BEVARA ÅSHÖJDENS SKOLA

BEVARA ÅSHÖJDENS GRUNDSKOLA

Som föräldrar till barn i förskolan, lågstadiet och högstadiet samt påbyggnadsundervisningen (klass 10) och andra undertecknade motsätter vi oss en flyttning av Åshöjdens grundskola.

Åshöjdens grundskola är en välfungerande stark svensk helhet. Under samma tak samsas elever allt från förskolan till tionde klass - den enda svenska tionde klassen i Helsingfors. Denna miljö underlättar en naturlig samvaro mellan yngre och äldre elever.


Trygghet

Förskolan verkar i samma korridor som lågstadiet. Eftisverksamheten är gemensam för förskolan och klasserna 1-2. Detta underlättar skolstarten och gör att steget från förskolan till ettan inte är så stort.. Möjligheterna till undervisning och samvaro i mindre grupper är också en viktig trygghetsskapande faktor. För de elever som redan gått i Åshöjdens lågstadium blir övergången till högstadiet smidig, utan den stress och oro som ett nytt skolstadium ofta innebär. För alla de familjer med barn i olika klasser är Åshöjdens grundskola en trygg och vänlig miljö. Förutom barn från det egna upptagningsområdet har Åshöjdens lågstadium ett stort antal elever från andra områden - även detta ett tecken på ett förtroende för skolans pedagogiska linje och elevnära familjära miljö.
Idealmodellen som Helsingfors stad eftersträvar är den enhetliga grundskolan. Trots att Åshöjden inte är en sammanhållen grundskola i.o.m. att lågstadiet är relativt litet och eleverna i högstadiet även kommer från norra distriktets tre övriga lågstadier är skolan dock en enhetlig välfungerande svensk skolmiljö som omfattar barn i grundskolans alla åldersklasser.
Förutom lågstadiet, högstadiet och tionde klassen verkar också Aftis i Åshöjdens utrymmen.


Geografiskt läge och kommunikationer

Åshöjdens grundskola är belägen vid Sturegatan, en av huvudinfartslederna till centrum. Detta innebär att kommunikationerna är goda i.o.m. att ett flertal buss- och spårvagnslinjer går förbi skolan. En trygg skolväg, både för lågstadie- och högstadiebarn, innebär framför allt fungerande kollektivtrafik, inte promenadavstånd.
Åshöjdens lågstadium betjänar ett geografiskt stort område som omfattar Berghäll, Vallgård, Sörnäs, Åshöjden, Böle, Hermanstad och Arabiastranden. I framtiden kommer skolan också att betjäna det nya bostadsområdet som byggs mellan Aleksis Kivis gata och Industrigatan, samt området Mellersta Böle.
Åshöjdens högstadium är det norra distriktets högstadium som omfattar området från Långa bron norrut. Trots att skolan är belägen nära distriktets södra gräns är läget kommunikationsmässigt relativt bra. Norra distriktet är en svensk glesbygd och avstånden är långa, vilket för många elever betyder långa skolresor. Eftersom busslinjerna främst kör i riktning in mot centrum är Åshöjdens placering vid Sturegatan att föredra jämfört med en placering längre norrut. Många bussbyten innebär längre total restid.
Stadens enda svenska tionde klass verkar vid Åshöjdens grundskola, och en flyttning norrut skulle avsevärt försvåra skolgången för dessa elever som kommer från alla distrikt i staden. Vi finner det pedagogiskt oklokt att eventuellt placera påbyggnadsundervisningen i anslutning till ett gymnasium.

Fördelar med skolans läge

Åshöjdens skola har en samhällsorienterande profil, och dess centrala läge möjliggör studiebesök utan att det tar hela skoldagen i anspråk. Närheten till centrum underlättar studiebesök till museer, teatrar och näringsliv i såväl lågstadiet som högstadiet. Åshöjden ligger även nära sportplaner, konstisbanor, simhallar och flera parker. Detta läge gynnar både skola och fritid.

I likhet med de övriga svenskspråkiga skolorna i staden är skolans lärarkår delvis gemensam med andra skolor.. Det är alltså en fördel att skolan är centralt belägen, vilket gör det möjligt för lärarna att förflytta sig mellan husen på en relativt kort tid. En flyttning norrut skulle avsevärt försvåra dessa arrangemang.


Renoveringar och renoveringsbehov

Den föräldragrupp som ivrat för en flytt norrut har lyft fram inomhusluftens kvalitet som ett av de främsta argumenten - ingen av de aktiva föräldrarna har dock haft barn i skolan. Vid ett föräldramöte hade däremot ingen förälder något att anmärka på luftkvaliteten, trots att flera barn är astmatiker. En total fuktsanering blev färdig år 2003, och pengar finns reserverade för att förnya ventilationen.


Sammanfattning

Det främsta argumentet bland förespråkare för en flytt norrut har varit skolans läge vid norra distriktets södra gräns. De långa restiderna har påtalats, och alternativa skolhus belägna längre norrut har föreslagits. Skolnätsutredningen har utgått från dessa krav, inte från ekonomiska inbesparingar eller pedagogiska kriterier. Åshöjdens nuvarande läge vid Sturegatan är det bästa alternativet för den som anlitar kollektivtrafik - och grundskoleelever är inte bilburna.

Åshöjdens grundskola är en välfungerande skola med bra anda och en öppen atmosfär. Sådant kommer inte gratis, utan det uppnås efter åratal av målmedvetet arbete. Den miljön kan inte flyttas intakt från ett ställe till ett annat. Vi kräver att Åshöjdens skola bevaras, och att lågstadiet bibehålls som en del av denna helhet. Att pedagogik och elevsyn lyfts fram i debatten, inte restider om fem minuter mer eller mindre. Att krav på centralt läge inte kan innebära centralt läge på en karta utan hänsyn till de bästa trafikförbindelserna. Vi kräver att få bevara Åshöjdens grundskola som en skola för alla!