Vi vill bevara och utveckla skärstadalens unika värden!

Vi vill bevara och utveckla Skärstadalens unika värden!

Skärstadalen med omnejd är en levande landsbygd i utveckling. Skärstadelen är en av kommunens mest attraktiva boendemiljöer men också en av kommunens viktigaste destinationer för besökare. Det kuperade landskapet, utsikterna över Landsjön och Vättern, skogarna och den bördiga dalen tillsammans med det småskaliga och småbrutna landskapet med naturbeten bidrar till mycket höga natur-, landskaps- och mänskliga värden. Skärstadalen inbjuder till rekreation, motion, kultur eller stillhet i ett av få tysta områden i kommunen – Råbyskogen. Skärstadelen är riksintresse för naturvård, kulturlandskap och rörligt friluftsliv. I dessa kan man läsa: 

Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön ska inte tillåtas om de kan skada områdets samlade natur- och kulturvärden samt turism och rörligt friluftsliv” och ”Inom området bör åtgärder som kan minska förutsättningarna för att bevara områdets värden inte tillåtas.”

Vi menar att de riktlinjer som Kommunen har gjort för alla de skyddsvärda områden som ryms inom Skärstadalen skall vara styrande och att framtiden för Skärstadelen ligger i att:

  • Erbjuda en attraktiv boendemiljö i en unik miljö
  • Företag och verksamheter bidrar till eller förädlar områdets natur och landskapsvärden.
  • Skärstadelens riksintressen och skyddsvärda områden inte påverkas negativt av storskaliga exploateringar som kan ha en negativ inverkan på djur och natur
  • Det unika natur- och kulturlandskapet inte påverkas på ett avgörande sätt·       Skärstadelen fortsatt är en av kommunens viktigaste områden för friluftsliv, rekreation och motion
  • Destinationen Skärstadalen står öppen för alla de tusentals besökare som vill dela denna vackra plats

En storskalig exploatering av 220m höga vindkraftverk med en rotordiameter på 150m bidrar inte till utvecklingen av Skärstadalen utan står i konflikt med viktiga sociala och miljömässiga värden. 

Vi menar att visionen som är antagen av Föreningen Östra Vätterbranterna symboliserar framtiden för Skärstadalen:

”Vi är alla en del av biosfären! Därför samverkar vi i Östra Vätterbranterna för att bevara, utveckla och stödja lokalsamhällets livskraft, natur- och kulturarv samt kunskap och praktik – för oss och eftervärlden.”

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Skarstadalen.se lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...