Vi vill ha öppna förskolan Villgott kvar!

Senast den 31 Mars kommer öppna förskolan Villgott här i Ludvika att stängas. Då kommer Villgott bli vilande på obestämd tid. Det beslutades den 15 Januari. MEN Villgott behövs och denna namninsamling är för att Villgott ska få vara kvar och fortsätta med sin verksamhet. Så om ni håller med om att Villgott ska få fortsätta med sin verksamhet även efter 31 Mars så skriv under och ge ditt stöd! Detta kommer lämnas till ansvariga beslutsfattare. 

Villgott är en viktig mötesplats för blivande föräldrar och familjer med barn i åldrarna 0-6 år. Det är ett samarbete mellan region Dalarna och Ludvika kommun som innebär att öppen förskola, barnavårdscentral, socialtjänst och mödravård finns i samma lokaler. Detta samarbete ger en trygghet för de allra yngsta barnen, speciellt som är i riskzonen och vars familjer behöver stöd. Dessa barn kan lätt upptäckas tidig och få stödet som de behöver. Om öppna förskolan försvinner så blir Ludvika utan familjecentral. Ett mycket viktigt samarbete mellan bvc och öppna förskolan försvinner! Detta är inte okej!

När man tagit detta beslut har man menat på att det inte är en lagstadgad verksamhet. Men 1 Januari 2020 så blev barnkonventionen lag. Detta är exempel från barnkonventionen som nu alltså blivit lag! Kollar man på detta utifrån nya lagen så är en verksamhet som förskolan Villgott lagstadgad. Då det är en verksamhet som är till för de allra yngsta barnen och som finns till för barnens utveckling och lärande. Samt som finns för barnens och deras familjers bästa. Detta står i barnkonventionen:

Artikel 3

1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa

2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har juridiskt ansvar för barnet, och ska för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder.

3. Konventionsstaterna ska säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för omvårdnad eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal och lämplighet samt behörig tillsyn

Artikel 4

Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, administrativa åtgärder och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna konvention. I fråga om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska konventionsstaterna till fullo utnyttja sina tillgängliga resurser för att vidta sådana åtgärder. Vid behov ska sådana åtgärder vidtas inom ramen för det internationella samarbetet.

Öppna förskolan Villgott är en plats där barn kan träffas och utvecklas. De små barnen ser och lär av varandra. Föräldrar får möjlighet till samtal med varandra och få stöd om det behövs av personalen där. Det första året händer så mycket i barnets utveckling. Det är en viktig tid och öppna förskolan ger möjlighet för även det minsta barnet att vistas i förskolemiljö tillsammans med förälder/ vårdnadshavare. Att stänga Villgott som ger dessa möjlighet är verkligen inte för ”barnens bästa! ” Det är inget annat än ett lagbrott som bryter mot den nya lagen. För detta är ett beslut som inte har barnens bästa i åtanke.

Kyrkan har en fin verksamhet med öppen förskola. Men man har inte i åtanke att alla kanske inte delar den svenska kristna tron och det finns de som inte är bekväma med att vistas i kyrkan med sina barn. För dessa familjer försvinner en ”religions neutral mötesplats” som faktiskt Villgott är. Kyrkans öppna förskola har inte heller detta samarbete med barnavårdscentralen som öppna förskolan Villgott har!

Både kyrkans öppna förskola och Villgotts öppna förskola är viktiga verksamheter och båda behövs!

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Malin Lernebo överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook