Förstör inte Tranås natur!

Tranås kommun utreder nu möjligheten att ändra i stadens detaljplan för att ge Kanonaden AB rätt att utvidga sin yta i Stoeryd. Konsultföretaget Pro Natura slår i sin naturvärdesinventering fast att det aktuella området har mycket höga naturvärden, och att kompensation för ett borttagande av denna natur kommer bli svårt. Många sällsynta arter har hittats i området, och det finns en lång historia av kontinuitet värd att bevara. Pro Natura säger:

"Med hänsyn till hassellundens höga naturvärde i anslutning till industriområdet vore enutvidgning på bekostnad av de skyddsvärda delarna mycket olycklig från naturvårdssynpunkt.

Även om bara en del av hassellunden förstörs är det i denna som flest skyddsvärdaförekomster av arter finns. Förekomster som skulle ge objektet en regional skyddsstatus i ett hypotetiskt naturvårdsprogram för kommunen. Kompensationsåtgärder för hassellundar med långvarig kontinuitet skulle fungera dåligt. Exempelvis hasselticka saknas i sekundära hasselmiljöer om dessa inte ligger i direkt anslutning till äldre förekomster"

Så trots att konsulten avråder från ingrepp, går man ändå företagens ärenden och ämnar jämna området med marken.

Skriv på för att stoppa detta! På fredag är utredningstiden slut, och då kommer namnlistan att överlämnas personligen till ansvariga på kommunen. Hjälp oss att bevara de rika naturvärdena i Tranås närmiljö!

Jag tror vi alla vill ha vackra områden kvar att ströva i när avgaserna från innerstan blir oss övermäktiga.