Ja tack till minskning av invandring

Varför bry sig om historien, kulturen eller de värderingar som finns i ett land som Sverige, ett land vilket haft fred i cirka två hundra år? När andra länder minns sina stupade, sina revolutioner, sina hjältar och sina tragedier, vad ska då svenskarna minnas?

Historien är mänsklighetens historia i den meningen att människan medelbart eller omedelbart finns med som aktör och historien är under alla förhållanden på något sätt knuten till människan, hennes uttalanden och handlingar. Den handlar i det ständigt pågående nuet om det som varit, om det som är samt om det som kommer.

Under nittonhundratalet har kyrkans roll i det svenska samhället förminskats och tron på en övernaturlig kraft har minskat hos många människor och på senare år har det sekulära samhället alltmer drivits fram. Idag reagerar därför många medborgare mot att många av de allmänna värderingar som stadfästs genom lagar och delas av en majoritet av befolkningen – såsom individens frihet samt integritet och rätten till ett eget liv, nu ifrågasätts av andra för många främmande religioner och kulturer.

I inte många andra länder har kravet på jämlikhet mellan män och kvinnor hävdats så som i Sverige/Norden. Att därför vara skeptisk mot Islam handlar inte om rasism utan om värdekonflikter. Vilka har sin grund i slöjor, sharialagar, minareter, halal-slakt, religiösa friskolor, och till viss del hederskultur som främst är kopplade till de krav på att kvinnor/flickor skall underkasta sig männen, för att nämna de mest påtagliga.

Att invandringen idag nått den nivån att den är skadlig för samhället som helhet och konstaterandet att den därför bör minskas, betyder inte nödvändigtvis att man anser att människor har olika värde. Lika lite som att du kanske inte vill ha vem som helst boende i ditt vardagsrum betyder att du anser att människor har olika värde. Helhetsbilden är att samhället försvagas och dräneras i jakten på pengar för att kunna fortsätta bedriva en invandringspolitik som enbart leder till elände. Både för de som kommer hit i tron att de skall få det bättre men även för de som bor här och trots allt arbetat ihop ett kapital att kunna livnära sig på samt ett antal samhällsfunktioner vilka man bör få använda såsom det är tänkt. Idag är det inte mycket som fungerar, om du inte tillhör en privilegierad grupp.

Det handlar inte längre om att "inte förstå". Det är så enkelt att man tröttnat på att höra om mångkulturens förträfflighet i över 30 år. Där den trots sin förträfflighet ändå måste försvaras med skattemiljarder och hot om våld och utfrysning för att den inte ska totalhaverera. Borde inte en så "förträfflig" idé bära sig själv och berika landet med annat än misär, förslumning och evigt bidragsberoende? Det finns trots allt en gräns för hur många "individer" som ska tillåtas misslyckas innan man inser att hela konceptet är undermåligt och ovärdigt för människor. Invandrarna som personer är givetvis inte att skylla på utan systemet. Sedan om en del nyttjar systemet för egen vinnings skull är en annan diskussion.

En av lösningarna är att i första hand stänga kranen som orsakar översvämningen innan man tätar och torkar upp. Därefter kan man givetvis öppna kranen igen men försiktigt så man inte orsakar ytterligare översvämningar.

Det finns en stor mängd svenska medborgare som anser att det är dags att stänga kranen, täta läckorna och svabba upp det som runnit över. Tiden börjar bli knapp om det skall finnas möjlighet att åtgärda ett problem likt detta innan själva effekterna blir för oöverstigliga. Därför har jag valt att starta denna namninsamling vilken är emot den nedmontering av det svenska samhället med sina normer, värderingar och traditioner.

Om du anser att vi behöver ett stopp i invandringen under en period för att kunna ställa i ordning saker och ting. Vill jag gärna ha din röst.

Denna text med tillhörande namnunderskrifter kommer att lämnas vidare till Sveriges regering samt till EU-parlamentet i Bryssel, för att visa hur många av oss som anser att det inte fungerar längre med den rådande politik som förs.

Din namnunderskrift behövs!