Demokrati i Söderhamn

Undertecknade är väljare som på olika sätt försöker värna om och bidra till utvecklingen i Söderhamns kommun. Att kommunledningen inte oroas av bristen på öppenhet och demokrati i kommunen oroar oss mycket. Vi tror alla att det finns mycket sanning i den bild som kommer fram i Söderhamnskurirens granskning av kommunen som arbetsgivare (http://helahalsingland.se/soderhamn/1.5528952-en-affar-med-bara-forlorare). Kunniga och påstridiga befattningshavare manövreras ut och andra tjänstemän skräms därmed till tystnad. Ifrågasättanden möts med banala generaliseringar och visioner om hur man önskar att det ska vara. Den politiska ledningen framstår som ointresserad av att ta ansvar.

- Vi uppmanar de politiska partiorganisationerna att initiera en genomgripande diskussion om hur kommunen bör fungera som arbetsgivare och hur den politiska ledningen kan ta det ansvar som den faktiskt har.

- Genom ett medborgarförslag vill vi se att det med hjälp av en oberoende part sker en genomlysning av den kommunala ledningsorganisationen. Syftet med denna genomlysning bör vara att se hur förankrad visionen om öppenhet, kreativitet och en tillåtande atmosfär är i det praktiska arbetet. Vi önskar också se en konsekvensbeskrivning av det läge som råder och en plan för hur arbetet med resultatet planeras ske.

 

Ovanstående medborgarförslag är nu inlämnat för behandling i Kommunfullmäktige 25/2-2013. Vi fortsätter namninsamlingen åtminstone tills dess vi ser vilka åtgärder som kommer att vidtas.