Vi vill ha en ny lag om tillsyn av våra husdjur

Bäste Statsminister Stefan Löfvén;

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati. 

Med utgångspunkt ur detta har denna namninsamling initierats utifrån flera ärenden där myndigheter inte följt gällande lagar och praxis. Dessutom är vissa av de aktuella lagarna inte riktigt i paritet med den syn som allmänheten har på just djur.

Våra husdjur börjar alltmer införlivas som rena familjemedlemmar i dagens samhälle. Synen på djur har drastiskt förändrats under de senaste 50–100 åren, men lagstiftningen har inte riktigt hunnit med i samhällsutvecklingen vad gäller människors syn på sina husdjur. Den djurkontroll som tillhandahålls av rikets Länsstyrelser visar sig vara mer eller mindre godtycklig utifrån enskilda tjänstemäns egna referensramar, och inte utifrån den vetenskap som idag finns kring hållande av husdjur. I begreppet husdjur inbegrips även boskap.

Mer information finns att finna på följande Facebooksidor:  

Rädda hunden Mix från avrättning

https://www.facebook.com/groups/419344472799982  

Djurinspektörerna – den dolda sanningen

https://www.facebook.com/djurskyddsinspektorernadendodlasanningen  

Vi som signerat denna insamling vill bland annat följande:

Vi motsätter oss alla anonyma anmälningar som saknar veterinärmedicinsk grund skall ledas till åtgärder från statens sida. Misskötta, och sjuka djur behöver vård och hjälp. I vissa fall även avlivning, men de anonyma anmälningarna, som vi ser idag bygger ofta på illvilja från den som anmäler.

Många människor kan utan grundlig utredning från Länsstyrelsernas sida få sina husdjur omhändertagna, och försålda, avyttrade eller avlivade på formellt tvivelaktiga grunder. I och med internets allt större expansion ökar även ryktesspridningen och hoten mot enskilda djurägare, och där måste länsstyrelsernas medvetenhet och kompetens öka betydligt.

Vi kräver även alternativa lösningar före munkorgskrav och koppeltvång på hundar. Exempelvis myndighetsbeslut på utbildning av hund och förare.

Vi kräver även att djurägare skall få närvara och vara med i beteendetest gällande aggressivitet och farlighet av sina hundar.

Djurskyddsinspektörens makt skall tydligt begränsas i lag till att bli mer informativ roll gentemot djurägaren, samt rent utredande och inte beslutande.

Därvidlag måste tjänstemanna-ansvar omedelbart införas i hela landet.

Fysisk besiktning av djurstallar skall främst ske av byggnadsingenjör med kompetens på djurstallar, och inte som nu av djurskyddsinspektörer utan kompetens på byggteknik. Samma gäller el och VVS.

Regelverket kring hur djurskyddsinspektörer får tillträde till privata bostäder måste skärpas och likställas med husrannsakan i Rättegångsbalken

Vi kräver att omhändertagande av djur inte får ske utan en objektiv och rättssäker transparent utredning av tillsynsmyndigheten, och att omhändertagandet först skall prövas av domstol innan det får ske.

Undantaget tydligt veterinärmedicinska skäl som misskötsel, medicinska problem etcetera.  

Bakgrund till namninsamlingen

Den 22 september 2020 omhändertog Länsstyrelsen i Västmanland hunden Mix och hans bror Hatchie. Efter att polisen gjort en mentalitetstest på båda fann man att det förelåg ingen aggressivitet eller farlighet hos någon av hundarna. Mix bror Hatchie återlämnades med krav på munkorg och koppel, då Länsstyrelsens djurskyddshandläggare ansåg att det oavsett polisens slutsats bar bevisat att båda hundarna var farliga. Mix blev vif omhändertagandet misshandlad av djurskyddsinspektören och var i stort behov av operation, vilket nekades. I stället avlivades Mix i slutet av oktober och ännu har Länsstyrelsen inte meddelat mig som ägare om detta.

Upprinnelsen till omhändertagandet var en Facebook tråd där flera av mig okända personer påstod det ena och det andra om mi som person och att mina hundar var aggressiva och farliga. Länsstyrelsen valde att tro mer på dem än på polisens mentalitetstest. En Facebook sida publicerades i slutet av oktober 2020 under namnet – Rädda hunden mix från avrättning, där flera liknande ärenden presenterades från hela landet av gruppens medlemmar. Utifrån detta har jag nu beslutat att göra en namninsamling till Statsminister Stefan Löfvén om att det är dags att modernisera de lagar som gäller djurhållning samt tillsyn av djur.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Henrik Jacobson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...