också korta till växten och ser därför saker i sin omgivning sämre och syns sämre för andra trafikanter. Vuxna, både föräldrar och lärare, måste vara medvetna om barnens begränsningar, vilket innebär att trafikundervisning inte får leda till att barnets förmåga att hantera trafik överskattas. Barn kan lära sig mycket om trafik och trafiksäkerhet, men man kan inte kräva eller lita på att dessa kunskaper kommer till riktig användning. Barn är impulsiva, har svårt att bedöma risker och att förstå konsekvenser av sitt handlande. De har varken den erfarenhet eller den förståelse som behövs för att klara sig själva i trafiken. 

När kan barn vistas i trafiken på egen hand? 

Trafikmiljön ser olika ut och barn är olika, det är därför svårt att ange en ålder då de flesta barn klarar att vistas i trafiken på egen hand. En grov tumregel kan vara att barn kan gå till skolan i måttligt trafikerade miljöer vid 9–10 års ålder och cykla i trafiken vid 11–12 års ålder. Men det finns förstås trafikmiljöer där inga barn borde vistas på egen hand, samtidigt som yngre barn kan cykla till skolan om det finns säkra, trygga och sammanhängande cykelbanor med säkra korsningar och passager. Ytterligare en faktor är barns vana vid att vara i trafiken. Att klara av att cykla på egen hand kommer inte av sig själv utan förutsätter träning och erfarenhet. 

https://ntf.se/ntf-anser/barn-som-trafikanter/ 

  


Charlotte Johansson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Charlotte Johansson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...