Rädda Pellesberget från biogasanläggningen

Kontakta namninsamlingens skapare

Nu ska vi Överklaga tillståndsbeslut som givits till Dala Biogas AB

2014-02-16 21:20:54

TORSDAG den 20/2 kommer vi att ha ett möte i Nybo bygdegård inför överklagan. Kom så visar vi hur man gör när man överklagar.

Tänk på att fastigheter i närområdet kommer att minska i värde.

Är vi många blir vi starka!

Då Länsstyrelsen gett tillståndsbeslut daterat 2014-01-28 kommer här information kopierad från Länsstyrelsen kungörelse om hur man skriver ett överklagande
Alla som vill överklagar detta tillståndsbeslut med skrivelse adresserad till

Länsstyrelsen,
791 84 FALUN

I Er överklagan anger Ni diarienummer: 551-3344-2013.
Överklagan kan naturligtvis vara handskriven om man har en tydlig handstil.

Läs  Tillståndet från Länsstyrelsen

Kungörelsedelgivning här kan ni läs hur man överklagar.

Tips
Läs miljöbalken

Frågor från Er
Har Ni frågor avseende tillståndsbeslut och överklagande ställ dessa till denna
e-adress: radda.pellesberget@gmail.com så kommer föreningens styrelse att återkomma till Er.

Meddelandespridning
Sprid gärna detta meddelande till grannar med flera som kan komma att bli utsatta för konsekvenserna från en biogasfabrik på Pellesberget.


Läs exempel på överklagan från Älta

Rädda Ältasjön skickar in sin slutlig bevisuppgift inför sammanträdet i Mark- och Miljödomstolen
Samtliga delar av överklaganden finns länkade nedan:

Rädda Ältasjöns slutliga bevisuppgift, 2 september 2012
Rädda Ältasjöns komplettering, 24 mars 2012
Rädda Ältasjöns överklagan, 15 december 2011
Rädda Ältasjöns överklagan 28 november 2011
Rädda Ältasjöns överklagan 30 oktober 2011
Rädda Ältasjöns överklagan 17 oktober 2011

Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening överklagar Länsstyrelsens beslut
Ältasjöns Fiskevårdsområdesföreningens skickar in en överklagan mot Länsstyrelsens tillstånd till biogasfabriken.


Ältens Fiskeklubb överklagar Länsstyrelsens beslut
Ältens FK skickar in en överklagan mot Länsstyrelsens tillstånd till biogasfabriken. Överklagan innehåller även en begäran om inhibition.

Sponsring
Sponsra gärna föreningen Rädda Pellesberget .
För Er som vill hjälpa oss ekonomisk gör det på bankgiro 194-8579; (Södra Dalarnas Sparbank). Pengarna går till jurist hjälp.

Bli medlem
För nya medlemmar kommer här information om att årsavgiften för föreningen Rädda Pellesberget är 100 kr.
För Er som använder internetbank; sätt in 100 kronor för årsavgiften på: 8114-1 63 494 987 -9 eller bankgiro 194-8579; (Södra Dalarnas Sparbank).
Kom ihåg att skriva Ditt namn på inbetalningen! Föredrar Ni förtryckta pappersinbetalningskort så finns dessa hos Birgitta Persson i Pellesgårdarna 25.

 


Tommy

Vilseledda och utnyttjade markägare i Gustafs

2013-06-30 21:47:21

Dala Biogas AB, beräknar enligt egna kalkyler göra en årlig vinst på 5 miljoner kronor. En vinst som enbart kommer från att de tar hand om matavfall från intilliggande kommuner som genom att samarbeta med Dala Biogas slipper utveckla nya egna sophanteringsstationer. (Dala Biogas AB skriver själva att bara kogödsel inte skulle motivera anläggningen)

Dala Biogas AB säger att de skapar jobb och mervärde för grannskapet. Vad har de då erbjudit de 5 markägarna som de vill arrendera marken av? Jo, mellan 1'000-2´500 kronor per år i arrende!!!

Av 5 miljoner i vinst per år vill de återföra ett par tusenlappar om året per arrendator till grannskapet.

 

Se markägarnas kommentarer om hur de upplever hur det hela gick till när de fick besök av Dala Biogas och deras ställningstagande idag:

"Vi vill härmed meddela er att vi tagit tillbaka det arrendeavtalsförslag gällande mark för en Biogasanläggning på Pellesberget som diskuterats med Dala Biogas AB i mars månad 2013.

Arrendeavtalet undertecknades inte av båda parter vid diskussionstillfället och nu när tre månader från diskussionerna gått utan att avtalet slutligt justerats och undertecknats av bägge parter tar vi tillbaka erbjudandena om arrende.

