Vi önskar välgrundade beslut när ni gör nedskärningar bland våra barn!

Vi är många föräldrar i Västerviks kommun som nu nåtts av Barn- och utbildningsförvaltningens förslag som ska kunna spara 5,2 miljoner (enligt det första förslaget, fler är att vänta).

 

Förslagen innefattar i korthet:

  • Förskolan Gullvivan ska läggas ned.
  • Omsorg av barn på obekväm arbetstid (nattis) ska tillfälligt stängas.
  • Omsorg i hemmet (dagbarnvårdare) ska läggas ned.
  • Förskolan Älvdansen ska läggas ned för att sedan byggas upp med nya lokaler.

 

Efter att ha tagit del av den enklare prövning av barnets bästa med diarienummer 2023/480, 2023/481 kvarstår en del frågor då detta för kommunens barn innebär stora förändringar.

 

Med ganska enkla sökningar kan vi få fram olika förslag på vad en barnkonsekvensanalys bör innehålla, däribland finns det delar som saknas i nuvarande underlag.

 

  • Forskning och teoretisk grund för förslaget, det vill säga, vad säger aktuell forskning om frågan? Och på villa teoretiska grunder läggs förslaget fram?
  • Var finns barnets/barnens röster? Samt deras sociala nätverk. Utifrån underlaget framkommer att personal, rektor och verksamhetschef ska representera barnens röster. En orimlig situation då dessa även ska representera personal på olika nivåer samt hantera de budgetutmaningar som de ställts inför.
  • Att bjuda in föräldrar och barn till dialog i efterhand (efter att beslut fattats) är att slösa med kommunens resurser. Föräldrar och barnen sitter på viktig och nödvändig kunskap och kompetens i dessa frågor vilka bör finnas med i den fortsatta beslutsprocessen.

 

Vi vill att:

  • En ordentlig barnkonsekvensanalys genomförs i alla delar inför att beslut ska fattas.
  • Barn och föräldrar bjuds in till dialog innan beslut fattas.
  • Alternativa handlingsplaner tas fram.

Lisa Hedman och Daniel Holm    Kontakta namninsamlingens skapare