Inrätta ett Folkhälsopris i Härjedalens kommun

Medborgarförslag - Härjedalens kommun (Kommunfullmäktige juni 2022);

 

Vi vill att Kommunfullmäktige fattar beslut om att inrätta ett Folkhälsopris.  

 

Härjedalens invånare kan varje år nominera personer som anses förtjänta av kommunens pris, i någon av de sex kategorierna; demokrati, idrott, kultur, tillgänglighet och miljö. Priserna är ett bra sätt att främja, uppmuntra och uppmärksamma goda prestationer, exempel och förebilder inom kommunen. Vi anser dock att det saknas ett viktigt pris. Därför föreslår vi nu att kommunfullmäktige fattar beslut om att upprätta ett Folkhälsopris.    

 

Vi behöver hitta fler sätt att främja medborgarnas hälsa och vi tror att ett Folkhälsopris skulle kunna vara ett led i detta. Genom ett Folkhälsopris kan vi uppmuntra och främja initiativ där medborgare arbetar för barn och ungas fysiska (och därmed också psykiska) hälsa. Det är viktigt att uppmuntra och uppmärksamma människor som engagerar sig för denna viktiga sak.  

I dokumentet Riktlinjer för Folkhälsoarbetet i Härjedalens kommun 2021-2025 står formulerat att Härjedalens kommun ska arbeta för en “god hälsa på lika villkor för hela befolkningen i Härjedalen” vilket ju går i linje med Världshälsoorganisationens (WHO`s) mål såväl som Barnkonventionen. I dokumentet står att Folkhälsans utveckling bland annat beror på vilka förutsättningar som samhället låter råda. Att inrätta ett Folkhälsopris kan vara ett sätt att lyfta goda exempel och därigenom öka just förutsättningarna. 

I delmålet 3:1, i ovan nämnda dokument, står formulerat att “vi vill att fler medborgare uppnår WHO´s rekommendationerna på fysisk aktivitet på minst 150 min/vecka för vuxna och 60 min/dag för barn”. I stycket beskrivs hur fysiska miljöer ska ge förutsättningar till barns rörelse. Dokumentet ger dock sparsam information om hur rörelse och aktivitet ska främjas utanför barnens skolgång och utöver att fysiska miljöer optimeras. 

Vår erfarenhet säger att det, förutom fysiska miljöer, ofta krävs goda förebilder och närvarande vuxna (eller unga vuxna) samt ett sammanhang, för att locka barn till rörelse. För barn med aktiva föräldrar som ägnar sig fysiska aktiviteter kan rörelse vara en naturlig del i vardagen. Det finns dock barn som växer upp under andra sociala förutsättningar och för de barnen kan goda förebilder bli helt avgörande. Förebilderna är helt enkelt medborgare i Härjedalens kommun som brinner för barnen och lägger tid och engagemang på ett ideellt arbete som uppmuntrar barn till rörelse - rörelse som främjar fysisk och psykisk hälsa hos barn i kommunen. 

Ett pris av ett sådant här slag kan med fördel gå till någon som är engagerad i en bys stora idrottsförening, men kan också tänkas gå till personer som väljer mindre konventionella vägar eller lite mer alternativa metoder. Invånare som hittar sätt att främja barns rörelse på andra sätt än genom traditionella föreningsverksamheten, som vi ju vet passar många men långt ifrån alla. Idrottspris i all ära, men vi behöver ett pris som kan bidra till att uppmärksamma de som når ut till de barn och unga som kanske inte redan presterar högt och som kanske inte redan har de goda förutsättningarna eller vinner tävling på tävling.   

Med rörelse och fysisk aktivitet kommer ofta gemenskap och en känsla av sammanhang så väl som sociala relationer. Förutom bättre fysisk hälsa kan vi öka förutsättningar för en bättre självkänsla hos barnen. Barn och ungas fysiska och psykiska hälsa är avgörande för vår framtid. Vi anser därför att barns hälsa behöver prioriteras högre, på nationell och regional nivå så väl som på kommunal nivå.

Härjedalens kommun behöver öka tempot och som ett led i detta upprätta ett Folkhälsopris.  
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )