Vi som vill att kulturområdet Norra Kopparmora revideras

Detta brev ska tillsammans med namnunderskrifter skickas till ordförande i planutskottet - Kristina Lång i Värmdö kommun.

 

Förslag- översyn av kulturmiljöområden i Kopparmora

Enligt de detaljplaner som idag styr byggloven i Norra kopparmora framgår att de hus man vill bevara (z-husen) och som anses vara av intresse ur ett kulturmiljöperspektiv inte kan nekas rivas till förmån för ett nyare hus. Detaljplanen har ingen bestämmelse kring nekande förbud mot rivning. Dock kan om kommunantikvarien ställer sig negativ till rivning processen bli svårare med kommunen med hänsyn till kulturmiljön.

Vidare framgår enligt gällande detaljplan att följande får byggas;

-En huvudbyggnad på 160kvm i ett plan med 4 meters byggnadshöjd och ingen maxhöjd på nock, med 30graders takvinkel.

-Komplementbyggnad på 50kvm om två byggnader t.ex 2st 25kvm, vid byggnation av en
komplementbyggnad gäller 40kvm, byggnadshöjd på 3 meter med en nockhöjd på 4m.

1 juli 2014 tillkom möjligheter till lovfria byggnadsåtgärder, s.k attefallsåtgärder;

- Attefallskomplementbyggnad och attefallskomplementbostadshus om högst 30kvm
byggnadsarea, vilket har en maxhöjd på 4 meter från medelmarknivå (i stort sett det vi får
bygga som komplementbyggnad men inte attefall, då det enligt kultur kan förstöra områdets karaktär, vilket inte bör gälla för just detta område då man får bygga komplementbyggnad med samma höjd och större än attefall).

- Lovfri tillbyggnad om 15kvm bruttoarea

- Lovfria takkupor mellan takstolar 2st.

- Inredning av ytterligare bostad

Utöver ovanstående får därtill också en lovfri friggebod om högst 15 kvm totalt uppföras.
Man kan ha flera friggebodar men den sammanlagda ytan får inte överstiga 15 kvm.
Friggebodar får vidare ha en högsta nockhöjd om 3 meter.

Det som framkommer i detaljplanerna (med flera tillägg) är att det råder oklarheter kring vad man egentligen vill bevara i området. Majoriteten av originalhusen som man framhäver att kommunen (länsstyrelsen) önskar bevara har ersatts efter bygglov till förmån för mer familjevänliga hus samt att angränsande tomter i samma område inte anses vara kulturmiljöområde och där full byggnation av flera nya hus kommer att ske (Kopparmora 2:224).

Enligt detaljplanen är syftet med märkningen av området “- att området är Värmdös största enhetligt planerade fritidshusområde och dels på det medvetna färg- och formspråket i syfte att skapa ett samstämt intryck. Sammantaget ger området en god bild av hur innerskärgården bebyggdes med modernistiskt utformade fritidshus omkring 1960.

Den befintliga detaljplanen är inte skapad utifrån att bevara området som ett kulturmiljöområde och vi önskar att en revidering eller översyn av detaljplanerna görs då vi anser att kulturmärkningen borde ha tagits bort vid den senaste revideringen.  Förslagsvis skulle man kunna ta bort kulturmärkningen på de gator som inte längre har z-husen kvar, och i de områden /gator där z-husen fortfarande är i majoritet kunna behålla kulturmärkningen. Alternativt ta bort märkningen av kulturmiljöområde i hela området men bevara området med fornlämningar samt “Röda Stugan”. Ytterligare alternativ kan vara att kommunen själva köper en fastighet med ett bevarat z-hus i originalutförande för att bevara för framtiden. Dock borde inte detta drabba oss boende som vill nyttja våra fastigheter i enlighet med den av kommunen gällande detaljplanen.

Med vänlig hälsning

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Emil Sjögren lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...