Vi vill samtidigt kommentera det sätt som avtalsdiskussionerna skedde och där vi känner att vi inte gavs en ärlig chans att sätta oss in i vad avtalsförslaget egentligen innebar:

- Vi besöktes en och en av Dala Biogas ABs representant som ville arrendera mark. Representanten sade att han inte visste så mycket om vad som egentligen skulle ske, men att dessa grannbönder skulle göra biogas av sin kogödsel och att andra redan skrivit på så det bör vi också göra. Därefter presenterades avtalsförslaget för underteckning.

- Ingen information om företagets planer, anläggningens omfattning eller möjliga konsekvenser meddelades, förutom en muntlig garanti om att det inte skulle lukta något. Något gemensamt informationsmöte med oss markägare erbjöds aldrig.

- Ingen information gavs om att det handlade om en industrianläggning där en stor del externt substrat skulle tillföras med alla de extra transporter och problem detta medför.

- Ingen information gavs om att tusentals ton slaktavfall, med dess stora lukt- och flugproblem, eller att matavfall från kringliggande kommuner skulle ingå som substrat.

- Ingen rimlig betänketid gavs för att låta opartiska experter gå igenom avtalsförslaget. När detta nu gjorts står det klart att avtalsförslaget är oacceptabelt ensidigt utformat och betalningen för arrendet oskälig. För strax över 1´000 kronor per år och markägare går alla rättigheter gå till Dala Biogas AB i 25 år medan risker och skyldigheter i praktiken kvarstår hos oss. Alla avvecklingskostnader efter en eventuell konkurs riskerar att falla på oss. Eftersom arrendeförslaget heller inte ger oss någon möjlighet att styra vem som Dala Biogas överlåter avtalet på kan en "målvakt" ta över avtalet inför en avvecklingen och även då riskerar all kostnad för återställning och sanering av marken efter avtalstidens slut ligga på oss.

Allt detta är sådant man inte kan förvänta sig att vi kan känna till utan att få rimlig tid och möjlighet att konsultera experter. Vi anser att de ursprungliga avtalsdiskussionerna är så vilseledande och avtalsförslaget så oskäligt och obalanserat att vi inte är intresserad av förnyade diskussioner om arrende på våra marker med Dala Biogas AB eller annan som vill bygga en biogasanläggning på Pellesberget."


Föreningen Rädda Pellesberget

Vilseledda och utnyttjade markägare i Gustafs

2013-06-27 05:29:43

Dala Biogas AB, beräknar enligt egna kalkyler göra en årlig vinst på 5 miljoner kronor. En vinst som enbart kommer från att de tar hand om matavfall från intilliggande kommuner som genom att samarbeta med Dala Biogas slipper utveckla nya egna sophanteringsstationer. (Dala Biogas AB skriver själva att bara kogödsel inte skulle motivera anläggningen)

Dala Biogas AB säger att de skapar jobb och mervärde för grannskapet. Vad har de då erbjudit de 5 markägarna som de vill arrendera marken av? Jo, mellan 1'000-2´500 kronor per år i arrende!!!

Av 5 miljoner i vinst per år vill de återföra ett par tusenlappar om året per arrendator till grannskapet.

 

Se markägarnas kommentarer om hur de upplever hur det hela gick till när de fick besök av Dala Biogas och deras ställningstagande idag:

"Vi vill härmed meddela er att vi tagit tillbaka det arrendeavtalsförslag gällande mark för en Biogasanläggning på Pellesberget som diskuterats med Dala Biogas AB i mars månad 2013.

Arrendeavtalet undertecknades inte av båda parter vid diskussionstillfället och nu när tre månader från diskussionerna gått utan att avtalet slutligt justerats och undertecknats av bägge parter tar vi tillbaka erbjudandena om arrende.

Vi vill samtidigt kommentera det sätt som avtalsdiskussionerna skedde och där vi känner att vi inte gavs en ärlig chans att sätta oss in i vad avtalsförslaget egentligen innebar:

- Vi besöktes en och en av Dala Biogas ABs representant som ville arrendera mark. Representanten sade att han inte visste så mycket om vad som egentligen skulle ske, men att dessa grannbönder skulle göra biogas av sin kogödsel och att andra redan skrivit på så det bör vi också göra. Därefter presenterades avtalsförslaget för underteckning.

- Ingen information om företagets planer, anläggningens omfattning eller möjliga konsekvenser meddelades, förutom en muntlig garanti om att det inte skulle lukta något. Något gemensamt informationsmöte med oss markägare erbjöds aldrig.

- Ingen information gavs om att det handlade om en industrianläggning där en stor del externt substrat skulle tillföras med alla de extra transporter och problem detta medför.

- Ingen information gavs om att tusentals ton slaktavfall, med dess stora lukt- och flugproblem, eller att matavfall från kringliggande kommuner skulle ingå som substrat.

- Ingen rimlig betänketid gavs för att låta opartiska experter gå igenom avtalsförslaget. När detta nu gjorts står det klart att avtalsförslaget är oacceptabelt ensidigt utformat och betalningen för arrendet oskälig. För strax över 1´000 kronor per år och markägare går alla rättigheter gå till Dala Biogas AB i 25 år medan risker och skyldigheter i praktiken kvarstår hos oss. Alla avvecklingskostnader efter en eventuell konkurs riskerar att falla på oss. Eftersom arrendeförslaget heller inte ger oss någon möjlighet att styra vem som Dala Biogas överlåter avtalet på kan en "målvakt" ta över avtalet inför en avvecklingen och även då riskerar all kostnad för återställning och sanering av marken efter avtalstidens slut ligga på oss.

Allt detta är sådant man inte kan förvänta sig att vi kan känna till utan att få rimlig tid och möjlighet att konsultera experter. Vi anser att de ursprungliga avtalsdiskussionerna är så vilseledande och avtalsförslaget så oskäligt och obalanserat att vi inte är intresserad av förnyade diskussioner om arrende på våra marker med Dala Biogas AB eller annan som vill bygga en biogasanläggning på Pellesberget."


Föreningen Rädda Pellesberget

Dom Biogas anläggning vid Ältasjön

2013-06-25 15:45:06

Tillstånd till uppförande och drift av en biogasanläggning har nekats eftersom anläggningen inte bedömts uppfylla miljöbalkens krav på lokalisering.

 

Länk

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/M%2010187-12.pdf

 


Föreningen Rädda Pellesberget

Ett stort fram steg

2013-06-24 08:38:30

Ett stort fram steg för oss som vill rädda Pellesberget och ett till bakslag för DalaBiogas.


http://www.dt.se/nyheter/sater/1.6010584-bakslag-for-biogasplaner   (Artikel borttagen från DT. Originaltext nedan)

 

Bakslag för biogasplaner

GUSTAFS Fastighetsägarna som äger marken där Dala Biogas vill bygga en biogasanläggning har tagit tillbaka arrendeavtalsförslaget. Markägarna anser att de inte har fått chansen att sätta sig in i vad förslaget innebar.

I en skrivelse till Säters kommun samt länsstyrelsen daterad den 19 juni skriver de sex fastighetsägarna som äger marken på Pellesberget där Dala Biogas vill bygga en biogasanläggning att de drar tillbaka förslaget om arrendeavtal.

"Arrendeavtalet undertecknades inte av båda parter vid diskussionstillfället och nu när tre månader från diskussionerna gått utan att avtalet slutligt justerats och undertecknats av bägge parter tar vi tillbaka erbjudandena om arrende", skriver markägarna.

De anser även att de inte har fått "en ärlig chans att sätta oss in i vad avtalsförslaget egentligen innebar". De radar upp en rad saker som de är missnöjda med, bland annat information om företagets planer, anläggningens omfattning eller möjliga konsekvenser.

"Allt detta är sådant man inte kan förvänta sig att vi kan känna till utan att få rimlig tid och möjlighet att konsultera experter. Vi anser att de ursprungliga avtalsdiskussionerna är så vilseledande och avtalsförslaget så oskäligt och obalanserat att vi inte är intresserad av förnyade diskussioner om arrende på våra marker med Dala Biogas AB eller annan som vill bygga en biogasanläggning på Pellesberget", avslutar markägarna sin skrivelse.

Pär Sönnert 0225-511 50 par.sonnert@dt.se

 


Föreningen Rädda Pellesberget

Artikel i tidningen, dt

2013-06-23 08:47:27

Tommy

DalaTrafiks upphandling angående Biogasbussar

2013-06-19 06:11:43

LÄS OM UPPHANDLINGEN SOM DALABIOGAS VÄNTAT PÅ!!!!

På ett område misslyckades upphandlingen, Falun-Borlänge ville av miljöskäl ha biogasdrivna bussar och var beredda att betala sju procent mer för detta men buden visade att de skulle ha blivit 22,3 procent dyrare.

Läs länken:

http://www.dt.se/nyheter/dalarna/1.5995473-sambus-tar-over-dalarnas-busstrafik


Föreningen Rädda Pellesberget

Rädda Pellesberget: Vad har hänt sedan sist.

2013-06-13 13:23:08

Vad har hänt sedan sist, Rädda Pellesberget.

Rädda Pellesbergetgruppen har nu gått igenom dokumentation och uttalanden från Dala Biogas i deras kontakter med grannar och myndigheter. Vi vill än en gång framhålla att vi inte är emot biogas eller dessa bönders strävan, men att vi tror att anläggningen är felplacerad. Givet de fakta vi fått fram är det tydligt att säkerhetsavstånden bör vara betydligt större än vad Pellesberget kan erbjuda.

Avstånd till grannarna är helt enkelt för kort.Trots att det finns tydliga rekommendationer från Naturvårdsverket har Dala Biogas planerat att lägga anläggningen endast 350 meter från närmaste granne vilket är väsentligt närmare än minimiavståndet på 1500 meter (500m utan slaktavfall) + extrasträcka i vindriktningens huvudriktning.Det skapas just nu tre klassindelningar av biogasanläggningar där Dala Biogas klassar in i den högsta skyddskategorin som då bör förläggas ännu längre bort än Naturvårdsverkets minimiavstånd

I ett antal artiklar har Dala Biogas uttalat sig om sitt projekt. I alla dessa har de framställt projektet som ett lokalt projekt där lokala bönder skall göra Biogas av sitt lokala gödsel. En kommentar finns oftast med i artikeln om extra externt substrat.Vi har gått igenom Dala Biogas egna förstudier där det klart framgår att det är tvärt om. Dala Biogas har bildats i samarbete med Borlänge Energi för bygga en industrianläggning för att förgasa 7-12 kommuners organiska avfall som man inte vill förgasa på Fågelmyra sopanläggning samt slaktrester från Silja chark. Endast omkring 35-40% av gasen skall komma från lokalt ko- / grisgödsel. I Dala Biogas utredningar står dessutom klart och tydligt att ingen lönsamhet går att få om man bara förgasar lokalt gödsel på Pellesberget.Detta är alltså en avfallsindustrianläggning som kräver ordentliga säkerhetsavstånd.

Dala Biogas har bytt ägare på ett sätt som oroar.I början ägdes Dala Biogas av deras partner, företaget SBI. SBI har misslyckats med ett antal anläggningar och som blivit anmälda upprepade gånger för miljöbrott. De har helt enkelt inte uppfyllt det som de utlovat till grannar och ägare (bönderna). SBI har polisanmälts och Miljödomstolen hanterar nu ärendet. Eftersom en förlust i Miljödomstolen innebär att alla liknande tillstånd stoppas för SBI har nu flera planerade anläggningar med koppling till SBI snabbt bytt formell ägare för att inte drabbas. Så även Dala Biogas.Samtidigt har SBI fortsatt att göra själva arbetet med ansökan för Dala Biogas.Dala Biogas har heller inte tydligt velat lova att SBI inte blir den slutgiltiga partnern och i officiell företagsinformation står ägarkopplingen till SBI kvar (Juni 2013).

Dala Biogas har upprepade gånger sagt att deras anläggning kommer att bli sluten och helt utan t.ex. Katrineholms enorma problem för närboende. Samtidigt kan man konstatera att ansökan de lämnat in för Pellesberget är närmast identisk med ansökan för Katrineholmsanläggningen. Genomgående kan man se att man lovar luktfrihet, men specificerar inte alls vilka komponenter som skall ingå och som krävs för en väl fungerande anläggning. Teori och verklighet har återkommande gånger skilt sig väsentligt i privatbyggda biogasanläggningar där finanserna varit styrande för komponentval.

Vi har pratat med flera av de miljöinspektörer som godkänt tidigare anläggningar på liknande underlag och med liknande löften. De har genomgående sagt att löftena inte uppfyllts och att, givet det de vet idag, skulle ha agerat annorlunda.

 

Länk till Facebook:
https://sv-se.facebook.com/RaddaPellesbergetFranBiogasanlaggning


Föreningen Rädda PellesbergetDela denna namninsamling

Hjälp den här namninsamlingen att få fler underskrifter.

Hur sprider man en namninsamling?

  • Dela namninsamlingen på din Facebookvägg och i grupper som rör ämnet för din namninsamling.
  • Kontakta dina vänner
    1. Skriv ett meddelande där du förklarar varför du skrev på namninsamlingen, då människor är mer benägna att skriva på om de förstår hur viktig frågan är.
    2. Kopiera och klistra in namninsamlingens webbadress i ditt meddelande.
    3. Skicka meddelandet via e-post, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram och LinkedIn.