Öppet brev till landstingspolitiker i Blekinge

ÖPPET BREV TILL LANDSTINGSPOLITIKER Vi föräldrar och anhöriga till neurologiskt skadade barn i Blekinge är MYCKET OROLIGA  

ÄRENDE

I protokollet från november sammanträdet med Nämnden för psykiatri och habilitering läser vi att ni överväger att inte förlänga det avtal gällande Konduktiv Pedagogik som löper ut 1 mars 2016, trots att det enligt avtalet går att förlänga ytterligare 2 perioder. I stället ges Maj-Lis Olsson, Verksamhetschef, Habiliteringen i uppdrag att utreda om Konduktiv Pedagogik kan erbjudas i habs egen regi alternativt genomföra en ny upphandling.  

Som ni säkert vet har vi med neurologiska skador och våra anhöriga tvingats kämpa mycket hårt och offentligt för att få behålla rätten att kunna välja Konduktiv Pedagogik som komplement till habiliteringens insatser sedan 2011 i Blekinge. Huvudorsaken är habiliteringsledningen varit negativt inställd till Konduktiv Pedagogik som komplement utövar habiliteringen. Lite av det motstånd vi mött finns beskrivet i en doktorsavhandling "Habilitering i fokus" men också i ett flertal artiklar under kategorin Blekinge på bloggenmullback.me länk: http://mullback.me/category/landsting/blekinge/    Bara det faktum att den verksamhetsledning, som dokumenterat är så negativ till Konduktiv Pedagogik ska utreda just Konduktiv Pedagogik gör oss oroliga. Här nedan följer några  argument som bör beaktas inför beslut i delta ärende.  

I HABILITERINGENS REGI Om habilitering själva skulle kunna erbjuda Konduktiv Pedagogik låter ju som en bra tanke, i alla fall i teorin.    En grundförutsättning för Konduktiv Pedagogik är att behandlingen sker i en någorlunda homogen grupp. Den målgrupp som passar för Konduktiv Pedagogik är mycket liten. I Blekinge är det ett 10-tal patienter som detta gäller. Dessa har mycket skiftande diagnoser och med mycket olika mogna och i olika åldersgrupper. Det finns alltså inte förutsättningar att bilda homogena grupper.    För oss anhörig innebär det stor uppoffring på många sätt att vara hemifrån flera veckor om året för att få Konduktiv Pedagogik i Göteborg, men vi gör det gärna, för att de verksamheter som erbjuder Konduktiv Pedagogik har upptagningsområde från hela Sverige och kan därmed erbjuda homogena grupper och därmed så bra förutsättningar som är möjligt för verkningsfull och effektiv Konduktiv Pedagogisk behandling.  

Det är också mycket viktigt för nämnden att förstå, att Konduktiv Pedagogik INTE är intensiv sjukgymnastik. Landstingen i Stockholm, Skåne, Halland med flera har försökt att erbjuda målgruppen intensiv sjukgymnastik eller NIT (olika benämningar i olika landsting) ISTÄLLET för Konduktiv Pedagogik. Detta har förorsakat så kraftiga protester och demonstrationer från målgruppen och deras anhöriga, att alla dessa landsting nu har upphandlat Konduktiv Pedagogik.  

Ett absolut minimikrav från oss som är berörda är, om habiliteringen ska erbjuda Konduktiv Pedagogik i egen regi, att denna Konduktiva Pedagogik måste planeras och utföras av conductor, högskoleutbildad i Konduktiv Pedagogik. Om Konduktiv Pedagogik ska erbjudas i habiliteringens egen regi krävs alltså nyanställning, då kompetens saknas inom verksamheten.     Konduktiv Pedagogik är ett hantverk. Kvalitén beror på förmågan hos behandlaren. En conductor är högskoleutbildad i Konduktiv Pedagogik i 4 år där praktik och teori blandas lika under hela utbildningen. Kunskapssystemet Konduktiv Pedagogik ingår inte, inte ens som delmoment, i någon utbildning för de yrkeskategorier som finns representerade inom habiliteringens nuvarande verksamhet.      I utredning från SBU poängteras också svårigheter med att erbjuda Konduktiv Pedagogik i habiliteringensorganisationen. Däremot har SBU inte något att invända mot att konceptet används för målgruppen. LÄNK:  http://mullback.me/fakta/  

VID NY UPPHANDLING Om det blir en ny upphandling, hoppas vi verkligen på en kvalitetsupphandling, inte lägsta pris. Det finns bara 2 leverantörer av Konduktiv Pedagogik i Sverige. Låt oss själva välja mellan dessa.  Andra krav vid en ny upphandling, som brukarorgansatioonerna brukar ställa, då andra landsting runt om i hela Sverige upphandlar Konduktiv Pedagogik, är: ·  Konduktiv Pedagogik skall erbjudas efter behov, inte enligt en likhetsschablon som varit vanlig tidigare ·  Krav ska finnas i upphandlingen på att conductor högskoleutbildad i Konduktiv Pedagogik ska planera och utföra behandlingen ·  Målgrupp, CP-skadede och andra med neurologiskt orsakade funktionshinder samt liknande diagnoser eller enklare uttryckt: Konduktiv pedagogik ska erbjudas de som kan och vill tillgodogöra sig behandlingen efter bedömning av conductor ·  Konduktiv pedagogik ska erbjudas i alla åldrar 

FÖRLÄNGNING AV NUVARANDE UPPHANDLING. Det finns inga hinder att förlänga den upphandling av Konduktiv Pedagogik som Blekinge har nu. Det enda problemet med denna upphandling är att den saknar riksavtalskoppling vad gäller vård till utomlänspatienter. Riksavtalskoppling är ett krav sedan 2015-01-01 enligt den nya patientlag, som trädde i kraft då..   

Blekinge Läns Landsting har genom Bodil Sundlöf, förvaltningschef, Psykiatri- och Habiliteringsförvaltningen, kontaktat SKLs jurister för tolkning av den nya patientlagen vad gäller vård till utomlänspatienter. SKLs jurist svarade Blekinge: "Privata vårdgivare som bedriver offentligt finansierad vård enligt avtal ska också erbjuda vård till utomlänspatienter enligt patientlagen. Dock finns det privata vårdgivare som i sina avtal (tecknade före patientlagens ikraftträdande) inte har reglerat att de ska ta emot utomlänspatienter. Då gäller de gamla avtalsvillkoren tills det att avtalens förlängs, omförhandlas eller det skrivs nya avtal."   

Aktuellt avtal avseende Konduktiv Pedagogik förlängdes i mars 2015, dock utan att riksavtalskopplingen lades till. Deltahar drabbat flera utomlänspatienter som nekats behandling. Enligt avstående citat ska riksavtalskopplingen skrivas in då äldre avtal förlängs.  

Vi som tillhör målgruppen önskar att upphandlingen förlängs och att ny upphandling görs, efter en ordentlig utredning, där även våra brukarorganisationers åsikter inhämtas och beaktas.   MVH   Föräldragrupp, handikapporganisationer..  


Ann Gelius Malmberg    Kontakta namninsamlingens skapare