Vi som vill ha en hållbar utveckling av Ingarö

Ingarö växer och utvecklas, vilket är positivt och spännande om utvecklingen sker hållbart och genomtänkt. MEN nu finns det planer på att bygga 400 bostäder i känsliga naturområden på ön.

Vi motsätter oss att detaljplanearbete för Brunn 1:286 påbörjas med utgångspunkt från det förslag till Planprogram som presenterats. Vi gör det mot bakgrund av att de föreslagna utbyggnadsplanerna, om de skulle komma att genomföras, skulle:

• på ett oåterkalleligt sätt påverka Ingarös natur och miljö, inte enbart i det område som föreslås bebyggas utan genom det stora avtryck som alla boende inom området skulle orsaka i en mycket känslig miljö.

• på ett oåterkalleligt sätt påverkar det område som är utpekat att omvandlas till Naturreservat.

• på ett oåterkalleligt sätt skulle påverka den gröna kilen Nacka -Värmdökilen, något som i hög grad påverkar Ingarö men även Nacka.

• skulle få mycket stora negativa konsekvenser för Ingarös särprägel med skärgårdsmiljö och unika naturområden. 

• skulle orsaka en trafiksituation som inte är hållbar. 

• skulle gå tvärt emot de besked som Värmdö Kommun för ett år sedan har gett till privatpersoner och angränsande markägare.

• skulle ställa stora krav på utbyggnad av skolor, förskolor, lokaltrafik, parkeringsplatser, infartsparkeringar och vägar. Även detta är områden som har blivit mycket eftersatta vid tidigare utbyggnad av Ingarö.

Ingarö har en känslig miljö med särprägel av skärgård och värdefull natur. Vi vill uttrycka vår stora oro för att den föreslagna utbyggnaden i Brunn på ett mycket negativt sätt skulle påverka värdefulla miljö- och naturvärden på ett oåterkalleligt sätt, om det skulle bli aktuellt att gå vidare med de föreslagna planerna. Problemen med den föreslagna utbyggnaden förstärks genom att det här finns kopplingar också till andra kommuner genom att föreslagna områden för utbyggnad påverkar den gröna kilen i Nacka Värmdö.

För mer information om kommunens planer – se länk:


https://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/planarbete/pagaendedetaljplanering/ingaro/listadpingaro/planprogrambrunn.4.384f86211668d140b351c87d.html


För att läsa hela yttrandet som kommer lämnas in till kommunen:


http://reseskaparna.se/app/uploads/2019/09/yttrande-avseende-vrmd-kommuns-planprogram-fr-ingar-brunn-diarienr-2018ks-0745-.pdf

Diarie nummer 2018KS/0745. 


Oroliga Ingaröbor    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Oroliga Ingaröbor överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook