Förskoleupprorets namninsamling för bättre förutsättningar i förskolan

Personalen i förskolan arbetar i allt större barngrupper, det har blivit allt fler barn i förskolan med allt längre vistelsetider och i allt mindre lokaler. Samtidigt som vi har allt fler andra uppgifter som ska hinnas med så som disk, städning, administration med mera. Vi har en läroplan som vi ska följa, med allt större krav på den pedagogiska verksamheten och dokumentation, samtidigt som vi ska finnas där för och se alla barn.

Rådande forskning om storleken på barngrupper och anknytningsteori säger att rekommenderat högst antal i en barngrupp ålder 1-3 år inte bör vara fler än 12 barn på 3 pedagoger och i åldern 3-5 år bör gruppen inte vara större än 15 barn på 3 pedagoger för att barnen ska må bra. Skolverkets rekommendationer på max 12 barn i 1-3 års-grupper och max 15 barn i 3-5 års-grupper togs bort i höstas eftersom att de inte följs. Det finns idag inga regleringar om hur stora barngrupperna får vara.

Idag finns det ingen reglering för hur många barn som får gå i förskolans lokaler, det oavsett lokalernas storlek. Många barn idag går i alldeles för små lokaler vilket leder både till onödiga konflikter och hög ljudvolym.

Med dagens bristande resurser till förskolan så saknas det ofta pengar till vikarier, material och utflykter. Vikarier sätts ofta inte in vid sjukdom eller semester, utan då blir det upp till oss i förskolan, som redan har en hög arbetsbelastning att själva lösa situationen i huset. Det innebär även att vi förskollärare och barnskötare endast kan ta semester om samvetet och kollegorna tillåter att det är en person kort den veckan.

I många förskolor så saknas möjlighet att gå kurser/vidareutbildningar på arbetstid. Vidareutbildningar får ofta bekostas privat och göras på vår egen fritid. Om kurser löper under arbetstid sätts det ofta inte in vikarie, något som ibland omöjliggör att gå på förskolelyft och liknande.

Sjukskrivningsantalet för förskollärare och är större än för någon annan yrkesgrupp i Sverige, det samtidigt som bristen på förskollärare blir allt större. Ett yrke som efter 3,5 års studier leder till ett stort pedagogiskt ansvar i en barngrupp ofta bestående av 20 barn i små lokaler, med hög ljudvolym och bristfälliga möjligheter till planeringstid. Vi ansvarar för att läroplanen följs, samtidigt som vi hela tiden behövs i barngrupp. Det till en lön som på långa vägar inte täcker studielånen.

I dagsläget saknas ofta planeringstid för förskollärare och barnskötare i förskolan, många förskollärare har bara ett par timmar i veckan där de förväntas planera, dokumentera och utvärdera verksamheten och förbereda utvecklingssamtal och liknande. 

I många kommuner och förskolor idag så får inte barn i behov av extra stöd det stöd som de har rätt till. Personalen i förskolan förväntas kunna ge barnen det stöd som de behöver utan att få något extra stöd i form av resurs, handledning eller utbildning.

Förskoleupproret är en grupp på facebook som startades för att personal i förskolan från hela landet skall kunna mötas och diskutera sin arbetssituation. Gruppen startades i november 2013 och har idag ca 7000 medlemmar. (Du hittar gruppen här.)

Förskoleupproret har också startat en sida som heter Förskoleupproret - information.
På den sidan kan du posta aktuell forskning om förskolan, vad olika partier tycker i förskolefrågor, artiklar samt berättelser om hur det ser ut i förskolan idag.

Vi vill se en förändring på nuvarande situation för barn och personal i förskolorna runt om i landet. Vi vill att politiker och kommuner lyssnar på oss i förskolan och tar till sig att en förändring av rådande situation måste ske.


Vi vill se:
- max 12 barn i småbarnsgrupp, 1-3 år
- max 15 barn i storbarnsgrupp, 3-5 år
- max 4-5 barn per pedagog i varje barngrupp
- att barngruppsstorlek är anpassad efter lokalens storlek
- att barn med särskilda behov får de resurser som krävs
- att alla förskolor har tillgång till specialpedagog
- att det sätts in vikarier när verksamheten kräver det samt att det sätts in från första dagen
- beslut om likvärdig, reglerad planeringstid för förskollärare i hela landet
- fortbildning och kurser på arbetstid
- ökad lön
- att alla kringuppgifter för förskolepersonalen plockas bort. Med kringuppgifter menar vi exempelvis: laga frukost och mellanmål, duka till måltider, diska, städa, ringa vikarier, beställa varor, schemaläggning och andra tidskrävande administrativa uppgifter.

Tycker du som vi? Skriv i så fall under vår namninsamling!

Tillsammans arbetar vi för bättre förutsättningar för barn och personal i förskolan!

Gå in och gilla Förskoleupproret - information på Facebook här!


Besök vår hemsida på: http://forskoleupproret.weebly.com/ 


Förskoleupproret    Kontakta namninsamlingens skapare