Öppet brev till Stengärdans rektor samt för- och grundskolechef

Dagsläget på våra barns förskola, Stengärdan, är allvarligt och vi föräldrar är djupt oroliga för att ni som bär det yttersta ansvaret inte förstår hur ohållbar situationen är.
Inledningsvis vill vi förtydliga att information ang höstens situation på Stengärdan helt uteblivit. Och för att inte skapa oro och förvirring kräver vi tydlighet och öppenhet från rektor angående alla viktiga frågor som berör våra barns vardag så som personaltäthet, byggnationen av den nya Stengärdan, hantering av vikarier mm
Under de senaste åren har vi sett hur personaltätheten minskat och barngrupperna blivit större. Vi menar att det inte går längre!
Vi kan inte hantera större barngrupper, pedagogerna kan inte bli mer effektiva än vad de redan är och framförallt kan vi inte längre se på när de minskade resurserna påverkar våra barn så pass negativt som det i dagsläget faktiskt gör.
Som förälder har vi ett ansvar gentemot våra egna men även allas våra barn. Idag är vi som föräldrar mycket oroliga för den påverkan som detta ger våra barn och personal i den dagliga verksamheten.
Förslaget med 4,75 personal på två grupper uppe med totalt 29 barn och 4,75 personal på nedervåningen med totalt 25 barn ger barnen en försämrad miljö och kvaliteten i vår förskola. Den kommande höstterminen kommer att bli lika ansträngd som den har varit under vårterminen 2020 under Covid-19 och det skrämmer oss.
Vi befarar också att det som skett vid ett antal tillfällen under Coronapandemin när personalen varit underbemannade och behövt ringa föräldrar för att be dem, om möjligt, hålla sina barn hemma kan komma att upprepas. 15 timmars barn ska alltid känna sig lika välkomna till förskolan som en heltidare; särskilt med tanke på att de har färre timmar och på så vis har stort behov av de få timmar dem har.
Vår oro handlar också om pedagogerna verkligen kommer att ha förutsättningar att faktiskt möta våra barn som individer och kunna stötta deras personliga utveckling. Vi ser en sårbarhet med den bemanning som är just nu på förskolan. Att det kan vara svårt att gå ifrån stora grupper samt finnas som stöd och trygg famn för våra barn.

Enligt skolverket ligger snittet för barngrupper i förskolan för 2019 på 15,0 barn. Skolverkets riktmärke för barn 1-3 år är grupper om 6-12 barn, och för barn 4-5 år är riktmärket 9-15 barn per avdelning.
På vår förskola slås dessutom stora delar av våra barngrupper ihop under dagen detta för att klara ”förvaringen” av våra barn. Vid sammanslagningarna stiger också antalet barn långt över dessa 15 som riktmärket säger. Hur försvarar och resonerar ni kring detta?
Vi vet också av erfarenhet att fler barn tillkommer in mot slutet av året. Grupperna är alltid mindre under hösten än under våren. Vi är mycket angelägna om att veta hur personaltätheten ska/kommer att se ut på Stengärdan närmare jul och vårtermin?
Vi tänker också att när en barngrupp sätts samman är det viktigt att hänsyn tas till barnens ålder och unika behov, personalens kompetens och hur lokalerna ser ut. Lokalerna som vår verksamhet befinner sig i för tillfället är små, alldeles för små och med det följer hög ljudnivå och stökig miljö. Inte på något vis optimalt för varje individ och allt vad det innebär med omsorg, lärande och utveckling. Vi hävdar att barnens bästa alltid ska vara utgångspunkt för beslut som tas. Vi som föräldrar vill att alla barn ska nå sin fulla potential på vår i grunden omtyckta förskola.
FÖRSKOLEBREVET:
Vi vill att ledningen har förskolebrevet i åtanke och varför det är viktigt med trygga personer samt ta fasta på vad som är av vikt för det enskilda barnet. Färska siffror påvisar att ett av fem barn utsätts i Sverige. * 90% av förövarna är en nära anhörig till barnen och tillsammans med förskolor kan vi förebygga problemen genom att lära barn och vuxna integritet.
Förskolebrevets riktlinjer är avsedda att användas som ett stöd för förskolan i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp på barn. Vi vill, tillsammans med er, skapa en förskola som är trygg för barn och där barn lär sig om integritet – och sina rättigheter.
o LÄS MER HÄR: http://treskablinoll.nu/forskolebrevet/
För att tydliggöra våra tankar , oro och missnöje följer här nedan i punkform
TRYGGHET OCH BARNS INTEGRITET

Forskning där vi hänvisar till: Lindahl (2011) refererar till Bowlbys (1973) teori om trygga relationer som hävdar att småbarn är speciellt känsliga för separation från vårdare som de knutits sig till och Belsky (1998) ansluter sig till denna teori och menar att en trygg relation är avgörande för all senare social utveckling.
• Vid lämning ska det finnas den personal som det enskilda barnet är tryggt med (nån från deras avdelning ska finnas på plats)
• Det ska ges tid och utrymme för bra inskolning när barnen byter avdelning. Så att förälder samt barn lär känna pedagogerna samt sin nya lokal.
• Information från ledning, gällande mitt barns placering, vilka pedagoger hen ska få samt förändringar måste komma i god tid för att skapa trygghet.
• Fram till idag har vissa barn fått byta grupp, avdelning och pedagoger varje år under hela deras förskoletid. Hur kan detta vara acceptabelt!
• Våra barn behöver fasta vikarier, som barnen är trygga med, som varit länge på förskolan. Inte nya ansikten som inte förstår dynamiken samt gruppens specifika behov.
• Större fast stab än att man har bemanning på gränsen. Detta ger bättre långsiktig planering i schema samt trygghet hos alla. Återkommande personalbrist kan medföra många vikarier som för småbarn kan bli en ostrukturerad vardag, som i sin tur kan skapa en osäkerhet och mindre trygg miljö.
• Bättre toalettmiljö. Det ska ges möjlighet för barnen att uträtta sina behov med en trygg personal, någon som jobbat länge och känner barnet. Vi har sett problematiken med att barn inte vågat gå på toaletten utan istället bajsat i byxan. Ett problem som blivit verklighet under det senaste halvåret då det varit stor personalbrist.
Slutligen vill vi också hänvisa till Barnkonventionen och livslångt lärande.
Barnkonventionen blev lag i januari 2020 där tyngdpunkten är: Barnens bästa ska alltid komma först. Om ledningen väljer att inte se till

barnens bästa så bryter den en av våra största lagar som kommit till sin rätt. Våra barn ska ha rätt till fasta pedagoger och förskolan ska eftersträva att ha så lite "springvikarier" som möjligt för att skapa den trygghet de lovat för att kunna ge våra barn grunden till livslångt lärande (står med i läroplanen)
En av barnkonventionens fyra grundprinciper är att Barnets bästa alltid ska komma först. När vuxna ska bestämma något som handlar om eller påverkar barn måste de alltid tänka på vad som är bäst för barnet. Allt för ofta går andra saker före.
I Läroplanen för förskolan, står det att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan ska vara en plats som är trygg, rolig och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Angående ovan förväntar vi oss snabb återkoppling från ledningen sida och ett tydligt agerande kring varje punkt. I vill kunna se fram emot hösten tillsammans med Stengärdan och våra pedagoger som vi idag inte har någon tydlighet kring vem det blir som tar hand om våra barn på respektive avdelning.
Allt gott
Föräldragruppen på Stengärdan

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Filippa Rådin överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook